Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch