2018

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
ROK 2018
16.03.2018 ABYS Slovakia, s.r.o. Bratislava Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec 01.03.2018 mandatna_zmluva_vo_bukovec_abys_slovakia
09.03.2018 SPP-distribúcia a.s. Bratislava Zmluva č. 1000210218 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete 01.03.2018 zmluva_1000210218_spp
priloha1_spp
priloha2_spp
priloha3_spp
09.03.2018 Jozefína Fröhlichová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 08.03.2018 zmluva_stravovanie_frohlichova_jozefina
07.03.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/012/28 07.03.2018 dohoda_18_37_012_28
06.03.2018 Mesto Senec Zmluva o spolupráci č. 009 /18/07/spolupráca 22.02.2018 zmluva_o_spolupraci_mesto_senec
01.03.2018 Gabriela Gabčová, Rómska 11, Peč.N.Ves Zmluva o nájme bytu 01.03.2018 zmluva_o_najme_bytu_gabcova_gabriela
27.02.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/054/28 -CnTP – A3 26.02.2018 dohoda_18_37_054_28_cntp_a3
26.02.2018 Ľubomíra Grošaftová, Trebišov Zmluva o dielo – spracovanie PD – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parcele KN-C 1471/22 20.02.2018 zmluva_o_dielo_pd_rozsir_distribucnej_siete_plynu
21.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C/2018 21.02.2018 priloha_3_vse_21022018
21.02.2018 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000745800T – Materská škola na parc. 1471/22 21.02.2018 zmluva_24zvs0000745800t_vsd
14.02.2018 Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák, Júlia Babuščáková, Angela Šárošiová, Lívius Lovás, Olívia Lovasová, MUDr. Július Svätojanský, Mgr. Anna Kožlejová Zmluva o budúcej zmluve o predaji pozemku KN-C 1072/2  pre umiestnenie verejnoprospešnej stavby EuroVelo 11 12.02.2018 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2
12.02.2018 Obec Jakubova Voľa Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ 12.02.2018 zmluva_o_poskyt_fp_na_cvc_obec_jakubova_vola
12.02.2018 Železnice Slovenskej republiky Bratislava Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017 08.02.2018 dodatok1_k_zmluve_845876010_2_2017_nzp_zsr
12.02.2018 Ivana Vaľušová Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_valusova_ivana
12.02.2018 Magdaléna Trávniková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_travnikova_magdalena
12.02.2018 Jaroslav Trávnik Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_travnik_jaroslav
12.02.2018 Martin Michalík Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_michalik_martin
12.02.2018 Margita Leščáková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_lescakova_margita
12.02.2018 Štefan Leščák Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_lescak_stefan
12.02.2018 Mária Kvašňáková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_kvasnakova_maria
12.02.2018 Mária Kočiščáková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_kociscakova_maria
12.02.2018 Jozef Kočiščák Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_kociscak_jozef
12.02.2018 Michal Glosík Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_glosik_michal
12.02.2018 Lýdia Cicmanová Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_cicmanova_lydia
12.02.2018 Terézia Balaščíková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_balascikova_terezia
09.02.2018 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. 1471/22 05.02.2018 dodatok1_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_000805
08.02.2018 Mgr. Eva Karpjaková, Marek Leščák, Mgr. Anna Kožlejová, MUDr. Július Svätojanský, Jozef Kaminský, Ing. Jozef Matisovský Kúpna zmluva – pozemky KN-C 330/3; 331/5; 331/6; 331/7; 331/8; 331/9; 331/10; 329/2; 329/3 08.02.2018 kupna_zmluva_mk_k_zidovskemu_cintorinu
08.02.2018 Miasto i Gmina Sieniawa Partnerská dohoda o realizácii mikroprojektu Dedičstvo starých mám bez hraníc 06.02.2018 partnerska_dohoda_mikroprojekt_sk

porozumienie_mikroprojekt_pl

08.02.2018 KONNEX s.r.o. Trnava Kúpna zmluva – Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Peč.N.Ves 08.02.2018 kupna_zmluva_konnex
05.02.2018 RECobal s.r.o. Bratislava Zmluva č. PO151777 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch 01.01.2018 zmluva_po151777_o_spolupraci_recobal
01.02.2018 Železnice SR Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve č. 845 876 008-2-2017-ZoBZVB 24.01.2018 dodatok1_k_zmluve_845876008_2_2017_zobzvb
26.01.2018 MUDr. Igor Hamžík, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.12.2013 – účinný 01.02.2018 26.01.2018 dodatok2_k_zmluve_o_najme_mudr_hamzik
