Medzinárodná cyklomagistrála EuroVelo 11 v okrese Sabinov začína písať novú históriu.

Medzinárodná cyklomagistrála EuroVelo 11 v okrese Sabinov začína písať novú históriu.

Dvadsať rokov omieľaná téma výstavby cyklochodníka, ktorý by spájal obce Sabinovského okresu s krajským mestom Prešov  začína dňom 27.3.2019 naberať reálne kontúry a naše dlhodobé sny sa menia na realitu.

Obec Pečovská Nová Ves ako prvý z dotknutých subjektov v Sabinovskom okrese začala s výstavbou cyklochodníka „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“. K slovu sa dostali geodeti a v nadväznosti na nich pilčíci, ktorí majú ešte pád dní do konca vegetačného kľudu, aby odstránili kroviny a dreviny v trase cyklochodníka a umožnili tak nástup ťažkých zemných strojov a rýpadiel. Logistika zhotoviteľa aktívne pracuje na dodávkach betónových stavebných dielcov a panelov na tri premostenia – lávky cez potok Ginec, občasný potok a potok Ľutinka.

V katastri obce Pečovská Nová Ves rastie ďalšia z etáp medzinárodnej cyklomagistrály EuroVelo, tentokrát o dĺžke 3298,5 m, šírke 3 m s asfaltovým povrchom a príslušnou infraštruktúrou. Cyklochodník smeruje v koridore železnice (za traťou smerom k rieke Torysa) od hranice katastrálneho územia s mestom Sabinov po hranicu s katastrálnym územím obce Červenica pri Sabinove. Doba realizácie projektu je plánovaná do decembra 2019.

V rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a špecifického cieľa 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)  na celkovom počte prepravovaných osôb na realizáciu projektu obec získala nenávratné finančné zdroje z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom Prešov rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja v investičnom objeme 761 675,94.- Eur. Obec Pečovská Nová Ves ako investor sa na projekte podieľa  5 % spolufinancovaním z celkového investičného nákladu.

Veríme, že v krátkom čase pribudne v našej obci ďalšia verejnoprospešná stavba, ktorá bude slúžiť nie len potrebám jej občanov, ale aj širokej verejnosti. Eurovelo 11 prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne, rozšíri paletu možností voľnočasových aktivít a rekreačného bicyklovania a súčasne prispeje k bezpečnému nemotorovému prístupu občanov do zamestnania.