Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o miestnych daniach a poplatkoch

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o miestnych daniach a poplatkoch

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves na kalendárny rok 2018

v súbore pdf  navrh_vzn_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_2018