Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2022