Informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti – I/68 Sabinov, preložka cesty

Informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti – I/68 Sabinov, preložka cesty

Obec Pečovská Nová Ves  ako dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť o oznámení o zmene navrhovanej činnosti „I/68 Sabinov preložka cesty“ navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné k nahliadnutiu na sekretariáte obecného úradu denne počas úradných hodín obecného úradu v termíne od 03.11.2020 do 18.11.2020. Zároveň je oznámenie zverejnené aj na internetovej stránke MŽP  SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01  Sabinov alebo dotknutej obci na adresu. Obec Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

I_68_Sabinov_Prelozka_-_Oznamenie_o_zmene_cinnosti

Priloha_c._1_Informacia