19.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C 19.01.2018 dodatok1_k_zmluve_5100260282c_vse
19.01.2018 JOB & DUES agency s.r.o. Demjata Zmluva o nájme nebytových priestorov 19.01.2018 zmluva_o_najme_nebyt_priest_job_a_dues_agency
19.01.2018 OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 19.01.2018 zmluva_dotacia_fs_jablonecka_2018
17.01.2018 OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 17.01.2018 zmluva_dotacia_tj_orol_2018
17.01.2018 Michal Petrík – STAV-PET Lipany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2017 – sprac. PD – Rozšírenie zberného dvora 11.01.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_stavpet
11.01.2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemok C KN 59/3 19.12.2017 najomna_zmluva_pozemok_59_3
05.01.2018 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – Výstavba MŠ 05.01.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_ekosvip_vystavba_ms
05.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Dodatok č. 3 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 02.01.2018 dodatok3_k_zmluve_500000105848po2015_vvs
03.01.2018 Paulína Marcinová – PAMAR Červenica pri Sab. Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 29.12.2017 dodatok4_k_zmluve_o_prenajme_pamar

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
ROK 2018
11618 F201834 GEODUS, s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov 1152/2, 1152/5 k.ú. Peč.Nová Ves 260,00 € 15.03.2018
11518 F201833 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie pozemku 333/9 k.ú. Peč.Nová Ves 250,00 € 15.03.2018
11418 F201832 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie pozemku 1542/69 k.ú. Peč.Nová Ves  250,00 €  15.03.2018
11318 F201829 GEODUS, s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov 275/2, 1047, 1048/1, 1082/3, 1082/4 k.ú. Peč.Nová Ves 910,00 € 15.03.2018
11218 F201825 GEODUS, s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné zameranie časti parciel 1152/2, 1152/3 k.ú. Peč.Nová Ves 520,00 € 15.03.2018
11118 F201824 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie časti pozemku 1152/2 k.ú. Peč.Nová Ves 460,00 € 15.03.2018
11018 7293524101 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – VO Za Majerom 140,22 € 15.03.2018
10918 7293524100 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – Kostolná 24,00 € 15.03.2018
10818 7293524099 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 738,90 € 15.03.2018
10718 7293524098 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – komunitné centrum 788,40 € 15.03.2018
10618 183000834 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 03/2018 – komunitné centrum 12,50 € 15.03.2018
10518 1490001118 Ing. František Ondrej, Sabinov spracovanie projektovej dokumentácie: PNV, Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch na ceste I/68  980,00 €  15.03.2018
10418 20180202 kosťova s.r.o. Rajecké Teplice vypracovania žiadosti o NFP – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec 1 200,00 € 15.03.2018
10318 180017 Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves servisné práce na obecnom motorovom vozidle Fabia SB539AJ 117,74 € 15.03.2018
10218 2183300040 Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava poskytnutie hydrologický údajov – určenie prietoku Q 100 na Ľutinke  179,16 €  15.03.2018
10118 2018097 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 56,40 € 12.03.2018
10018 2/2018 Ing. Karol Petz, Prešov výkon stavebného dozoru na stavbe Výstavba MŠ na parc. 1471/22 1 110,00 € 12.03.2018
9818 3117180168 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 02/2018 1 795,34 € 12.03.2018
9718 20180142 EMI-Sabinov s.r.o. Sabinov kuchynské zástery k sviatku MDŽ 999,01 € 09.03.2018
9618 6180007 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK za 02/2018 400,00 € 12.03.2018
9518 6180006 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Výstavba MŠ na parc. 1471/22 za 02/2018  840,00 €  12.03.2018
9418 8203997915 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 02/2018 53,96 € 12.03.2018
9318 1809000890 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 03/2018 – obecný úrad 30,00 € 09.03.2018
9218 28000106 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby pre NP Komunitné centrá 30,00 € 09.03.2018
9118 2018024 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 02/2018 – futbal 65,80 € 09.03.2018
9018 2018021 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 02/2018  – Zakopané, PL  280,00 €  09.03.2018
8918 5444146848 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – komunitná práca 16,06 € 12.03.2018
8818 5444141762 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 12.03.2018
8718 5444141936 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – technické oddelenie 25,00 € 12.03.2018
8618 5444148925 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – starosta 47,90 € 12.03.2018
8518 5444146950 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – organizačné oddelenie 15,00 € 12.03.2018
8418 5444146555 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – mobilný internet 14,99 € 12.03.2018
8318 5444146560 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – zástupca starostu 25,00 € 12.03.2018
8218 5444146876 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 12.03.2018
8118 7328693688 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.03.2018 – 31.03.2018 – tehelňa 47,00 € 05.03.2018
8018 7328693629 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.03.2018 – 31.03.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 978,00 € 05.03.2018
7918 FV180056 MASTAF, s.r.o. Sabinov farba, štetce 32,77 € 05.03.2018
7818 3018910225 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 03/2018 1 183,60 € 01.03.2018
7718 F201822 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníctva k pozemku parc. č. 1470/10 (Bukovec) 260,00 € 05.03.2018
7618 F201820 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na zameranie skutočného stavu na pozemkoch parc. č. 1471/23, 1494/67, 1494/68 (Stojiská odpadu v MRK) 360,00 € 05.03.2018
7518 F201819 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemku parc. č. 1471/24  (Cyklochodník Ľutinská) 270,00 € 05.03.2018
7418 F201818 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemku parc. č. 1471/25  (Bukovec)  405,00 €  05.03.2018
7318 F201817 GEODUS, s.r.o. Sabinov porealizačné zameranie parkovísk na parc. č. 57/3, 912/139 (Mlynská, Školská) 720,00 € 05.03.2018
7218 FVP180007 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves materiál na opravu a oprava odpadu v nájomnom byte, Školská 12 202,13 € 05.03.2018
7118 00028518 ROTKIV spol. s r.o. Prešov pneumatika na traktor Kubota 489,00 € 28.02.2018
7018 2123489777 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 17.11.2017 – 16.02.2018 – budovy OcÚ 1 112,00 € 28.02.2018
6918 2018066 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica verejné obstarávanie – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Peč.N.Ves 1 080,00 € 28.02.2018
6818 10180002 Róbert Dušan Kunst, Prešov kancelárske potreby 914,65 € 28.02.2018
6718 2181104520 SOZA Bratislava verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlasu za rok 2018 14,28 € 22.02.2018
6618 1900690768 Východoslovenská distribučná a.s. Košice pripojovací poplatok – odberné miesto Materská škola na ul. Rómska 189,00 € 22.02.2018
6518 0262018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov publikácia Účtovné súvzťažnosti 2018 26,00 € 22.02.2018
6418 54180012 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 02/2018 658,56 € 22.02.2018
6318 3171800049 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 02/2018 1 015,54 € 22.02.2018
6218 7180400679 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom pozemkov za rok 2018 – protipovodňové opatrenia 40,00 € 22.02.2018
6118 2018061 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica verejné obstarávanie – Rozšírenie zberného dvora v obci Peč.N.Ves 600,00 € 20.02.2018
6018 7293512759 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – VO Za Majerom 165,34 € 20.02.2018
5918 7293512758 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – ul. Kostolná 24,00 € 20.02.2018
5818 7293512757 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 891,93 € 20.02.2018
5718 7293512756 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – komunitné centrum 1 142,33 € 20.02.2018
5618 1809000562 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 02/2018 – obecný úrad  30,00 € 13.02.2018
5518 6180003 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Výstavba MŠ na parc. 1471/22 za mesiac 01/2018 840,00 € 12.02.2018
5418 FV180002 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný materiál stavebný  126,38 €  12.02.2018
5318 012018 Miestny odbor MS Sedlice, FS Sedličan kultúrne vystúpenie – Fašiangy 2018 300,00 € 12.02.2018
5218 FV180516 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Fašiangy 2018 475,07 € 12.02.2018
5118 2018011 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 01/2018 66,50 € 12.02.2018
5018 7476168313 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 28.02.2018 – admin. budova, garáže Tehelňa 214,00 € 12.02.2018
4918 7476168312 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 28.02.2018 – MI Roveň, haly, zber.dvor  80,00 €  12.02.2018
4818 7476168311 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 28.02.2018 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 2 378,00 € 12.02.2018
4718 183000513 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 02/2018 – komunitné centrum 12,50 € 09.02.2018
4618 2018063 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja 1 040,40 € 09.02.2018
4518 FVP180004 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves dodanie a montáž vykurovacieho telesa v budove zdrav. strediska 200,00 € 09.02.2018
4418 8202026956 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 01/2018 69,71 € 09.02.2018
4318 3117180055 Marius Pedersen a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 01/2018 2 162,71 € 09.02.2018
4218 28000037 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby pre NP Komunitné centrá 30,00 € 09.02.2018
4118 03/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 01/2018 403,92 € 09.02.2018
4018 5439694198 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – komunitná práca  16,00 €  09.02.2018
3918 5439688857 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 09.02.2018
3818 5439688407 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – technické oddelenie  25,00 €  09.02.2018
3718 5439695528 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – starosta 33,00 € 09.02.2018
3618 5439694050 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – organizačné oddelenie 15,00 € 09.02.2018
3518 5439693280 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – mobilný internet 14,99 € 09.02.2018
3418 5439693285 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – zástupca starostu 25,00 € 09.02.2018
3318 5439694852 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 09.02.2018
3218 7298917106 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.02.2018 – 28.02.2018 – tehelňa 47,00 € 09.02.2018
3118 7298917047 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.02.2018 – 28.02.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum  1 007,00 €  09.02.2018
3018 3018906300 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 02/2018 1 047,60 € 02.02.2018
2918 FV1800498 Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov čistiace a hygienické potreby 256,90 € 02.02.2018
2818 20180002 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov stavebné práce – Výstavba MŠ na parc. 1471/22, prevedené od 28.11.2017 do 30.01.2018 77 768,58 € 28.02.2018
2718 2018019 Peter Kandráč – PEKA, Lipany poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní obecného cintorína 350,00 €  30.01.2018
2618 20180063 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava nájom – kanál Bukovec za rok 2018 12,16 € 30.01.2018
2518 54180001 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 01/2018 658,56 € 30.01.2018
2418 180101 ML GROUP, s.r.o. Ľutina catering – 20. výročie ZO Únie žien Slovenska 640,00 € 23.01.2018
2318 118000008 IS-LOM s.r.o. Maglovec, Košice kamenivo na zimnú údržbu MK 604,30 € 23.01.2018
2218 618002 MJM Group s.r.o. Kurov následná monitorovacia správa č. 4 projektu Obnova ZŠsMŠ 120,00 € 23.01.2018
2118 FAK1800009 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 83,89 € 23.01.2018
2018 7328654787 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.01.2018 – 31.01.2018 – tehelňa 47,00 € 23.01.2018
1918 7328654724 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.01.2018 – 31.01.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel. centrum 1 023,00 € 23.01.2018
1818 2018005 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 4/2017 539,50 € 23.01.2018
1718 20180028 LIM PO, s.r.o. Prešov oprava menovky, poháre pre víťazov 129,20 € 23.01.2018
1618 5/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov – cyklochodník Ľutina 312,20 € 17.01.2018
1518 4/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov – protipovodňová ochrana Bukovec 140,00 € 17.01.2018
1418 2750017641 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.01.2018 – 31.03.2018 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 17.01.2018
1318 2750017571 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.01.2018 – 31.12.2018 – šatne TJ Unimo 207,00 € 17.01.2018
1218 1809000193 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 01/2018 – obecný úrad 30,00 € 08.01.2018
1118 3018900909 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 01/2018 1 153,00 € 03.01.2018
1018 5435242049 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – komunitná práca 16,12 € 08.01.2018
918 5435236821 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 08.01.2018
818 5435236749 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – technické oddelenie 25,18 € 08.01.2018
718 5435243882 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – starosta 33,00 € 08.01.2018
618 5435241275 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – organizačné oddelenie 15,00 € 08.01.2018
518 5435241129 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – mobilný internet 14,99 € 08.01.2018
418 5435241134 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – zástupca starostu 25,00 € 08.01.2018
318 5435241503 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – poplašné zariadenie 0,08 € 08.01.2018
218 5435242828 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – prednosta OcÚ 25,66 € 08.01.2018
118 183000174 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 01/2018 – komunitné centrum 12,50 € 08.01.2018

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
ROK 2018
32/2018 vyjadrenie k PD: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 06.03.2018
31/2018 servisné práce Škoda Fabia SB 539AJ Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves 06.03.2018
30/2018 aerofoto, fotoplagát jar/leto 2018 CBS s.r.o. Kynceľová 06.03.2018
29/2018 určenie prietoku Q 100 na Ľutinke Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 28.02.2018
28/2018 materiál na údržbu nájomného bytu, Školská 12 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves 23.02.2018
27/2018 polohopisné a výškopisné zameranie – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ Bc. Igor Miškuf – IMGEOS, Prešov 23.02.2018
26/2018 vypracovanie žiadosti o NFP – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec kosťova s.r.o. Rajecké Teplice 23.02.2018
25/2018 ženské zástery k sviatku MDŽ EMI-Sabinov s.r.o. Sabinov 23.02.2018
24/2018 pneumatika záberová Kleber Fitker TL ROTKIV s.r.o. Prešov 23.02.2018
23/2018 vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie priechodov pre chodcov Ing. František Ondrej, Sabinov 23.02.2018
22/2018 vyjadrenie k existencii sietí – Cyklististický chodník Ľutinská ul. Slovak Telekom a.s. Bratislava 15.02.2018
21/2018 geometrické plány pre stavbu Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves GEODUS s.r.o. Sabinov 13.02.2018
20/2018 všeobecný materiál počas roka 2018 MASTAF, s.r.o. Sabinov 12.02.2018
19/2018 všeobecný materiál počas roka 2018 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 12.02.2018
18/2018 mäsové výrobky – Fašiangy 2018 HURKA s.r.o. Prešov 12.02.2018
17/2018 zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad počas roka 2018 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov 12.02.2018
16/2018 kultúrne vystúpenie – Pečovskonovoveský jarmok 2018 Šarišanci, o.z. Prešov 08.02.2018
15/2018 geodetické služby počas roka 2018 GEODUS, s.r.o. Sabinov 08.02.2018
14/2018 montáž vykurovacieho telesa TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves 05.02.2018
13/2018 dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacieho stroja v roku 2018 FORDAT s.r.o. Prešov 05.02.2018
12/2018 kancelárske potreby na rok 2018 Róbert Dušan Kunst, Prešov 02.02.2018
11/2018 farebná tlač a grafické spracovanie Pečovskonovoveského spravodajcu 2018 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš 02.02.2018
10/2018 autobusová preprava osôb v roku 2018 osobna-preprava s.r.o. Lipany 02.02.2018
9/2018 vystúpenie folklórnej skupiny Raslavičan – Pečovskonovoveský jarmok 2018 Obec Raslavice 02.02.2018
8/2018 reklamný panel – Pečovskonovoveský jarmok 2018 euroAWK s.r.o. Bratislava 02.02.2018
7/2018 revízia elektroinštalácie obecného úradu Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov 29.01.2018
6/2018 poskytovanie stravy pre občanov Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice 25.01.2018
5/2018 čistiace prostriedky Fifty-Fifty s.r.o. Prešov 25.01.2018
4/2018 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 22.01.2018
3/2018 posypový materiál – kamenivo IS-LOM s.r.o. Maglovec 15.01.2018
2/2018 kultúrne vystúpenie počas fašiangovej zabíjačky Miestny odbor MS Sedlice, FS Sedličan 15.01.2018
1/2018 oprava menovky, poháre pre víťazov stolnotenisového turnaja LIM PO s.r.o. Prešov 15.01.2018

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia