Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_o_socialnych_sluzbach_2

zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3, 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deň vyvesenia: 24.07.2020

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné  podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Zaslanie pripomienok:

Deň zvesenia : 10.08.2020

Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia u predkladateľa návrhu:  3.8.2020