2018

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
ROK 2018
17.01.2018 OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 17.01.2018 zmluva_dotacia_tj_orol_2018
17.01.2018 Michal Petrík – STAV-PET Lipany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2017 – sprac. PD – Rozšírenie zberného dvora 11.01.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_stavpet
11.01.2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemok C KN 59/3 19.12.2017 najomna_zmluva_pozemok_59_3
05.01.2018 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – Výstavba MŠ 05.01.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_ekosvip_vystavba_ms
05.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Dodatok č. 3 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 02.01.2018 dodatok3_k_zmluve_500000105848po2015_vvs
03.01.2018 Paulína Marcinová – PAMAR Červenica pri Sab. Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 29.12.2017 dodatok4_k_zmluve_o_prenajme_pamar

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
ROK 2018

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
ROK 2018

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia