2018

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
ROK 2018
23.10.2018 Michal Petrík, Milpoš Zmluva o dielo – Rekonštrukcia strechy na budove Prevádzkovo-vzdelávacieho centra 24.10.2018 zmluva_o_dielo_michal_petrik
22.10.2018 SOZA Bratislava Dohoda o urovnaní DU/18/07005/001 13.09.2018 dohoda_o_urovnani_soza
22.10.2018 CBR s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – asfaltovanie MK 17.10.2018 zmluva_o_dielo_cbr_2018
22.10.2018 Orange Slovensko a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8451818 18.10.2018 dodatok_k_zmluve_a8451818_orange_slovensko
dohoda_o_splatkach_a8451818_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8451818_bonusy
22.10.2018 Červeňáková Naďa Zmluva o nájme hrobového miesta č. 922 18.10.2018 zmluva_hrobove_miesto_922
19.10.2018 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves 20.07.2018 zmluva_o_vykone_stavebneho_dozoru_stav_pet
16.10.2018 OCTAGO CORPORATION j.s.a., Piešťany Zmluva o dielo – Pre radosť detí z pohybu 16.10.2018 zmluva_o_dielo_octago_corporation_detske_ihrisko
16.10.2018 Martin Kurimský, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rozšírenie distr. siete plynu k MŠ na ul. Rómska 821/45 16.10.2018 zmluva_o_buducej_zmluve_kurimsky_martin
15.10.2018 Bujnovská Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 383 15.10.2018 zmluva_hrobove_miesto_383
10.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu č. 9106564650 10.10.2018 zmluva_o_dodavke_plynu_9106564650_spp
08.10.2018 Metrostav a.s. Praha, ČR Zmluva o dielo – stavebné práce – Duchovná tradícia spája naše cesty 30.08.2018 zmluva_o_dielo_metrostav
priloha_k_zod_metrostav
rozpocet_k_zod_metrostav
harmonogram_prac
zoznam_subdodavok
01.10.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190042714 28.09.2018 urazove_poistenie_uoz_5190042714
28.09.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/054/219/CnTP2/O2 28.09.2018 dohoda_18_37_054_219_cntp2_o2
28.09.2018 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2018_MPC_ŠOV_ZŠ-DB_080 21.08.2018 zmluva_o_bezodplatnom_prevode_2018_mpc_sov_zs_db_080
zverejnená v CRZ 26.09.2018, účinná 27.09.2018
21.09.2018 Zlatko Kopčok – Servis javiskových zariadení, Benice Zmluva o dielo – Renovácia javiska v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ 21.09.2018 zmluva_o_dielo_zlatko_kopcok
17.09.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1300/3000/2018 13.09.2018 zmluva_o_bz_o_zriadeni_vb_1300_3000_2018_vsd
14.09.2018 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode č. 00892/2018-PKZO-K40023/18.00 20.08.2018 zmluva_00892_2018-PKZO-K40023_18.00_spf
zverejnená v CRZ 21.08.2018, účinná 30.08.2018
14.09.2018 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode č. 00628/2018-PKZO-K40017/18.00 20.08.2018 zmluva_00628_2018-PKZO-K40017_18.00 _spf
zverejnená v CRZ 21.08.2018, účinná 30.08.2018
13.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena č. 789/215/2018/ÚP 12.09.2018 zmluva_ozvb_789_215_2018_up_vvs
13.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 30.08.2018 dodatok4_k_zmluve_500000105848po2015_vvs
12.09.2018 Leššo Milan, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291 12.09.2018 zmluva_hrobove_miesto_291
07.09.2018 Vladimír Vaľuš Zmluva o účinkovaní k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 24.08.2018 zmluva_o_ucinkovani_vladimir_valus
07.09.2018 Katarína Mihoková Zmluva o účinkovaní k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 24.08.2018 zmluva_o_ucinkovani_katarina_mihokova
07.09.2018 Mária Kuchárová Zmluva o účinkovaní k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 24.08.2018 zmluva_o_ucinkovani_maria_kucharova
06.09.2018 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Zmluva o užívaní motorového vozidla Škoda Fabia Combi SB-539AJ 06.09.2018 zmluva_o_uzivani_motoroveho_vozidla_zssms
06.09.2018 Joma Travel, s.r.o. Vrútky Zmluva č. 118079 o uverejnení reklamného inzerátu 05.09.2018 zmluva_118079_joma_travel
05.09.2018 Anna Verbovská, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – diel č. 20 a diel č. 21 pozemku KN-C 96/2 05.09.2018 kupna_zmluva_verbovska_anna
28.08.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/50J/NS/74 28.08.2018 dohoda_18_37_50j_ns_74
24.08.2018 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva č. 129750 08U02 o poskytnutí podpory formou dotácie – Zvýšenie energ. účinnosti prev.budovy OcÚ 15.08.2018 zmluva_129750_08u02_environmentalny_fond
zverejnená v CRZ 15.08.2018, účinná 16.08.2018
17.08.2018 Ministerstvo hospodárstva SR Darovacia zmluva č. 102/2018-2060-2030 23.05.2018 darovacia_zmluva_102_2018_2060_2030
priloha2
priloha3
priloha4
zverejnená v CRZ 17.07.2018, účinná 18.07.2018
15.08.2018 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva pre PZP  71748294 15.08.2018 poistna_zmluva_pzp_71748294_union
15.08.2018 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb 14.08.2018 zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_judr_sotolar
13.08.2018 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 27.07.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_swietelsky_slovakiaa
13.08.2018 Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 189/2018/DINTERREG 13.07.2018 zmluva_189_2018_dinterreg
08.08.2018 Boržík & partners, s.r.o. Bratislava Zmluva č. 145/2017 o poskytnutí služieb audit ÚZ, KÚZ a výročnej správy k 31.12.2017 26.07.2018 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_audit_borzik
01.08.2018 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2018/372- BZ 25.07.2018 zmluva_o_buducej_zmluve_zop_2018_372_bz_vsd
31.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-131356545422 31.07.2018 dodatok_k_zmluve_1_131356545422_slovak_telekom
31.07.2018 Slovak  Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 1-131353716168 31.07.2018 dodatok_k_zmluve_9918598555_slovak_telekom
30.07.2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva 6689169669 – cestovné postenie a asistenčné služby 27.07.2018 zmluva_6689169669_cestovne_poistenie_allianz
30.07.2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva 6689169651 – cestovné poistenie a asistenčné služby 27.07.2018 zmluva_6689169651_cestovne_poistenie_allianz
30.07.2018 ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/50J/NS/60 27.07.2018 dodatok1_k_dohode_18_37_50j_ns_60
23.07.2018 GMT development, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – obecný úrad – prevádzková budova, Pečovská Nová Ves 23.07.2018 zmluva_o_dielo_gmt_development
kryci_list
23.07.2018 Hrabčák Pavel, Horní Bludovice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 665 23.07.2018 zmluva_hrobove_miesto_665
23.07.2018 Hrabčák Pavel, Horní Bludovice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 276 23.07.2018 zmluva_hrobove_miesto_276
23.07.2018 Prešovský samosprávny kraj Zmluva č. 230/2018/DRSaSZ o poskytnutí dotácie – Revitalizácia viacúčelového areálu v Pečovskej Novej Vsi, lokalita Roveň 16.07.2018 zmluva_230_2018_drsasz_dotacia_psk
zverejnená na stránke Úradu PSK 19.07.2018,
účinná 20.07.2018
18.07.2018 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA  s.r.o. Zmluva o dielo č. 049/2018/PS – Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo vzdelávacieho centra – stavebné práce 18.07.2018 zmluva_o_dielo_combin
priloha1
priloha2
17.07.2018 Obec Rožkovany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rožkovany č. RO-2018/02 – CVČ 27.04.2018 zmluva_dotacia_ro_2018_02_cvc_rozkovany
16.07.2018 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva č. 128068 08U01 o poskytnutí podpory formou dotácie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 09.07.2018 zmluva_128068_08u01_environmentalny_fond
zverejnená v CRZ 10.07.2018, účinná 11.07.2018
11.07.2018 BDV Trade, s.r.o. Janovce Zmluva o nájme skladovacích priestorov 29.06.2018 zmluva_o_najme_sklad_priestorov_bdv_trade
11.07.2018 KONNEX s.r.o. Trnava Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.02.2018 – Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Peč.N.Ves 13.04.2018 dodatok1_ku_kupnej_zmluve_konnex
04.07.2018 M.A. Company, s.r.o. Kurov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb z 29.03.2017 – EPM – Zníženie energ. náročnosti prev.vzdel.centra 02.07.2018 dodatok1_k_zmluve_macompany
03.07.2018 MEDIATEL s.r.o. Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie QUO-48708-P0Y5/0 02.07.2018 zmluva_mediatel_2018
priloha_k_zmluve_mediatel_2018
vop_280217
02.07.2018 František Novický, Sabinov Kúpna zmluva – pozemok KN-C 902/5 a KN-C 899 02.07.2018 kupna_zmluva_novicky_frantisek
28.06.2018 Baňas František Zmluva o nájme hrobového miesta č. 718 27.06.2018 zmluva_hrobove_miesto_718
28.06.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/52A/63 26.06.2018 dohoda_18_37_52a_63
zverejnená v CRZ 26.06.2018, účinná 27.06.2018
28.06.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/50J/NS/60 26.06.2018 dohoda_18_37_50j_ns_60
zverejnená v CRZ 26.06.2018, účinná 27.06.2018
25.06.2018 IKAR, a.s. Bratislava Kúpna zmluva č. 159/2018 18.06.2018 kupna_zmuva_159_2018_ikar
20.06.2018 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves 13.06.2018 zmluva_o_dielo_rozsirenie_zber_dvora_swietelsky_slovakia
19.06.2018 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 19.06.2018 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka
19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Bratislava Zmluva o prenose čísla 0911 399743 14.06.2018 zmluva_o_prenose_cisla_m135643018osk
registracna_listina_0911399743_orange_slovensko
13.06.2018 Tkáčiková Marta, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 437 13.06.2018 zmluva_hrobove_miesto_437
11.06.2018 Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350 21.05.2018 zmluva_o_nfp_kzp_po_sc431_2017_19_i350_mzp
08.06.2018 ELPE stav, s.r.o. Prešov Zmluva o nájme skladovacích priestorov 25.05.2018 zmluva_o_najme_sklad_priestorov_elpe_stav
07.06.2018 Ministerstvo vnútra SR Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001455-003 o poskytnutí dotácie – Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Peč.N.Ves 24.05.2018 zmluva_phz_opk1_2018_001455_003
zverejnená v CRZ 25.05.2018, účinná 26.05.2018
07.06.2018 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 07.06.2018 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka
06.06.2018 ATH-PO s.r.o. Ľubotice Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP a PZS 06.06.2018 dodatok3_k_zmluve_ath_po
05.06.2018 Národné športové centrum, Bratislava Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu 25.05.2018 darovacia_zmluva_zssms_nsc
zverejnená v CRZ 04.06.2018, účinná 05.06.2018
04.06.2018 Prešovský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest PSK Nájomná zmluva č. 17-4400/3000NZ/2018 cestný priepust ID P16936 01.06.2018 najomna_zmluva_17_4400_3000nz_2018_suc_psk
30.05.2018 Baňas František Zmluva o nájme hrobového miesta č. 657 30.05.2018 zmluva_hrobove_miesto_657
29.05.2018 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000264471 – Hlavná 64 29.05.2018 zmluva_24zvs00000264471_vsd
24.05.2018 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2018/273-BZ 21.05.2018 zmluva_o_buducej_zmluve_zop_2018_273_bz_vsd
22.05.2018 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 22.05.2018 zmluva_o_dielo_swietelsky_slovakia
22.05.2018 Jaroslav Petrík, Sabinov Kúpna zmluva – pozemok KN-C 482/2 22.05.2018 kupna_zmluva_petrik_pozemok_482_2
22.05.2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemok C-KN 1471/26 10.05.2018 zmluva_o_najme_nehnutelnosti_pozemok_1471_26
21.05.2018 Zakuťanský Miroslav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 919 21.05.2018 zmluva_hrobove_miesto_919
17.05.2018 OCTAGO CORPORATION j.s.a., Piešťany Zmluva o dielo – Detské ihrisko v lokalite Roveň 17.05.2018 zmluva_o_dielo_octago_corporation
17.05.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 38 899 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 17.05.2018 zmluva_38899_dpo
16.05.2018 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 16.05.2018 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka
10.05.2018 Kaminský Pavol Zmluva o nájme hrobového miesta č. 918 10.05.2018 zmluva_hrobove_miesto_918
03.05.2018 Ing. arch. Marek Józef Gryglak – STRIX, Lipovce Zmluva na výkon stavebného dozoru – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Peč.N.Ves, časť Bukovec 03.05.2018 zmluva_na_vykon_sd_bukovec_gryglak

účinná po schválení žiadosti o NFP

25.04.2018 Peter Varholík, Slávka Varholíková, Pečovská Nová Ves Zámenná zmluva pozemkov KN-C 1544/26 a 1542/69 24.04.2018 zamenna_zmluva_varholik_varholikova
20.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 293/55/2018/IÚ 13.04.2018 zmluva_pps_293_55_2018_iu_vvs
18.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12174375 17.04.2018 zmluva_a12174375_orange_slovensko
priloha_k_zmluve_a12174375_orange_slovensko
dodatok_k_zmluve_a12174375_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_bonusy_a12174375
dohoda_o_splatkach_a12174375_orange_slovensko
18.04.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/010/18 17.04.2018 dohoda_18_37_010_18
13.04.2018 Prima banka Slovensko a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 13.04.2018 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka
12.04.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 0109000553 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 11.04.2018 dodatok4_k_poistnej_zmluve_0109000553
12.04.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva č. 4419008593 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb – Stojiská na umiestnenie zberných nádob 09.04.2018 poistna_zmluva_4419008593
11.04.2018 ELPE stav s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – stavebné práce: Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves 11.04.2018 zmluva_o_dielo_elpe_stav_presov
03.04.2018 Úrad vlády SR Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 28.03.2018 dodatok_1_2018_k_zmluve_cez_uvsr_873_2017
29.03.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie UoZ č. 5190040776 28.03.2018 urazove_poistenie_uoz_5190040776
29.03.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie UoZ č. 5190040775 28.03.2018 urazove_poistenie_uoz_5190040775
29.03.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/50J/NS/26 28.03.2018 dohoda_18_37_50j_ns_26
28.03.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/054/57 – CnTP – A3 28.03.2018 dohoda_18_37_054_57_cntp_a3
27.03.2018 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. 1471/22 22.03.2018 dodatok2_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_000805
27.03.2018 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768 – 037 27.03.2018 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2018_000768_037
23.03.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/052/1 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS 22.03.2018 dohoda_18_37_052_1
22.03.2018 Pavol Leščák, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemky KN-C 331/9; 331/7; 329/2; 331/6; 331/5 22.03.2018 kupna_zmluva_lescak_pavol
20.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice Zmluva č. ZO/2018A8877-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 19.03.2018 zmluva_zo_2018a8877_1_osobnyudaj.sk
16.03.2018 ABYS Slovakia, s.r.o. Bratislava Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec 01.03.2018 mandatna_zmluva_vo_bukovec_abys_slovakia
09.03.2018 SPP-distribúcia a.s. Bratislava Zmluva č. 1000210218 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete 01.03.2018 zmluva_1000210218_spp
priloha1_spp
priloha2_spp
priloha3_spp
09.03.2018 Jozefína Fröhlichová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 08.03.2018 zmluva_stravovanie_frohlichova_jozefina
07.03.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/012/28 07.03.2018 dohoda_18_37_012_28
06.03.2018 Mesto Senec Zmluva o spolupráci č. 009 /18/07/spolupráca 22.02.2018 zmluva_o_spolupraci_mesto_senec
01.03.2018 Gabriela Gabčová, Rómska 11, Peč.N.Ves Zmluva o nájme bytu 01.03.2018 zmluva_o_najme_bytu_gabcova_gabriela
27.02.2018 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/054/28 -CnTP – A3 26.02.2018 dohoda_18_37_054_28_cntp_a3
26.02.2018 Ľubomíra Grošaftová, Trebišov Zmluva o dielo – spracovanie PD – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parcele KN-C 1471/22 20.02.2018 zmluva_o_dielo_pd_rozsir_distribucnej_siete_plynu
21.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C/2018 21.02.2018 priloha_3_vse_21022018
21.02.2018 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000745800T – Materská škola na parc. 1471/22 21.02.2018 zmluva_24zvs0000745800t_vsd
14.02.2018 Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák, Júlia Babuščáková, Angela Šárošiová, Lívius Lovás, Olívia Lovasová, MUDr. Július Svätojanský, Mgr. Anna Kožlejová Zmluva o budúcej zmluve o predaji pozemku KN-C 1072/2  pre umiestnenie verejnoprospešnej stavby EuroVelo 11 12.02.2018 zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2
12.02.2018 Obec Jakubova Voľa Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ 12.02.2018 zmluva_o_poskyt_fp_na_cvc_obec_jakubova_vola
12.02.2018 Železnice Slovenskej republiky Bratislava Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017 08.02.2018 dodatok1_k_zmluve_845876010_2_2017_nzp_zsr
12.02.2018 Ivana Vaľušová Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_valusova_ivana
12.02.2018 Magdaléna Trávniková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_travnikova_magdalena
12.02.2018 Jaroslav Trávnik Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_travnik_jaroslav
12.02.2018 Martin Michalík Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_michalik_martin
12.02.2018 Margita Leščáková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_lescakova_margita
12.02.2018 Štefan Leščák Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_lescak_stefan
12.02.2018 Mária Kvašňáková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_kvasnakova_maria
12.02.2018 Mária Kočiščáková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_kociscakova_maria
12.02.2018 Jozef Kočiščák Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_kociscak_jozef
12.02.2018 Michal Glosík Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_glosik_michal
12.02.2018 Lýdia Cicmanová Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_cicmanova_lydia
12.02.2018 Terézia Balaščíková Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 01.02.2018 dodatok_12018_stravovanie_balascikova_terezia
09.02.2018 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. 1471/22 05.02.2018 dodatok1_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_000805
08.02.2018 Mgr. Eva Karpjaková, Marek Leščák, Mgr. Anna Kožlejová, MUDr. Július Svätojanský, Jozef Kaminský, Ing. Jozef Matisovský Kúpna zmluva – pozemky KN-C 330/3; 331/5; 331/6; 331/7; 331/8; 331/9; 331/10; 329/2; 329/3 08.02.2018 kupna_zmluva_mk_k_zidovskemu_cintorinu
08.02.2018 Miasto i Gmina Sieniawa Partnerská dohoda o realizácii mikroprojektu Dedičstvo starých mám bez hraníc 06.02.2018 partnerska_dohoda_mikroprojekt_sk

porozumienie_mikroprojekt_pl

08.02.2018 KONNEX s.r.o. Trnava Kúpna zmluva – Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Peč.N.Ves 08.02.2018 kupna_zmluva_konnex
05.02.2018 RECobal s.r.o. Bratislava Zmluva č. PO151777 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch 01.01.2018 zmluva_po151777_o_spolupraci_recobal
01.02.2018 Železnice SR Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve č. 845 876 008-2-2017-ZoBZVB 24.01.2018 dodatok1_k_zmluve_845876008_2_2017_zobzvb
26.01.2018 MUDr. Igor Hamžík, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.12.2013 – účinný 01.02.2018 26.01.2018 dodatok2_k_zmluve_o_najme_mudr_hamzik
19.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C 19.01.2018 dodatok1_k_zmluve_5100260282c_vse
19.01.2018 JOB & DUES agency s.r.o. Demjata Zmluva o nájme nebytových priestorov 19.01.2018 zmluva_o_najme_nebyt_priest_job_a_dues_agency
19.01.2018 OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 19.01.2018 zmluva_dotacia_fs_jablonecka_2018
17.01.2018 OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 17.01.2018 zmluva_dotacia_tj_orol_2018
17.01.2018 Michal Petrík – STAV-PET Lipany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2017 – sprac. PD – Rozšírenie zberného dvora 11.01.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_stavpet
11.01.2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemok C KN 59/3 19.12.2017 najomna_zmluva_pozemok_59_3
05.01.2018 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – Výstavba MŠ 05.01.2018 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_ekosvip_vystavba_ms
05.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Dodatok č. 3 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 02.01.2018 dodatok3_k_zmluve_500000105848po2015_vvs
03.01.2018 Paulína Marcinová – PAMAR Červenica pri Sab. Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 29.12.2017 dodatok4_k_zmluve_o_prenajme_pamar

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

 

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
ROK 2018
223/2018 dodanie betónu – oprava chodníkov ul. Kostolná BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 26.10.2018
222/2018 mäsové výrobky – Jablučkové slávnosti HURKA s.r.o. Prešov 26.10.2018
221/2018 vypracovanie žiadosti o dotáciu na r. 2019 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie M.A. Company s.r.o. Kurov 17.10.2018
220/2018 projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby – IBV, ul. Mlynská Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 17.10.2018
219/2018 montáž dráh na umiestnenie závesov Zlatko Kopčok, Benice 17.10.2018
218/2018 zamatový záves do kultúrnospoločenských priestorov OcÚ Zlatko Kopčok, Benice 17.10.2018
217/2018 pracovné odevy, pracovná obuv Peter Goliaš – SERVICE GOTEX, Sabinov 17.10.2018
216/2018 dodávka kameniva – oprava chodníkov ul. Kostolná EKOPRIM, s.r.o. Prešov 17.10.2018
215/2018 ďakovné listy Jozef Šmrhola – OLYMP, Santovka 17.10.2018
214/2018 predplatné Poradca 2019 PORADCA s.r.o. Žilina 17.10.2018
213/2018 oprava služobného vozidla Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves 17.10.2018
212/2018 odborné posúdenie pozemkov EuroVelo 11 Ing. Júlia Zajoncová, Fintice 17.10.2018
211/2018 reklamné perá National Pen, Bratislava 16.10.2018
210/2018 dodanie betónu – protipovodňová stena Kvetná ul. BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 16.10.2018
209/2018 LED svietidlá pre VO Kostolná O.S.V.O. comp, a.s. Prešov 15.10.2018
208/2018 ušitie krojových čižiem Cipisek – Folkart, s.r.o. Podhradík 15.10.2018
207/2018 všeobecný materiál STAV-MAJO s.r.o. Lipany 11.10.2018
206/2018 oprava protipovodňového vaku GUMOTEX a.s. Břeclav 11.10.2018
205/2018 projektová dokumentácia NN rozvody Mlynská Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 08.10.2018
204/2018 výkopové zemné práce Rastislav Krajňák – RJ Zemné práce SB, Červenica pri Sab. 08.10.2018
203/2018 oprava a údržba služobného auta Fabia Verešpej servis, s.r.o. Pečovská Nová Ves 04.10.2018
202/2018 výbojka vysokotlaková sodíková HAGARD: HAL, s.r.o. Nitra 04.10.2018
201/2018 kárované deky – Mesiac úcty k starším Richard Šimon, Jakubovany 04.10.2018
200/2018 LED svietidlá O.S.V.O. comp, a.s. Prešov 04.10.2018
199/2018 visacie zámky, vložky, rozlišovače Daniela Semančíková, Sabinov 28.09.2018
198/2018 záložný zdroj, akumulátor – kotolňa MŠ TOMKAT s.r.o. Prešov 28.09.2018
197/2018 obrubníky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 26.09.2018
196/2018 zatrávňovacia dlažba, betónov poklopy INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 24.09.2018
195/2018 Aquastop Flex, Bioflex, Hyperflex INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 24.09.2018
194/2018 kamenivo HT SH s.r.o. Sabinov 21.09.2018
193/2018 pracovné odevy, pracovná obuv Tomáš Marchevka – TOSO BABY, Rožkovany 21.09.2018
192/2018 vypracovanie PD – Protipožiarne zabezpečenie stavby Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová Ing. Vladimír Adamčák EL.V.A, Demjata 18.09.2018
191/2018 vystúpenie DFS Sabiník – 24.10.2018 Mestské kultúrne stredisko, Sabinov 18.09.2018
190/2018 dodanie betónu LIBET, s.r.o. Lipany 18.09.2018
189/2018 drvené kamenivo 0/2, práca traktorbagra HANA-trans, s.r.o. Široké 14.09.2018
188/2018 špárovačka Mittelbraun STAV-MAJO, s.r.o. Lipany 14.09.2018
187/2018 štiepaná tvarovka so strieškami INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 14.09.2018
186/2018 catering pre účastníkov workshopu “Dedičstvo starých mám bez hraníc” Krzysztof Strojek, Rukola Pizza & Cocktail Bar, Sieniawa, PL 14.09.2018
185/2018 nocľah a raňajky pre účastníkov workshopu zo SR “Dedičstvo starých mám bez hraníc” Hotel Restauracja “Leliwa”, Przeworsk, PL 14.09.2018
184/2018 autobusová doprava účastníkov workshopu “Dedičstvo starých mám bez hraníc” do Sieniawy a späť PROSPEROBUS, s.r.o. Prešov 11.09.2018
183/2018 dodanie betónu LIBET, s.r.o. Lipany 11.09.2018
182/2018 súpisné a orientačné čísla domov SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. Holíč 11.09.2018
181/2018 oceľové kužeľové žiarovo zinkované stĺpy STRADER s.r.o. Stropkov 06.09.2018
180/2018 vykonanie VO – stavebné práce – Rekonštrukcia zdrav. strediska LASACHI, s.r.o. Prešov 05.09.2018
179/2018 dodanie betónu LIBET s.r.o. Lipany 03.09.2018
178/2018 elektroinštalačný materiál TVOJA DOBA s.r.o. Ľubotice 03.09.2018
177/2018 rezanie asfaltu CBR s.r.o. Sabinov 27.08.2018
176/2018 pracovné odevy, pracovná obuv Peter Goliaš – Service Gotex, Sabinov 27.08.2018
175/2018 rezivo PIL-STAV s.r.o. Sabinov 27.08.2018
174/2018 pracovné nohavice, pracovná blúza Peter Goliaš – Service Gotex, Sabinov 27.08.2018
173/2018 nádoby na odpad STUS Sabinov s.r.o. Sabinov 24.08.2018
172/2018 polokošele, krúžky – DHZ FLORIAN, s.r.o. Martin 23.08.2018
171/2018 vodoinštalačný materiál TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves 23.08.2018
170/2018 skladačka k 770. výročiu obce PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš 23.08.2018
169/2018 doprava FSk Raslavičan na vystúpenie – jarmok 2018 Obecné služby  Raslavice, s.r.o. Raslavice 23.08.2018
168/2018 mäsové výrobky – jarmok 2018 HURKA s.r.o. Prešov 20.08.2018
167/2018 tlač mesh bannerov – jarmok 2018 COPYVAIT s.r.o. Košice 20.08.2018
166/2018 kamenivo EKOPRIM, s.r.o. Prešov 20.08.2018
165/2018 autobusová preprava na úvodný workshop Dedičstvo starých mám bez hraníc, Sieniawa – Pečovská Nová Ves a späť Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie 20.08.2018
164/2018 výzdoba a prenájom inventára na galavečer – jarmok 2018 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves 20.08.2018
163/2018 kamenivo HT SH s.r.o. Sabinov 20.08.2018
162/2018 sklenená trofej – cena starostu obce 3b, s.r.o. Prešov 20.08.2018
161/2018 znalecký posudok pozemkov 1472/35, 1544/29 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany 20.08.2018
160/2018 znalecký posudok pozemkov 1047/2, 1048/2 Ing. Jozef Majtner, Lipany 17.08.2018
159/2018 inzercia v denníku Korzár Petit Press, a.s. Košice 17.08.2018
158/2018 ochranné pracovné prostriedky Peter Goliáš – Service Gotex, Sabinov 17.08.2018
157/2018 vyjadrenie k stavbe – NN vedenie Jabloňová ul. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 16.08.2018
156/2018 reklamný banner – jarmok 2018 Vladimír Galdiš – GLOBUS, Kamenica 16.08.2018
155/2018 obrubníky, zatrávňovacia dlažba INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 16.08.2018
154/2018 ubytovanie delegácie zo Sieniawy TORYSA plus, s.r.o. Sabinov 16.08.2018
153/2018 zmena databázy – pecovska.sk BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa 16.08.2018
152/2018 tombolové lístky – jarmok 2018 PROTEX ŠTÚROVO s.r.o. Štúrovo 10.08.2018
151/2018-2 mobilné toalety – jarmok 2018 Sanita a technika, s.r.o. Sabinov 10.08.2018
151/2018 zabezpečenie 20 ks tradičných ženských odevov a 20 párov ženských topánok – Dedičstvo starých mám bez hraníc Sabinovská odevná spoločnosť, s.r.o. Košice 09.08.2018
150/2018 catering pre úvodný workshop – Dedičstvo starých mám bez hraníc Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves 09.08.2018
149/2018 osvedčenie konštrukčnej dokumentácie, vydanie odborného stanoviska – plynofikácia hasičskej zbrojnice E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Prešov 08.08.2018
148/2018 revízia elektroinštalácie – osvetlenie priechodov pre chodcov Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov 08.08.2018
147/2018 revízia elektroinštalácie oceľovej skladovacej haly Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov 08.08.2018
146/2018 oprava dobíjania IVECO Doprava a mechanizácia Prešov a.s. Prešov 08.08.2018
145/2018 oceľová naberačka s tulejou STAV-MAJO s.r.o. Lipany 03.08.2018
144/2018 vystúpenie FS Sabinovčan počas Pečovskonovoveského jarmoku Mestské kultúrne stredisko Sabinov 03.08.2018
143/2018 drevené hranoly PILSTAV SK, s.r.o. Sabinov 03.08.2018
142/2018 pozvánky, plagáty – Pečovskonovoveský jarmok PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš 03.08.2018
141/2018 magnetky a grafické spracovanie FORK, s.r.o. Martin 31.07.2018
140/2018 výroba betónu BETON GARONE s.r.o. Peč.Nová Ves 31.07.2018
139/2018 všeobecný materiál pre potreby stavebných prác MASTAF, s.r.o. Sabinov 31.07.2018
138/2018 materiál na dobudovanie prístreškov na budove MŠ na ul. Rómska 821/45 ELEKTRA reklama, s.r.o. Prešov 31.07.2018
136/2018 materiál požiarnej ochrany FLORIAN, s.r.o. Martin 31.07.2018
135/2018 materiál na zhotovenie oplotenia detského ihriska, Školská ul. INSEMPRE, s.r.o. Ľubotice 26.07.2018
134/2018 pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 26.07.2018
133/2018 znalecký posudok pozemku 1072/2 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany 26.07.2018
132/2018 znalecký posudok pozemku 1050/3 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany 26.07.2018
131/2018 vyjadrenie o existencii PTZ Orange – NN vedenie Jabloňová MICHLOVSKÝ, s.r.o. Piešťany 25.07.2018
130/2018 samolepky EPoS SB s.r.o. Sabinov 25.07.2018
129/2018 traktorová kosačka GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov 25.07.2018
128/2018 prevoz unimobuniek HANA-trans, s.r.o. Široké 25.07.2018
127/2018 kópie znaleckých posudkov 10/2017, 11/2017 Ing. Bartolomej Turoci, Kirvany 25.07.2018
126/2018 zrubový profil smrek WOOD-PROFIL s.r.o. Nižná 24.07.2018
125/2018 výkon výložníka plošiny pri montáži svetiel v obci Verejnoprospešné služby s.r.o. Sabinov 23.07.2018
124/2018 vypracovanie PD – Rekonštrukcia chodníka na ul. Kostolnej Ing. Anton Pulščák, Ľutina 23.07.2018
123/2018 spracovanie a vydanie knihy – Pečovská Nová Ves – potulky dejinami UNIVERSUM – EU, s.r.o. Prešov 23.07.2018
122/2018 fotoaparát NIKON ESAT s.r.o. Kežmarok 20.07.2018
121/2018 vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – NN vedenie Jabloňová Slovak Telekom, a.s. Bratislava 13.07.2018
120/2018 totálny herbicíd Roundup Miroslav Dujava, Jakovany 12.07.2018
119/2018 firmený profil Basic v Zlatých stránkach MEDIATEL spol. s r.o. Bratislava 12.07.2018
118/2018 náhradné diely, olej, mazivá do služobného vozidla obce DEGRO s.r.o. Sabinov 12.07.2018
117/2018 vypracovanie PD – Spevnené plochy, ul. Na Rybníkoch Michal Petrík – STAV-PET, Lipany 12.07.2018
116/2018 pracovný materiál STAV-MAJO s.r.o. Lipany 12.07.2018
115/2018 vypracovanie PD – Riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ TP – PROJEKT s.r.o. Prešov 12.07.2018
114/2018 odborná prehliadka komínov – obecný úrad, zdravotné stredisko Stanislav Štec – KOMÍN SERVIS, Prešov 09.07.2018
113/2018 elektroinštalačný materiál – osvetlenie priechodov pre chodcov TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice 04.07.2018
112/2018 rekonštrukcia merania odberu vody na ul. Rómskej VVS a.s. závod Prešov 04.07.2018
111/2018 zabezpečenie procesu VO – Zvýšenie energ. účinnosti prev. budovy OcÚ LASACHI, s.r.o. Prešov 04.07.2018
110/2018 výroba betónu – osvetlenie priechodov pre chodcov BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 04.07.2018
109/2018 príručka na CD – Mestá a obce ako orgány ochrany prírody Ing. Martina Ďurišová – TVS, Trenčín 04.07.2018
108/2018 vyjadrenie o existenicii PTZ Orange – NN vedenie Záhradná MICHLOVSKÝ, s.r.o. Piešťany 27.06.2018
107/2018 PD – Verejné osvetlenie Jabloňová Ing. Vladimír Adamčák – EL.V.A., Demjata  27.06.2018
106/2018 PD – NN rozvody Jabloňová, úprava TS6 Ing. Vladimír Adamčák – EL.V.A., Demjata 27.06.2018
105/2018 revízia detského ihriska a fitness zostavy Vladimír Micenko, Košice 25.06.2018
104/2018 výmena oleja a filtrov traktoťr Belarus Slavko Jurko – JS Agrotechnika, Medzany 25.06.2018
103/2018 výroba betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 18.06.2018
102/2018 vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – NN vedenie Záhradná Slovak Telekom, a.s. Bratislava 15.06.2018
101/2018 medaily – športová akcia Únie žien VIVA TRADE, s.r.o. Košice 15.06.2018
100/2018 remeň HQ 2 ks do kosačky Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová 15.06.2018
99/2018 kamenivo HT SH s.r.o. Sabinov 15.06.2018
98/2018 oprava chodníka Za Majerom Ján Michalík, Pečovská Nová Ves 15.06.2018
97/2018 cyklomapy CBS spol. s r.o. Kynceľová 15.06.2018
96/2018 výroba a montáž izolačného skla Andrej Ondrija – SAGLAS, Prešov 11.06.2018
95/2018 cement PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 11.06.2018
94/2018 kábel Cyky, rúrka turbo flex TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice 11.06.2018
93/2018 letničky, koly, alejové stromy Miroslav Dujava, Jakovany 07.06.2018
92/2018 servisná prehliadka IVECO Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 06.06.2018
91/2018 vykonanie procestu VO – Zníženie energetickej náročnosti prev.vzdel.centra LEDAS, s.r.o. Bratislava 06.06.2018
90/2018 sieť na futbalovú bránu, špagát Marián Tkáč SLOVŠPORT, Humenné 06.06.2018
89/2018 servis motorovej píly a kosačky Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová 30.05.2018
88/2018 kamenivo HT SH s.r.o. Sabinov 29.05.2018
87/2018 vodoinštalačný materiál TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves 29.05.2018
86/2018 kancelársky papier, obálky Ing. Róbert Dušan Kunst, Prešov 29.05.2018
85/2018 knižné tituly do obecnej knižnice IKAR a.s. Bratislava 29.05.2018
84/2018 knižné tituly do obecnej knižnice Martinus, s.r.o. Martin 29.05.2018
83/2018 znalecký posudok pozemkov 899, 902/5 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 28.05.2018
82/2018 vystúpenie Andera z Košíc – Jarmok 2018 Agentúra JK, s.r.o. Kysak 28.05.2018
81/2018 kamenivo EKOPRIM, s.r.o. Prešov 18.05.2018
80/2018 panel + prevoz na ul. Kostolná HANA-trans, s.r.o. Široké 14.05.2018
79/2018 hutný materiál KOVSMOL s.r.o. Prešov 14.05.2018
78/2018 materiál na oplotenie detského ihriska Roveň INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 14.05.2018
77/2018 pracovné rukavice, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 14.05.2018
76/2018 kvety ku Dňu matiek Miroslav Dujava, Jakovany 10.05.2018
75/2018 znalecký posudok stavby na parc. 884/9 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 10.05.2018
74/2018 rezivo smrek – krátenie Peter Klimko – KLIMEX, Kanaš 10.05.2018
73/2018 žacie hlavy AUTOCUT GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov 10.05.2018
72/2018 mulčovač DC SK s.r.o. Spišské Podhradie 10.05.2018
71/2018 ostrojové zemné a výkopové práce – ul. Kostolná Jiří Procházka, Dubovica 09.05.2018
70/2018 zábavný program k MDD Zahrajko s.r.o. Bratislava 09.05.2018
69/2018 vytýčenie trasy telekomunikačných vedení – ul. Kostolná Slovak Telekom a.s. Bratislava 09.05.2018
68/2018 zakružovanie dodaného materiálu UNISTROJ FG s.r.o. Sabinov 02.05.2018
67/2018 cement PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 02.05.2018
66/2018 vibračná doska a podložka pod VB FACHMAN CENTRUM s.r.o. Žilina 02.05.2018
65/2018 vodoinštalačný materiál TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves 26.04.2018
64/2018 verejné obstarávanie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie LASACHI, s.r.o. Prešov 26.04.2018
63/2018 tovar podľa požiadaviek odberateľa GLAstav s.r.o. Lipany 26.04.2018
62/2018 pneuservis traktor Belarus Slavko JURKO JS Agrotechnika, Medzany 26.04.2018
61/2018 servisná prehliadka Škoda YETI CAMEA car a.s. Prešov 23.04.2018
60/2018 písomný preklad odvolania do poľského jazyka – Duchovná tradícia spája naše cesty Izabela Zajac, Kraków 23.04.2018
59/2018 Buff šatky na beh zdravia MPaV s.r.o. Dechtice 23.04.2018
58/2018 osvedčenie KD PZ Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ E.I.C Engineering inspection company s.r.o. Prešov 23.04.2018
57/2018 laboratórny rozbor pitnej vody MŠ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 23.04.2018
56/2018 PD – Verejné osvetlenie ul. Kostolná Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 18.04.2018
55/2018 PD – Verejné osvetlenie ul. Záhradná Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 18.04.2018
54/2018 PD – NN rozvody ul. Záhradná Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 18.04.2018
53/2018 pracovné odevy GOLITEX s.r.o. Sabinov 18.04.2018
52/2018 elektroinštalačný materiál ELTRA – ELMAT s.r.o. Prešov 18.04.2018
51/2018 sadenice smrek obyčajný Lesy SR, škôlkárske stredisko Šarišské Michaľany 16.04.2018
50/2018 betón LIBET s.r.o. Lipany 10.04.2018
49/2018 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 09.04.2018
46/2018 LED svietidlá pre osvetlenie priechodu pre chodcov LED-SOLAR, s.r.o. Prešov 09.04.2018
45/2018 stožiare, výložníky pre osvetlenie priechodu pre chodcov ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov 09.04.2018
44/2018 medaily – Prvomájový beh zdravia VIVA TRADE s.r.o. Košice 05.04.2018
43/2018 príprava žiadosti o dotáciu z Envirofondu MJM Group s.r.o. Kurov 28.03.2018
42/2018 plakety, diplomy ku Dňu učiteľov LIM PO s.r.o. Prešov 28.03.2018
41/2018 tlač a výroba propagačných materiálov COPYVAIT s.r.o. Košice 28.03.2018
40/2018 kvety ku Dňu učiteľov Miroslav Dujava, Jakovany 28.03.2018
39/2018 predlžovačka, rozbočka GLAstav s.r.o. Lipany 28.03.2018
38/2018 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb Bratislava 28.03.2018
37/2018 odborné posúdenie možnosti navýšenia sieťovania multifunkč. ihriska v areáli ZŠ TIMOTI design s.r.o. Prešov 27.03.2018
36/2018 mapa CBS spol. s r.o. Kynceľová 27.03.2018
35/2018 pracovné pomôcky, náradie KOVSMOL s.r.o. Prešov 20.03.2018
34/2018 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 20.03.2018
33/2018 revízia plynovej kotolne OcÚ PARDO s.r.o., Miloš Poloha, Prešov 20.03.2018
32/2018 vyjadrenie k PD: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 06.03.2018
31/2018 servisné práce Škoda Fabia SB 539AJ Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves 06.03.2018
30/2018 aerofoto, fotoplagát jar/leto 2018 CBS s.r.o. Kynceľová 06.03.2018
29/2018 určenie prietoku Q 100 na Ľutinke Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 28.02.2018
28/2018 materiál na údržbu nájomného bytu, Školská 12 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves 23.02.2018
27/2018 polohopisné a výškopisné zameranie – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ Bc. Igor Miškuf – IMGEOS, Prešov 23.02.2018
26/2018 vypracovanie žiadosti o NFP – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec kosťova s.r.o. Rajecké Teplice 23.02.2018
25/2018 ženské zástery k sviatku MDŽ EMI-Sabinov s.r.o. Sabinov 23.02.2018
24/2018 pneumatika záberová Kleber Fitker TL ROTKIV s.r.o. Prešov 23.02.2018
23/2018 vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie priechodov pre chodcov Ing. František Ondrej, Sabinov 23.02.2018
22/2018 vyjadrenie k existencii sietí – Cyklististický chodník Ľutinská ul. Slovak Telekom a.s. Bratislava 15.02.2018
21/2018 geometrické plány pre stavbu Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves GEODUS s.r.o. Sabinov 13.02.2018
20/2018 všeobecný materiál počas roka 2018 MASTAF, s.r.o. Sabinov 12.02.2018
19/2018 všeobecný materiál počas roka 2018 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 12.02.2018
18/2018 mäsové výrobky – Fašiangy 2018 HURKA s.r.o. Prešov 12.02.2018
17/2018 zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad počas roka 2018 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov 12.02.2018
16/2018 kultúrne vystúpenie – Pečovskonovoveský jarmok 2018 Šarišanci, o.z. Prešov 08.02.2018
15/2018 geodetické služby počas roka 2018 GEODUS, s.r.o. Sabinov 08.02.2018
14/2018 montáž vykurovacieho telesa TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves 05.02.2018
13/2018 dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacieho stroja v roku 2018 FORDAT s.r.o. Prešov 05.02.2018
12/2018 kancelárske potreby na rok 2018 Róbert Dušan Kunst, Prešov 02.02.2018
11/2018 farebná tlač a grafické spracovanie Pečovskonovoveského spravodajcu 2018 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš 02.02.2018
10/2018 autobusová preprava osôb v roku 2018 osobna-preprava s.r.o. Lipany 02.02.2018
9/2018 vystúpenie folklórnej skupiny Raslavičan – Pečovskonovoveský jarmok 2018 Obec Raslavice 02.02.2018
8/2018 reklamný panel – Pečovskonovoveský jarmok 2018 euroAWK s.r.o. Bratislava 02.02.2018
7/2018 revízia elektroinštalácie obecného úradu Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov 29.01.2018
6/2018 poskytovanie stravy pre občanov Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice 25.01.2018
5/2018 čistiace prostriedky Fifty-Fifty s.r.o. Prešov 25.01.2018
4/2018 pracovné odevy, pracovná obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 22.01.2018
3/2018 posypový materiál – kamenivo IS-LOM s.r.o. Maglovec 15.01.2018
2/2018 kultúrne vystúpenie počas fašiangovej zabíjačky Miestny odbor MS Sedlice, FS Sedličan 15.01.2018
1/2018 oprava menovky, poháre pre víťazov stolnotenisového turnaja LIM PO s.r.o. Prešov 15.01.2018

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
ROK 2018
57518 033/2018 Kopčok Zlatko, Benice montáž drážok a závesu do kultúrnospoločenských priestorov OcÚ 949,20 €  05.11.2018
57418 032/2018 Kopčok Zlatko, Benice zamatový záves do kultúrnospoločenských priestorov OcÚ  604,80 €  05.11.2018
57318 2018039 Traky, s.r.o. Čaňa hudobno-zábavné vystúpenie 900,00 € 31.10.2018
57218 86091314 PORADCA s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2019 65,80 € 31.10.2018
57118 2018030 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projekt – Protipožiarne zabezpečenie stavby: Peč.N.Ves – IBV ul. Mlynská 50,00 € 29.10.2018
57018 2018104 TIMOTI design s.r.o. Prešov projektová dokumentácia pre SP – MK k Židovskému cintorínu, MK ku komunitnému centru 3 240,00 € 29.10.2018
56918 FV180039 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov pracovný materiál 131,46 € 29.10.2018
56818 1113800141 Mestské kultúrne stredisko v Sabinove vystúpenie DFS Sabiník dňa 24.10.2018 150,00 € 25.10.2018
56718 2018367 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica realizácia verejného obstarávania 600,00 € 29.10.2018
56618 54180115 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 10/2018 757,76 € 25.10.2018
56518 2018410 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 56,40 € 25.10.2018
56418 01396/2018 Jozef Šmrhola – OLYMP, Santovka ďakovné listy 143,88 € 22.10.2018
56318 21810209 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov LED svietidlá – ul. Kostolná  3 744,00 €  22.10.2018
56218 6180098 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu za 09/2018 – Zníženie energ. nároč. prev. vzdel. centra 800,00 € 23.10.2018
56118 6180096 M.A. Company s.r.o. Kurov príprava žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na r. 2019 540,00 €  22.10.2018
56018 3292018 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice obrubníky 1 650,72 € 22.10.2018
55918 2018/030 Peter Goliaš – SERVICE GOTEX, Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 63,18 € 22.10.2018
55818 FVD/1810032 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 318,14 € 22.10.2018
55718 180084 Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves oprava služobného motorového vozidla 457,55 € 22.10.2018
55618 2181600161 SOZA Bratislava poplatok za verejné používanie hudobných diel – jarmok 2018 209,04 € 22.10.2018
55518 20181072 ŠIMONTEX, s.r.o. Jakubovany deky 680,00 € 22.10.2018
55418 3171800530 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 10/2018 195,81 € 22.10.2018
55318 SK00153851 National Pen, Bratislava reklamné prepisovacie perá 126,50 € 22.10.2018
55218 201831 Cipisek – Folkart, s.r.o. Podhradík ušitie krojových čižiem  570,00 €  22.10.2018
55118 90409418 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice prenájom pozemku p.č. 1082/2 – EuroVelo 11 1,00 € 22.10.2018
55018 FV8011008705 HAGARD:HAL, spol. s r.o. Nitra sodíkové výbojky 292,68 € 11.10.2018
54918 201808 Rastislav Krajňák – RJ Zemné práce SB, Červenica pri Sab. výkopové práce minibagrom – protipovodňová stena ul. Kvetná 238,00 € 22.10.2018
D 518 7254186677 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2018 – 30.09.2018 – Na Pečovec 17 -203,22 € 15.10.2018
54818 7294509528 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2018 – 30.09.2018 – komunitné centrum 62,94 € 15.10.2018
54718 7292326838 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2018 – 30.09.2018 – VO Za Majerom 112,49 € 15.10.2018
54618 7292326837 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2018 – 30.09.2018 – ul. Kostolná 24,19 € 15.10.2018
54518 7292326836 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2018 – 30.09.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave  638,78 €  15.10.2018
54418 7292205872 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2018 – 30.09.2018 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch  219,94 €  15.10.2018
54318 7292205871 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2018 – 30.09.2018 – obecný úrad 117,95 € 15.10.2018
54218 2750018413 Železnice SR, Bratislava nájom pozemkov za obdobie 01.10.2018 – 31.12.2018 – Cyklotrasa EuroVelo 11  826,16 €  15.10.2018
54118 FV1820649 STAV-MAJO s.r.o. Lipany pracovné náradie 19,67 € 15.10.2018
54018 18100104 CBS s.r.o. Kynceľová letecké fotografie z obce  262,80 €  15.10.2018
53918 F201880 GEODUS, s.r.o. Sabinov vytýčenie hranice časti pozemkov 1472/35, 1542/2, 1544/26, 1544/29 135,00 € 15.10.2018
53818 2018026 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata vypracovanie PD – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN, NN, TS 1 488,50 € 15.10.2018
53718 030/2018 Zlatko Kopčok – Servis javiskových zariadení, Benice Renovácia javiska v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ – opona 4 242,00 € 09.10.2018
53618 180083 Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves oprava a údržba služobného motorového vozidla Fabia 310,60 € 09.10.2018
53518 54180110 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 09/2018 781,44 € 09.10.2018
53418 2018142 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 09/2018 – futbal, Klub dôchodcov 610,70 € 09.10.2018
53318 3117181239 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 09/2018 2 130,79 € 09.10.2018
53218 FV180320 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement, roxory, vrtáky 752,97 € 09.10.2018
53118 2992018 INSEMPRE s.r.o., Prešov – Ľubotice Aquastop, Bioflex, Hyperflex PU 591,84 € 09.10.2018
53018 3032018 INSEMPRE s.r.o., Prešov – Ľubotice zatrávňovacia dlažba, betónové poklopy 164,83 € 09.10.2018
52918 3052018 INSEMPRE s.r.o., Prešov – Ľubotice obrubníky 1 563,84 € 09.10.2018
52818 8217998826 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 09/2018 – obecný úrad 48,05 € 05.10.2018
52718 FV180576 MASTAF, s.r.o. Sabinov farba, riedidlo 25,80 € 05.10.2018
52618 3171800495 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 09/2018 76,21 € 05.10.2018
52518 1809003172 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 10/2018 – obecný úrad 30,00 € 05.10.2018
52418 5475396852 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – stavebný úrad 23,50 € 05.10.2018
52318 5475391219 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – komunitná práca 16,00 € 05.10.2018
52218 5475386184 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 05.10.2018
52118 5475386356 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – technické oddelenie 25,00 € 05.10.2018
52018 5475393398 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – starosta 25,56 € 05.10.2018
51918 5475391179 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – mobilný internet 14,99 € 05.10.2018
51818 5475391060 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – zástupca starostu 25,00 € 05.10.2018
51718 5475391246 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2018 – prednosta OcÚ 25,10 € 05.10.2018
51618 103/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 09/2018 425,52 € 05.10.2018
51518 FV180040 Daniela Semančíková, Sabinov visacie zámky, vložky rozlišovače, popisovače 94,60 € 05.10.2018
51418 3018941596 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 10/2018 1 648,80 € 01.10.2018
51318 2018/0149 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 403,00 € 05.10.2018
51218 7323961808 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2018 – 31.10.2018 – tehelňa 47,00 € 05.10.2018
51118 7323961749 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2018 – 31.10.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzd.centrum 753,00 € 05.10.2018
51018 183002977 MM- Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 10/2018 – komunitné centrum 12,50 € 05.10.2018
50918 1018100281 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2018 42,00 € 01.10.2018
50818 180619 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 3. Q 2018 240,00 € 01.10.2018
50718 29/09/2018 RUKOLA-PIZZA, Krzysztof Strojek, Sieniawa, PL catering pre účastníkov workshopu – Dedičstvo starých mám bez hraníc 400,00 € 01.10.2018
50618 FV181358 TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál 2 194,92 € 01.10.2018
50518 FV182063 TOMKAT s.r.o. Prešov záložný zdroj, akumulátor – kotolňa MŠ ul. Rómska 255,37 € 01.10.2018
50418 20180067 SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. Holíč smaltované domové čísla 194,50 € 28.09.2018
50318 20180207 Joma Travel, s.r.o. Vrútky inzercia v Cestovnom informátorovi 2019 390,00 € 11.09.2018
50218 2902018 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice tvárnice – rekonštrukcia oplotenia ZŠ 11 882,40 € 28.09.2018
50118 181447 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 278,66 € 28.09.2018
50018 F201872 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán p.č. 912/156 – detské ihrisko, p.č. 912/155 – spevnené plochy Na Rybníkoch 345,00 € 28.09.2018
49918 F201871 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán, porealizačné zameranie chodníka na cintoríne 2 645,00 € 28.09.2018
49818 1 Tomáš Marchevka – TOSO BABY, Rožkovany pracovné odevy, pracovná obuv 160,00 € 24.09.2018
49718 146/2018 Prosperobus s.r.o. Prešov preprava účastníkov workshopu do Sieniawy – Dedičstvo starých mám bez hraníc 660,40 € 24.09.2018
49618 OF2018023 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov revízne správy – oceľová hala, osvetlenie priechodov pre chodcov 170,00 € 24.09.2018
49518 2018364 FORDAT, s.r.o. Prešov servisné práce na tlačiarni 84,00 € 24.09.2018
49418 2018023 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata vypracovanie PD: Protipožiarne zabezpečenie stavby Peč.N.Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, NN rozvody 50,00 € 24.09.2018
49318 20180297 LIBET, s.r.o. Lipany dodanie betónu 270,34 € 24.09.2018
49218 3171800454 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 09/2018 516,49 € 24.09.2018
49118 2018092 TIMOTI design s.r.o. Prešov odborné posúdenie – navýšenie sieťovania MI pri ZŠ, hydrologické posúdenie toku Ľutinka 504,00 € 24.09.2018
VPD5713 183191417 MICHLOVSKÝ, s.r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ 13,00 €  12.09.2018
VPD5697 6611823377 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ 16,99 € 03.09.2018
49018 FV2018345 Slavko Jurko – JS Agrotechnika, Medzany oprava a údržba traktora Belarus 183,73 € 19.09.2018
48918 20180795 HANA-trans, s.r.o. Široké materiál – kamenivo fr. 0/2, úprava terénu 71,28 € 19.09.2018
48818 FV1820565 STAV-MAJO s.r.o. Lipany špárovačka 28,25 € 19.09.2018
48718 1/UE Hotel Restauracja Leliwa, Przeworsk, PL nocľah a raňajky pre účastníkov workshopu 650,00 € 17.09.2018
48618 6180086 M.A. Company s.r.o. Kurov externý projektový manažment 1 400,00 € 23.10.2018
48518 7293929105 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.08.2018 – 31.08.2018 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 217,88 € 17.09.2018
48418 7293929104 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.08.2018 – 31.08.2018 – obecný úrad 117,71 € 17.09.2018
48318 7293216406 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.08.2018 – 31.08.2018 – komunitné centrum 56,11 € 17.09.2018
48218 7292504532 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.08.2018 – 31.08.2018 – VO Za Majerom 101,47 € 17.09.2018
48118 7292504531 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.08.2018 – 31.08.2018 – Kostolná 24,00 € 17.09.2018
48018 7292504530 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.08.2018 – 31.08.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave  565,26 € 17.09.2018
47918 20180287 LIBET, s r.o. Lipany dodanie betónu 629,96 € 13.09.2018
47818 FAV180071/2018 Slovenská internetová, s.r.o. Žilina poplatok za pohrebisko Pečovská Nová Ves za rok 2018 82,65 € 13.09.2018
47718 F1811351 STRADER s.r.o. Stropkov uličné stĺpy 3 364,30 € 06.09.2018
47618 FV180090 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov dosky omietané 135,00 € 11.09.2018
47518 20180914 JUDr. Jozef Sotolář – advokát, Košice právne služby 1 658,40 € 11.09.2018
47418 3117181111 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 08/2018 2 906,63 € 11.09.2018
47318 2018161 CBR s.r.o. Sabinov stavebné párce – rezanie asfaltu 129,60 € 11.09.2018
47218 20180438 Sanita a technika, s.r.o. Sabinov prenájom mobilných toaliet – jarmok 2018 240,00 € 11.09.2018
47118 FV180262 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov obrubníky, cement 214,50 € 11.09.2018
47018 3171800423 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 08/2018  125,95 €  11.09.2018
46918 8216014587 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 08/2018 – obecný úrad 46,73 € 11.09.2018
VPD5660 18/06 Vratko Rohoň – Shotgun Production, Bratislava vystúpenie skupiny Inekafe – jarmok 2018  4 500,00 €  25.08.2018
46818 1809002852 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 09/2018 – obecný úrad 30,00 € 06.09.2018
46718 2018004 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany projektová dokumentácia – Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch  200,00 €  06.09.2018
46618 FV180490 MASTAF, s.r.o Sabinov všeobecný materiál 192,61 € 06.09.2018
46518 7299062527 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2018 – 30.09.2018 – tehelňa  47,00 €  06.09.2018
46418 7299062469 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2018 – 30.09.2018 – obecný úrad, zdrav.stred., prev.vzd.centr. 582,00 € 06.09.2018
46318 183002678 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 09/2018 – komunitné centrum 12,50 € 06.09.2018
46218 5470869000 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – stavebný úrad 23,62 € 06.09.2018
46118 5470863664 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – komunitná práca 16,00 € 06.09.2018
46018 5470858626 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 06.09.2018
45918 5470857924 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – technické oddelenie 25,00 € 06.09.2018
45818 5470865344 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – starosta 25,50 € 06.09.2018
45718 5470863499 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – mobilný internet 14,99 € 06.09.2018
45618 5470863256 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – zástupca starostu 25,00 € 06.09.2018
45518 5470864560 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2018 – prednosta OcÚ 26,70 € 06.09.2018
45418 1/08/2018 Gmina Sieniawa, Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie, PL autobusová doprava na trase Sieniawa – Pečovská Nová Ves a späť 650,24 €  06.09.2018
45318 1018090277 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2018 42,00 € 06.09.2018
45218 90/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 08/2018 470,88 € 06.09.2018
45118 FV181076 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 37,36 € 06.09.2018
45018 7180404249 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom pozemkov za rok 2018 6,64 € 06.09.2018
44918 7180404248 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom pozemkov za rok 2018 48,80 € 06.09.2018
44818 2018131 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 08/2018 – futbal, SSk Jablonka 196,70 € 06.09.2018
44718 3018936763 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 09/2018 1 368,00 € 31.08.2018
44618 2018/005 Peter Goliaš – SERVICE GOTEX, Sabinov pracovné nohavice, pracovná blúza  49,91 €  31.08.2018
44518 2018/006 Peter Goliaš – SERVICE GOTEX, Sabinov reflexné vesty, gumené čižmy, pršiplášte 150,00 € 31.08.2018
44418 FV 180033 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov nádoby na odpad 59,60 € 31.08.2018
44318 FV180047 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves zabezpečenie cateringu na úvodný workshop – Dedičstvo starých mám bez hraníc 400,00 € 31.08.2018
44218 FV180046 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves výzdoba a prenájom inventára na galavečer – jarmok 2018 150,00 € 31.08.2018
44118 2018073 PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš skladačka k 770. výročiu obce 130,00 € 31.08.2018
44018 78/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov 1544/29, 1472/35 v k.ú. Pečovská Nová Ves 52,13 € 31.08.2018
43918 FVP180028 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 56,88 € 31.08.2018
43818 FV180031 STUS SABINOV spol. s r.o. Sabinov všeobecný materiál 170,60 € 31.08.2018
43718 20180129 Obecné služby Raslavice, s.r.o. Raslavice doprava DFSk Raslavičan na vystúpenie – jarmok 2018  120,00 €  31.08.2018
43618 2018039 Rudolf Voit – VIOTON, Prešov ozvučenie a osvetlenie – jarmok 2018 1 320,00 € 31.08.2018
43518 OFPO20180209 FLORIAN, s.r.o. Martin osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ 45,75 € 30.08.2018
VPD5659 25/2018 AGENTÚRA JK, s.r.o. Kysak vystúpenie Andera z Košíc – jarmok 2018 1 200,00 € 25.08.2018
VPD5634 9000299448 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová NN vedenie  120,00 €  17.08.2018
43418 FV183001 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – jarmok 2018 539,53 € 28.08.2018
43318 2352018 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice obrubníky, zatrávňovacia dlažba 1 406,78 € 28.08.2018
43218 2124176157 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné 18.05.2018 – 20.08.2018 – budovy vo vlastníctve obce 1 295,40 € 28.08.2018
43118 FVD/1808051 EKOPRIM, s.r.o. Prešov dodávka kameniva 646,64 € 28.08.2018
43018 FV180079 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov drevené hranoly 58,50 € 28.08.2018
42918 180100729 COPYVAIT s.r.o. Košice tlač mesh banner – jarmok 2018 226,65 € 28.08.2018
42818 1115800107 Mestské kultúrne stredisko v Sabinove účinkovanie FS Sabinovčan počas Pečovskonovoveského jarmoku dňa 25.08.2018 500,00 € 28.08.2018
42718 O180103 TORYSA plus, s.r.o. Sabinov ubytovanie delegácie zo Sieniawy 24.08.2018 – 25.08.2018 362,70 € 28.08.2018
42618 OF2018/0211 Obec Raslavice účinkovanie FSk Raslavičan na Pečovskonovoveskom jarmoku dňa 25.08.2018 1 000,00 € 28.08.2018
42518 180024 Šarišanci, o.z. Prešov vystúpenie ĽH Šarišanci počas Pečovskonovoveského jarmoku dňa 25.08.2018 1 300,00 € 28.08.2018
42418 03818 PUĽS, Prešov predstavenie PUĽS-u s ozvučením dňa 24.08.2018 2 700,00 € 28.08.2018
42318 201835 UNIVERSUM – EU, s.r.o. Prešov dodanie knihy Pečovská Nová Ves, Potulky dejinami – 22 ks 145,20 € 28.08.2018
42218 181376 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 129,77 € 28.08.2018
42118 1800021 Ing. Anton Pulščák, Ľutina vypracovanie PD – Rekonštrukcia chodníka na ul. Kostolnej 450,00 € 28.08.2018
42018 OFA20180974 3b, s.r.o. Prešov sklenená trofej 2 ks – cena starostu 132,00 € 28.08.2018
41918 201834 UNIVERSUM – EU, s.r.o. Prešov dodanie knihy Pečovská Nová Ves, Potulky dejinami – 700 ks  5 994,94 €  28.08.2018
41818 1843101182 Petit Press, a.s. Košice inzercia v denníku Korzár dňa 20.08.2018 263,76 € 28.08.2018
41718 VF18018 Sabinovská odevná spoločnosť s.r.o., Košice ženský odev 20 ks, dámska obuv 20 párov – Dedičstvo starých mám bez hraníc 3 000,00 € 21.08.2018
41618 2018/003 Peter Goliáš – SERVICE GOTEX, Sabinov pracovná obuv 2 páry, pracovné nohavice 2 ks, pracovná mikina 2 ks, pracovné tričko 2 ks 120,00 € 28.08.2018
D 318 1142018 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice dobropis za palety z faktúr 1162017, 1172017, 2252017 – 24 ks -235,58 € 20.08.2018
41518 22/2018 LASACHI, s.r.o. Prešov zabezpečenie verej. obstarávania – Zvýšenie energ.účinnosti prev.budovy OcÚ 150,00 € 20.08.2018
41418 418111406 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov diagnostika, kontrola dobíjania vozidla IVECO 154,68 € 20.08.2018
41318 3171800390 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 08/2018 189,45 € 20.08.2018
41218 1800381 BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa zmena databázy – pecovska.sk 36,00 € 20.08.2018
41118 OFPO20180154 FLORIAN, s.r.o. Martin materiálno-technické vybavenie DHZ, OOPP 2 271,00 € 20.08.2018
41018 54180087 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 08/2018 805,12 € 20.08.2018
40918 7294506731 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.07.2018 – 31.07.2018 – VO Za Majerom 86,08 € 20.08.2018
40818 7294506730 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.07.2018 – 31.07.2018 – ul. Kostolná 24,00 € 20.08.2018
40718 7294506729 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.07.2018 – 31.07.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave  442,06 €  20.08.2018
40618 7294212163 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.07.2018 – 31.07.2018 – komunitné centrum  58,21 €  20.08.2018
40518 7293414165 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.07.2018 – 31.07.2018 – obecný úrad 112,91 €  20.08.2018
40418 2018185 Vladimír Gladiš – Globus, Kamenica reklamný banner – jarmok 2018  240,00 €  20.08.2018
40318 201801719 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Prešov posúdenie konštrukčnej dokumentácie, odborné stanovisko – hasičská zbrojnica 102,00 €  17.08.2018
40218 FV1820442 STAV – MAJO s.r.o. Lipany naberačky s tulejou  6,02 €  17.08.2018
40118 7247297724 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2018 – 31.07.2018 – Na Rybníkoch, Na Dujave 322 221,92 €  17.08.2018
40018 1809002536 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 08/2018 30,00 € 17.08.2018
39918 01596012 Swietelsky-Slovakia s.r.o. Bratislava stavebné práce – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci 4 433,21 € 15.08.2018
39818 20180664 HANA-trans, s.r.o. Široké preprava unimobuniek 306,00 € 17.08.2018
39718 3117180979 Marius Pedersen a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 07/2018 2 014,40 € 17.08.2018
VPD5606 18350 WOOD-PROFIL s.r.o. Liesek zrubový profil smrek  411,84 € 01.08.2018
39618 2018306 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 305,40 € 14.08.2018
39518 3018932754 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 08/2018 1 494,00 € 31.07.2018
39418 2018117 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb Peč.N.Ves – Sieniawa a späť 28.-29.7.2018  561,00 €  14.08.2018
39318 2018115 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 07/2018 – futbal 95,20 € 14.08.2018
39218 1752018 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice stavebný materiál na oplotenie detského ihriska na ul. Školská  1 554,49 €  14.08.2018
39118 01596011 Swietelsky-Slovakia s.r.o. Bratislava práce na stavbe – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Peč. Nová Ves za 07/2018 49 447,39 € 14.08.2018
=2472,37€
11.09.2018
=46975,02€
39018 184561 euroAWK spol. s.r.o. Bratislava zabezpečenie reklamnej kampane na billboradoch – jarmok 2018 96,00 € 14.08.2018
38918 8214051370 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 07/2018 – obecný úrad 46,97 € 10.08.2018
38818 7479122724 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2018 – 31.08.2018 – admin. budova, garáže tehelňa 214,00 € 10.08.2018
38718 7479122723 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2018 – 31.08.2018 – MI Roveň, haly, zberný dvor 80,00 € 10.08.2018
38618 7479122722 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2018 – 31.08.2018 – budovy vo vlastníctve obce, verejné osvetlenie  1 409,00 €  10.08.2018
38518 2018067 PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš pozvánky, plagáty + grafické spracovanie – Pečovskonovoveský jarmok 2018  64,50 €  08.08.2018
38418 69/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemku 1072/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves 50,00 € 08.08.2018
38318 68/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemku 1050/3 v k.ú. Pečovská Nová Ves 30,00 € 08.08.2018
38218 2018/0099 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu – priechody pre chodcov 18,00 € 08.08.2018
38118 10181159 FORK, s.r.o. Martin magnetky 415,44 € 08.08.2018
38018 87/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 07/2018 451,44 € 08.08.2018
37918 FV1810066 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 66,43 € 08.08.2018
37818 7323921276 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2018 – 31.08.2018 – tehelňa  47,00 €  08.08.2018
37718 7323921218 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2018 – 31.08.2018  – obecný úrad, zdrav. stred., prev.vzd. centr. 540,00 € 08.08.2018
37618 FV180390 MASTAF, s.r.o. Sabinov všeobecný materiál – vrtáky, farby 100,30 € 08.08.2018
37518 OF180938 ELEKTRA reklama s.r.o. Prešov všeobecný materiál na zhotovenie prístreškov na budove MŠ na ul. Rómska 461,76 € 08.08.2018
37418 183002348 MM- Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 08/2018 – komunitné centrum  12,50 €  08.08.2018
37318 67/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany kópia znaleckého úkonu – pozemok parc.č. 1072/2 v k.ú. Peč. Nová Ves 30,00 € 08.08.2018
37218 66/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany kópia znaleckého úkonu – pozemok parc. č. 1050/3 v k.ú. Peč. Nová Ves 20,00 € 08.08.2018
37118 1018083626 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 08/2018 42,00 € 08.08.2018
37018 5466410816 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – stavebný úrad 23,50 € 08.08.2018
36918 5466404954 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – komunitná práca 16,00 € 08.08.2018
36818 5466399908 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018   terénna sociálna práca  32,80 €  08.08.2018
36718 5466399706 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – technické oddelenie 25,00 € 08.08.2018
36618 5466406510 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – starosta 25,50 € 08.08.2018
36518 5466405287 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – mobilný internet  14,99 €  08.08.2018
36418 5466405043 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – zástupca starostu 25,00 € 08.08.2018
36318 5466404664 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – poplašné zariadenie 0,13 € 08.08.2018
36218 5466405851 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 08/2018 – prednosta OcÚ 25,31 € 08.08.2018
36118 118000408 GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov traktorová kosačka 3 200,00 € 31.07.2018
36018 FV180370 MASTAF, s.r.o. Sabinov štetec, riedidlo, farby 63,10 € 31.07.2018
35918 2018/0097 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu – osvetlenie priechodov pre chodcov 404,40 € 31.07.2018
35818 1800089 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovná obuv 50,00 € 31.07.2018
35718 20180211 Verejnoprospešné služby s.r.o. Sabinov výkon výložníka plošiny pri montáži osvetlenia priechodov pre chodcov 118,01 € 31.07.2018
35618 2018064 PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 2/2018, grafické spracovanie billboard jarmok 2018 452,05 € 25.07.2018
35518 280000418 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelársk potreby – aktivity KC 173,25 € 25.07.2018
35418 FV1804783 Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov čistiace a hygienické prostriedky 284,42 € 25.07.2018
35318 5/2018 Ján Michalík, Pečovská Nová Ves stavebné práce pri oprave chodníka Za Majerom 1 300,00 € 14.08.2018
35218 54180076 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 07/2018 805,12 € 25.07.2018
VPD5547 183191190 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, NN vedenie 13,00 €  25.07.2018
VPD5545 2018004023 Esat, s.r.o. Kežmarok fotoaparát NIKON 500,49 € 24.07.2018
VPD5541 9000296491 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná NN vedenie 120,00 € 20.07.2018
VPD5538 6611820127 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, NN vedenie  16,99 €  19.07.2018
VPD5476 183191041 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Piešťany vyjadrenie o existencii PTZ Orange – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná, NN vedenie 13,00 € 02.07.2018
35118 3171800325 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 07/2018 165,65 € 20.07.2018
35018 20180703 LEDAS, s.r.o. Bratislava verejné obstarávanie – Zníženie energetickej náročnosti prev.vzdel.centra 150,00 € 20.07.2018
34918 20180005 ELPE stav s.r.o. Prešov stavebné práce – Modernizácia hasičskej zbrojnice 29 537,17 € 18.07.2018
34818 7293544336 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2018 – 30.06.2018 – obecný úrad 109,33 € 18.07.2018
34718 7293544335 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2018 – 30.06.2018 – VO Za Majerom  80,81 €  18.07.2018
34618 7293544334 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2018 – 30.06.2018 – Kostolná 24,00 € 18.07.2018
34518 7293544333 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2018 – 30.06.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 396,77 € 18.07.2018
34418 7293544332 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2018 – 30.06.2018 – komunitné centrum 58,96 € 18.07.2018
34318 9/2018 Miroslav Dujava, Jakovany totálny herbicíd Roundup 40,50 € 18.07.2018
34218 TP012/2018 TP – projekt, s.r.o. Prešov spracovanie PD – Riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ  1 200,00 €  18.07.2018
34118 72/18 Stanislav Štec – KOMÍN SERVIS, Prešov odborná prehliadka komínov a dymovodov  70,00 € 18.07.2018
34018 FV180027 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný materiál 130,85 € 18.07.2018
33918 01596006 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Bratislava stavebné práce – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Peč.N.Ves 117 784,48 € 16.07.2018
=5889,22€
08.08.2018
=0,01€
24.08.2018
=111895,25€
33818 18070035 CBS spol. s r.o. Kynceľová maľovaná mapa, cyklomapy 630,00 € 04.07.2018
33718 181209440 MEDIATEL spol. s r.o. Bratislava firemný profil Basic – Zlaté stránky 106,80 € 18.07.2018
33618 20180703 DEGRO s.r.o. Sabinov materiál a náhradné diely na služobné vozidlo 98,10 € 18.07.2018
33518 FV1820380 STAV-MAJO s.r.o. Lipany pracovné náradie 133,68 € 18.07.2018
VPD5453 0182269 VIVA TRADE, s.r.o. Košice medaily – športová akcia Únie žien  25,56 €  19.06.2018
33418 183910 euroAWK spol. s r.o. Bratislava zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch – Pečovskonovoveský jarmok 96,00 € 12.07.2018
33318 8212114925 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 06/2018 – obecný úrad 46,73 € 12.07.2018
33218 FV180178 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement 157,30 € 12.07.2018
33118 FV180962 TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál – osvetlenie priechodov pre chodcov 1 510,20 € 12.07.2018
33018 2750018194 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov za obdobie 01.07.2018 – 30.09.2018 – Cyklotrasa Eurovelo 11 826,08 € 12.07.2018
32918 3117180799 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie objemného odpadu za 06/2018 (ZŠ) 129,49 € 12.07.2018
32818 3117180798 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 06/2018 1 931,28 € 12.07.2018
32718 3171800298 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 06/2018 225,43 € 12.07.2018
32618 FV180345 MASTAF, s.r.o. Sabinov cement, farby 242,20 € 09.07.2018
32518 2702018 Ing. Martina Ďurišová – TVS, Trenčín príručka na CD: Mestá a obce ako orgány ochrany prírody 10,00 € 09.07.2018
32418 183658 euroAWK spol. s r.o. Bratislava tlač plagátu Pečovskonoveský jarmok na reklamný panel 18,00 € 09.07.2018
32318 2018/0084 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 86,40 € 09.07.2018
D_418 D18063 MASTAF, s.r.o. Sabinov dobropis k faktúre FV180345 -31,80 € 09.07.2018
D_218 5460331007 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k faktúre č. 5457509864 – organizačné oddelenie -5,50 € 04.07.2018
32218 5461958574 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – stavebný úrad 23,56 € 04.07.2018
32118 5461953649 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – komunitná práca 16,00 € 04.07.2018
32018 5461948098 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 04.07.2018
31918 5461949021 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – technické oddelenie 28,04 € 04.07.2018
31818 5461955090 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – starosta 37,50 € 04.07.2018
31718 5461952608 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – mobilný internet 14,99 € 04.07.2018
31618 5461952363 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – zástupca starostu 25,00 € 04.07.2018
31518 5461952982 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – poplašné zariadenie 0,07 € 04.07.2018
31418 5461953676 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 07/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 04.07.2018
31318 65/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 06/2018  492,48 € 04.07.2018
31218 7328770209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2018 – 31.07.2018 – tehelňa 47,00 € 04.07.2018
31118 7328770150 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2018 – 31.07.2018 – obecný úrad, zdrav.stred., prev.vzd.centrum 540,00 € 04.07.2018
31018 183002073 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 07/2018 – komunitné centrum 12,50 € 04.07.2018
30918 3018928461 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 07/2018 1 566,00 € 02.07.2018
30818 1809002212 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 07/2018 – obecný úrad  30,00 €  04.07.2018
30718 1018072015 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 07/2018 42,00 € 04.07.2018
30618 180368 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 2. Q 2018 200,00 € 04.07.2018
30518 FV181050 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál – obecný rozhlas 480,43 € 04.07.2018
30418 2018015 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projektová dokumentácia – PNV – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 02 Verejné osvetlenie 180,00 € 04.07.2018
30318 2018014 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projektová dokumentácia – PNV – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 Káblové NN rozvody, PS 01 Úprava TS6 977,70 € 04.07.2018
30218 46/2018 Vladimír Micenko, Košice hlavná ročná kontrola detských ihrísk  120,00 €  04.07.2018
30118 FV180300 MASTAF, s.r.o. Sabinov farby, riedidlá, štetce 174,14 € 27.06.2018
30018 3171800268 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 06/2018 194,75 € 25.06.2018
29918 54180065 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 06/2018  876,16 €  25.06.2018
29818 2018/0069 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 115,20 € 25.06.2018
D 118 7277191674 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2018 – 31.05.2018 – budova OcÚ -45,83 € 15.06.2018
29718 2018231 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica realizácia verejného obstarávania – Rozšírenie zberného dvora 1 680,00 € 19.06.2018
29618 FV180801 TVOJA DOBA, spol. s r.o.  Ľubotice elektroinštalačný materiál 1 693,49 € 19.06.2018
29518 181208 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 125,52 € 19.06.2018
29418 20180095 Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová remeň HQ 2 ks do kosačky 98,00 € 19.06.2018
29318 418111037 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov servisná prehliadka IVECO 167,45 € 19.06.2018
29218 7292411346 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.05.2018 – 31.05.2018 – VO Za Majerom 95,75 € 19.06.2018
29118 7292411345 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.05.2018 – 31.05.2018 – Kostolná 24,00 € 19.06.2018
29018 7293329360 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.05.2018 – 31.05.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 486,20 € 19.06.2018
28918 7294116584 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.05.2018 – 31.05.2018 – komunitné centrum 60,54 € 19.06.2018
28818 F201848 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán na zameranie areálu multifunkč.ihriska 1106/1, stavieb na pozem. 1106/42, 1106/43  1 610,00 €  19.06.2018
28718 F201849 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán na zameranie prev. budovy na pozemku 884/9 337,50 € 19.06.2018
28618 F201850 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie pozemkov 899, 902/5 230,00 € 19.06.2018
28518 1/6/18 Marián Tkáč, Slovšport Humenné sieť na futbalovú bránku 70,00 € 14.06.2018
28418 4/2018 Miroslav Dujava, Jakovany letničky, okrasné dreviny 450,10 € 14.06.2018
28318 382018 Andrej Ondrija – SAGLAS, Prešov sklenárske práce – výroba a montáž izolačného skla 192,00 € 12.06.2018
28218 FV180136 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement 166,10 € 12.06.2018
28118 55/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov v mesiaci 05/2018  492,48 €  12.06.2018
28018 2018131 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany náklady na pracovnú cestu starostu na 29. Snem ZMOS 146,74 € 12.06.2018
27918 3117180655 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 05/2018 2 054,79 € 12.06.2018
27818 2018061 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 05/2018 628,70 € 12.06.2018
27718 8209987728 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 05/2018 – obecný úrad  46,73 €  12.06.2018
27618 20180079 Rudolf Taiš, Vyšná Šebastová oprava traktorovej kosačky 128,20 € 12.06.2018
27518 3171800234 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 05/2018 69,85 € 12.06.2018
27418 10180022 Róbert Dušan Kunst – Obchodné služby, Prešov kancelárske potreby 370,70 € 12.06.2018
27318 5457514675 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – stavebný úrad 23,50 € 12.06.2018
27218 5457509761 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – komunitná práca 16,00 € 12.06.2018
27118 5457504449 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 12.06.2018
27018 5457504997 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – technické oddelenie 25,00 € 12.06.2018
26918 5457512083 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – starosta 51,62 € 12.06.2018
26818 5457509864 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – organizačné oddelenie  15,00 €  12.06.2018
26718 5457509968 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – mobilný internet 14,99 € 12.06.2018
26618 5457510098 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – zástupca starostu 25,00 € 12.06.2018
26518 5457509539 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 06/2018 – prednosta OcÚ 25,72 € 12.06.2018
26418 2018047 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Piešťany detské hracie prvky – detské ihrisko Roveň 10 380,96 € 12.06.2018
26318 FV180259 MASTAF, s.r.o. Sabinov farby, maliarsky tovar 52,42 € 12.06.2018
VPD5334 182205164 České cukrovinky s.r.o. Bobrová cukrovinky na Deň detí 74,63 € 15.05.2018
VPD5312 20180716 CHROME s.r.o. Nitra akumulátor do traktorovej kosačky  77,40 €  03.05.2018
26218 1809001887 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 06/2018 – obecný úrad 30,00 € 05.06.2018
26118 50/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov KN-C 899, 902/5 k.ú. Pečovská Nová Ves 37,18 € 05.06.2018
26018 181178 HT SH, s.r.o. Sabinov kamenivo 157,68 € 05.06.2018
25918 11/2018 LASACHI, s.r.o. Prešov zabezpečenie procesu VO – Duchovná tradícia spája naše cesty 2 900,00 € 05.06.2018
25818 12/2018 LASACHI, s.r.o. Prešov zabezpečenie procesu VO – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Peč. Nová Ves 150,00 € 05.06.2018
25718 1115556051 Martinus, s.r.o. Martin knihy do obecnej knižnice – 15 ks 153,94 € 05.06.2018
25618 2718006172 IKAR, a.s. Bratislava knihy do obecnej knižnice – 42 ks 315,76 € 05.06.2018
25518 7328751769 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.06.2018 – 30.06.2018 – tehelňa 47,00 € 05.06.2018
25418 7328751711 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.06.2018 – 30.06.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 543,00 € 05.06.2018
25318 FV181045 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 24,38 € 05.06.2018
25218 3018923441 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 06/2018 1 436,40 € 01.06.2018
25118 FV2018-009 Zahrajko s.r.o. Bratislava Hudobný program ku Dňu detí 700,00 € 04.06.2018
25018 183001767 MM-Networks, s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 06/2018 – komunitné centrum 12,50 € 04.06.2018
24918 1018060805 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 06/2018 42,00 € 04.06.2018
24818 18VF00002 STAVILA s.r.o. Prešov úprava závetria s vytvorením rampy pre imobilných – ZŠ s MŠ 8 097,76 € 04.06.2018
24718 10/2018 Jiří Procházka, Dubovica zemné práce stavebným strojov JCB – ul. Kostolná 1 232,00 € 04.06.2018
24618 FVP180018 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 39,33 € 04.06.2018
24518 FV180229 MASTAF, s.r.o. Sabinov farby, štetce 94,63 € 30.05.2018
24418 20180278 Regionálne vzdelávacie centrum Košice pracovné stretnutie stavebné úrady 50,00 € 30.05.2018
24318 2123726843 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 16.02.2018 – 17.05.2018 – budovy OcÚ 1 381,96 € 28.05.2018
24218 FVD/1805018 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo fr. 0/4 – ul. Kostolná 410,83 € 28.05.2018
24118 FV180013 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný pracovný materiál 139,19 € 28.05.2018
24018 46/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok prevádzkovej budovy súpisné číslo 818 208,60 € 23.05.2018
23918 20180365 HANA-trans s.r.o. Široké panel, prevoz panelu – ul. Kostolná 126,00 € 23.05.2018
23818 3171800200 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 05/2018 390,01 € 23.05.2018
23718 54180053 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 05/2018 876,16 € 23.05.2018
23618 0642018 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice materiál na oplotenie – Detské ihrisko Roveň 1 110,48 € 21.05.2018
23518 FT201802263 Kovsmol, s.r.o. Prešov hutný materiál 979,07 € 21.05.2018
23418 180600026 FACHMAN CENTRUM s.r.o. Žilina vibračná doska, tlmiaca doska 1 692,00 € 21.05.2018
23318 1800061 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné rukavice, pracovná obuv 110,78 € 21.05.2018
23218 7293534892 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2018 – 30.04.2018 – VO Za Majerom 110,83 € 21.05.2018
23118 7293534891 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2018 – 30.04.2018 – Kostolná 24,00 € 21.05.2018
23018 7293534890 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2018 – 30.04.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 568,74 € 21.05.2018
22918 7293534889 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.04.2018 – 30.04.2018 – komunitné centrum 117,65 € 21.05.2018
22818 6621803384 Slovak Telekom a.s. Bratislava poplatok za vytýčenie telekomunikač.vedenia ul. Kostolná  51,60 €  16.05.2018
22718 2018183 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 132,60 € 16.05.2018
22618 2/2018 Miroslav Dujava, Jakovany kvety ku Dňu matiek 240,00 € 16.05.2018
22518 18/081 DCSK s.r.o. Spišské Podhradie mulčovač 2 148,00 € 15.05.2018
22418 20180210 Peter Klimko – KLIMEX, Kanaš rezivo smrek + krátenie 273,30 € 16.05.2018
22318 118000225 GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov žacie hlavy  94,70 € 16.05.2018
22218 3117180537 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 04/2018 2 218,46 € 10.05.2018
22118 20180501 UNISTROJ FG s.r.o. Sabinov zakružovanie dodaného materiálu 14,40 €  10.05.2018
22018 1057618 ELTRA-ELMAT, s.r.o. Prešov stožiare a výložníky – osvetlenie priechodov pre chodcov  5 817,60 €  10.05.2018
21918 F201841 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán a vytýčenie hraníc pozemku parc. č. 899  350,00 €  10.05.2018
21818 3171800163 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za 04/2018  435,52 €  10.05.2018
21718 8207981435 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 04/2018 – obecný úrad  46,73 €  10.05.2018
21618 7422198287 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.05.2018 – admin.budova, garáže tehelňa  214,00 €  10.05.2018
21518 7422198286 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.05.2018 – MI Roveň, haly, zberný dvor 80,00 € 10.05.2018
21418 7422198285 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.05.2018 – budovy vo vlastníctve obce, verejné osvetlenie 2 478,00 € 10.05.2018
21318 FV2018124 Slavko JURKO, JS Agrotechnika, Medzany pneuservis traktora Belarus 163,20 € 10.05.2018
21218 FV180097 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement 123,20 € 10.05.2018
21118 1/2018 Miroslav Dujava, Jakovany trvalky 200,00 € 10.05.2018
21018 7323859831 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.05.2018 – 31.05.2018 – tehelňa 47,00 € 10.05.2018
20918 5453059758 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – stavebný úrad 38,50 € 04.05.2018
20818 5453055060 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – komunitná práca 16,00 € 04.05.2018
20718 5453048746 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 04.05.2018
20618 5453049420 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – technické oddelenie  25,00 € 04.05.2018
20518 5453055380 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – starosta 35,94 € 04.05.2018
20418 5453054788 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – organizačné oddelenie 21,48 € 04.05.2018
20318 5453054643 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby za 05/2018 – mobilný internet 14,99 € 04.05.2018
20218 5453054523 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby za 05/2018 – zástupca starostu 25,00 € 04.05.2018
20118 5453054338 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 05/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 04.05.2018
20018 43/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 04/2018 468,72 € 04.05.2018
19918 3018918942 DOXX – Stravné lístky s.r.o., Žilina stravné lístky na mesiac 05/2018 1 418,20 € 02.05.2018
19818 1809001560 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 05/2018 – obecný úrad 30,00 € 04.05.2018
19718 FVP180015 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 505,96 € 04.05.2018
19618 183001456 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 05/2018 – komunitné centrum 12,50 € 04.05.2018
19518 2018042 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 04/2018 – futbal 245,70 € 10.05.2018
19418 1018050340 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2018 42,00 € 04.05.2018
19318 7323859772 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.05.2018 – 31.05.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 601,00 € 04.05.2018
19218 2018033 PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 564,50 € 04.05.2018
19118 FV181033 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 29,77 € 04.05.2018
19018 182247 euroAWK s.r.o. Bratislava tlač reklamného plagátu 18,00 € 04.05.2018
18918 FV180163 MASTAF, s.r.o. Sabinov farba, penetračný náter, roxor 27,76 € 30.04.2018
18818 FV180162 MASTAF, s.r.o. Sabinov interiérová farba, valček 24,54 € 30.04.2018
18718 FV 34/2018 Izabela Zajac, Kraków, PL preklad odvolania do poľštiny 55,50 € 30.04.2018
VPD5249 0181418 VIVA TRADE s.r.o. Košice medaily – Prvomájový beh zdravia 36,24 € 13.04.2018
18618 2018/0034 MPaV s.r.o. Dechtice Buff šatky – Prvomájový beh zdravia 214,80 € 27.04.2018
18518 1118190012 LED-SOLAR, s.r.o. Prešov LED svietidlá pre osvetlenie priechodov pre chodcov 3 801,60 € 27.04.2018
18418 204243 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z MŠ na parc. 1471/22 94,00 € 27.04.2018
18318 201800769 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Prešov Osvedčenie KD PZ Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parcele KN-C 1471/22 k.ú. Peč.N.V. 102,00 € 27.04.2018
18218 632012271 Lesy SR, š.p. OZ Semenoles Liptovský Hrádok sadenice Smrek obyčajný 50,90 € 23.04.2018
18118 2018010 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projektová dokumentácia – PNV – Verejné osvetlenie ul. Kostolná 534,00 € 23.04.2018
18018 2018008 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projektová dokumentácia – PNV – IBV 11 RD, Káblové NN rozvody 506,00 € 23.04.2018
17918 2018009 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projektová dokumentácia – PNV – IBV 11 RD, Verejné osvetlenie ul. Záhradná 100,00 € 23.04.2018
17818 412034 CAMEA car a.s. Prešov servisná prehliadka Škoda YETI 290,89 € 23.04.2018
17718 7293320738 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.03.2018 – VO Za Majerom 133,46 € 23.04.2018
17618 7293320737 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.03.2018 – Kostolná 24,00 € 23.04.2018
17518 7293320736 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.03.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 691,42 € 23.04.2018
17418 7293320735 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2018 – 31.03.2018 – komunitné centrum 346,03 € 23.04.2018
17318 1800043 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy 160,56 € 23.04.2018
17218 1049918 ELTRA – ELMAT s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál 159,86 € 23.04.2018
17118 F 180005 Ľubomír Grošaftová, Trebišov projektová dokumentácia: Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parc. 1471/22 k.ú. Peč.N.Ves 2 040,00 € 19.04.2018
17018 2018032 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 03/2018 – futbal 139,30 € 19.04.2018
16918 18040091 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová exteriérová VKÚ mapa na plastovej tabuli 207,80 € 19.04.2018
16818 1800038 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 62,68 € 11.04.2018
16718 FV180105 MASTAF, s.r.o. Sabinov všeobecný materiál 14,11 € 11.04.2018
16618 2018001 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany projektová dokumentácia: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves 11 950,00 € 11.04.2018
16518 1804 Bartolomej Turoci Ing., Krivany autorský dozor na stavbe: Materská škola v obci PNV na parc. 1471/22 120,00 € 11.04.2018
16418 5570028435 IVES Košice aplikačné programové vybavenie WinPAM, WinKONS, WinIBEU, MATRI za 03/2018 – 02/2019 240,44 € 05.04.2018
16318 6180020 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK obce za 03/2018  300,00 € 11.04.2018
16218 6180019 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Výstavba MŠ na parc. 1471/22 za 03/2018  432,00 €  11.04.2018
16118 3171800112 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 03/2018 463,06 € 11.04.2018
16018 8205983218 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 03/2018 46,73 € 11.04.2018
15918 181853 euroAWK spol. s r.o. Bratislava reklamná kampaň na billboardoch – Pečovskonovoveský jarmok 120,00 € 11.04.2018
15818 54180028 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 03/2018 805,12 € 11.04.2018
15718 3117180352 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 03/2018 2 670,27 € 11.04.2018
15618 3018915255 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 04/2018 1 238,00 € 05.04.2018
15518 1560004585 Centrum polygrafických služieb, Bratislava matričné tlačivá 26,16 € 11.04.2018
15418 28000176 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby pre NP Komunitné centrá 30,00 € 11.04.2018
15318 2750018065 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.04.2018 – 30.06.2018 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 11.04.2018
15218 183001124 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 04/2018 – komunitné centrum 12,50 € 05.04.2018
15118 OF2018002 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov revízia rozvádzačov a miestností OcÚ  100,00 €  05.04.2018
15018 618037 MJM Group s.r.o. Kurov príprava žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – Zvýšenie energ. účinnnosti prev. budovy OcÚ 450,00 € 05.04.2018
14918 180100257 COPYVAIT s.r.o. Košice tlač a výroba propagačných materiálov 233,98 € 05.04.2018
14818 20180183 LIM PO, s.r.o. Prešov plakety a diplomy ku Dňu učiteľov 49,80 € 05.04.2018
14718 1809001232 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 04/2018 – obecný úrad  30,00 €  05.04.2018
14618 5448598183 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – komunitná práca 16,00 € 05.04.2018
14518 5448593352 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 05.04.2018
14418 5448592527 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – technické oddelenie  25,00 €  05.04.2018
14318 5448600007 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – starosta 33,00 € 05.04.2018
14218 5448598410 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – organizačné oddelenie 34,28 € 05.04.2018
14118 5448598140 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – mobilný internet 14,99 € 05.04.2018
14018 5448598020 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – zástupca starostu 25,00 € 05.04.2018
13918 5448597515 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018   poplašné zariadenie  0,08 €  05.04.2018
13818 5448597961 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 04/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 05.04.2018
13718 29/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 03/2018 481,68 € 05.04.2018
13618 1018040633 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 04/2018 42,00 € 05.04.2018
13518 7298959123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.04.2018 – 30.04.2018 – tehelňa 47,00 € 05.04.2018
13418 7298959063 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.04.2018 – 30.04.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 762,00 € 05.04.2018
13318 180147 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP, PZS za 1.Q 2018, dodanie, kontrola has. prístrojov a požiarneho vodovodu 510,60 € 05.04.2018
13218 20180023 KONNEX s.r.o. Trnava kontajnery, nádoby na odpad 8 380,80 € 05.04.2018
13118 20180013 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov práce naviac na stavbe Výstavba MŠ na parc. 1471/22  16 184,11 €  27.04.2018
13018 FV181023 GLAstav s.r.o. Lipany predlžovačka, rozbočka 4,80 € 05.04.2018
12918 20180014 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov stavebné práce – Výstavba MŠ na parc. 1471/22, prevedené od 09.02.2018 do 19.02.2018  88 748,80 €  06.04.2018
12818 004/2018 Miamar s.r.o. Prešov zabezpečenie procesu VO: Interiérové úpravy a vybavenie priest. knižnice ZŠ  950,00 €  28.03.2018
12718 1806030 SLOVGRAM, Bratislava za verejný prenos záznamov prostred. obecného rozhlasu za rok 2018 38,50 € 27.03.2018
12618 2018031 PARDO, s.r.o. Prešov revízia plynového zariadenia 288,00 € 27.03.2018
12518 2018087 Združenie obcí hornej Torysy, Lipany poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa na rok 2018 176,95 € 22.03.2018
12418 3171800087 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 03/2018  79,38 €  22.03.2018
12318 1018030310 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 03/2018 15,12 € 22.03.2018
12218 54180024 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 03/2018 940,80 € 22.03.2018
12118 1800033 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 62,44 € 22.03.2018
12018 FT201801162 Kovsmol, s.r.o. Prešov zvárací materiál, kukla, rukavice, zástera 163,86 € 22.03.2018
11918 415180174 SVP š.p. Banská Štiavnica prenájom vodného toku Ginec za rok 2018 1,00 € 22.03.2018
11818 2018/012 Bc. Igor Miškuf – IMGEOS, Prešov polohopisné a výškopisné zameranie – Rozšírenie distribuč. siete plynu k MŠ  336,00 €  22.03.2018
11718 1808010 ABYS Slovakia, s.r.o. Bratislava zabezpečenie procesu VO – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec  1 200,00 €  22.03.2018
VPD5168 9000282644 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD: Rozšírenie zberného dvora 120,00 € 12.03.2018
VPD5155 16/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 02/2018 460,08 € 07.03.2018
11618 F201834 GEODUS, s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov 1152/2, 1152/5 k.ú. Peč.Nová Ves 260,00 € 15.03.2018
11518 F201833 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie pozemku 333/9 k.ú. Peč.Nová Ves 250,00 € 15.03.2018
11418 F201832 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie pozemku 1542/69 k.ú. Peč.Nová Ves  250,00 €  15.03.2018
11318 F201829 GEODUS, s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov 275/2, 1047, 1048/1, 1082/3, 1082/4 k.ú. Peč.Nová Ves 910,00 € 15.03.2018
11218 F201825 GEODUS, s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné zameranie časti parciel 1152/2, 1152/3 k.ú. Peč.Nová Ves 520,00 € 15.03.2018
11118 F201824 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie časti pozemku 1152/2 k.ú. Peč.Nová Ves 460,00 € 15.03.2018
11018 7293524101 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – VO Za Majerom 140,22 € 15.03.2018
10918 7293524100 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – Kostolná 24,00 € 15.03.2018
10818 7293524099 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 738,90 € 15.03.2018
10718 7293524098 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.02.2018 – 28.02.2018 – komunitné centrum 788,40 € 15.03.2018
10618 183000834 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 03/2018 – komunitné centrum 12,50 € 15.03.2018
10518 1490001118 Ing. František Ondrej, Sabinov spracovanie projektovej dokumentácie: PNV, Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch na ceste I/68  980,00 €  15.03.2018
10418 20180202 kosťova s.r.o. Rajecké Teplice vypracovania žiadosti o NFP – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec 1 200,00 € 15.03.2018
10318 180017 Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves servisné práce na obecnom motorovom vozidle Fabia SB539AJ 117,74 € 15.03.2018
10218 2183300040 Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava poskytnutie hydrologický údajov – určenie prietoku Q 100 na Ľutinke  179,16 €  15.03.2018
10118 2018097 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní 56,40 € 12.03.2018
10018 2/2018 Ing. Karol Petz, Prešov výkon stavebného dozoru na stavbe Výstavba MŠ na parc. 1471/22 1 110,00 € 12.03.2018
9918 20180009 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov stavebné práce – Výstavba MŠ na parc. 1471/22, prevedené od 31.01.2018 do 08.02.2018 48 000,30 € 06.04.2018
9818 3117180168 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 02/2018 1 795,34 € 12.03.2018
9718 20180142 EMI-Sabinov s.r.o. Sabinov kuchynské zástery k sviatku MDŽ 999,01 € 09.03.2018
9618 6180007 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK za 02/2018 400,00 € 12.03.2018
9518 6180006 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Výstavba MŠ na parc. 1471/22 za 02/2018  840,00 €  12.03.2018
9418 8203997915 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 02/2018 53,96 € 12.03.2018
9318 1809000890 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 03/2018 – obecný úrad 30,00 € 09.03.2018
9218 28000106 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby pre NP Komunitné centrá 30,00 € 09.03.2018
9118 2018024 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 02/2018 – futbal 65,80 € 09.03.2018
9018 2018021 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 02/2018  – Zakopané, PL  280,00 €  09.03.2018
8918 5444146848 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – komunitná práca 16,06 € 12.03.2018
8818 5444141762 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 12.03.2018
8718 5444141936 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – technické oddelenie 25,00 € 12.03.2018
8618 5444148925 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – starosta 47,90 € 12.03.2018
8518 5444146950 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – organizačné oddelenie 15,00 € 12.03.2018
8418 5444146555 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – mobilný internet 14,99 € 12.03.2018
8318 5444146560 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – zástupca starostu 25,00 € 12.03.2018
8218 5444146876 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 03/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 12.03.2018
8118 7328693688 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.03.2018 – 31.03.2018 – tehelňa 47,00 € 05.03.2018
8018 7328693629 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.03.2018 – 31.03.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 978,00 € 05.03.2018
7918 FV180056 MASTAF, s.r.o. Sabinov farba, štetce 32,77 € 05.03.2018
7818 3018910225 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 03/2018 1 183,60 € 01.03.2018
7718 F201822 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníctva k pozemku parc. č. 1470/10 (Bukovec) 260,00 € 05.03.2018
7618 F201820 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na zameranie skutočného stavu na pozemkoch parc. č. 1471/23, 1494/67, 1494/68 (Stojiská odpadu v MRK) 360,00 € 05.03.2018
7518 F201819 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemku parc. č. 1471/24  (Cyklochodník Ľutinská) 270,00 € 05.03.2018
7418 F201818 GEODUS, s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemku parc. č. 1471/25  (Bukovec)  405,00 €  05.03.2018
7318 F201817 GEODUS, s.r.o. Sabinov porealizačné zameranie parkovísk na parc. č. 57/3, 912/139 (Mlynská, Školská) 720,00 € 05.03.2018
7218 FVP180007 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves materiál na opravu a oprava odpadu v nájomnom byte, Školská 12 202,13 € 05.03.2018
7118 00028518 ROTKIV spol. s r.o. Prešov pneumatika na traktor Kubota 489,00 € 28.02.2018
7018 2123489777 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice vodné a stočné 17.11.2017 – 16.02.2018 – budovy OcÚ 1 112,00 € 28.02.2018
6918 2018066 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica verejné obstarávanie – Intenzifikácia triedeného zberu v obci Peč.N.Ves 1 080,00 € 28.02.2018
6818 10180002 Róbert Dušan Kunst, Prešov kancelárske potreby 914,65 € 28.02.2018
6718 2181104520 SOZA Bratislava verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlasu za rok 2018 14,28 € 22.02.2018
6618 1900690768 Východoslovenská distribučná a.s. Košice pripojovací poplatok – odberné miesto Materská škola na ul. Rómska 189,00 € 22.02.2018
6518 0262018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov publikácia Účtovné súvzťažnosti 2018 26,00 € 22.02.2018
6418 54180012 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 02/2018 658,56 € 22.02.2018
6318 3171800049 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 02/2018 1 015,54 € 22.02.2018
6218 7180400679 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom pozemkov za rok 2018 – protipovodňové opatrenia 40,00 € 22.02.2018
6118 2018061 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica verejné obstarávanie – Rozšírenie zberného dvora v obci Peč.N.Ves 600,00 € 20.02.2018
6018 7293512759 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – VO Za Majerom 165,34 € 20.02.2018
5918 7293512758 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – ul. Kostolná 24,00 € 20.02.2018
5818 7293512757 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – VO Hlavná 130, Na Dujave 891,93 € 20.02.2018
5718 7293512756 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 31.01.2018 – komunitné centrum 1 142,33 € 20.02.2018
5618 1809000562 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 02/2018 – obecný úrad  30,00 € 13.02.2018
5518 6180003 M.A. Company s.r.o. Kurov výkon externého projektového manažmentu projektu Výstavba MŠ na parc. 1471/22 za mesiac 01/2018 840,00 € 12.02.2018
5418 FV180002 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný materiál stavebný  126,38 €  12.02.2018
5318 012018 Miestny odbor MS Sedlice, FS Sedličan kultúrne vystúpenie – Fašiangy 2018 300,00 € 12.02.2018
5218 FV180516 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Fašiangy 2018 475,07 € 12.02.2018
5118 2018011 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za 01/2018 66,50 € 12.02.2018
5018 7476168313 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 28.02.2018 – admin. budova, garáže Tehelňa 214,00 € 12.02.2018
4918 7476168312 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 28.02.2018 – MI Roveň, haly, zber.dvor  80,00 €  12.02.2018
4818 7476168311 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.01.2018 – 28.02.2018 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 2 378,00 € 12.02.2018
4718 183000513 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 02/2018 – komunitné centrum 12,50 € 09.02.2018
4618 2018063 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja 1 040,40 € 09.02.2018
4518 FVP180004 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves dodanie a montáž vykurovacieho telesa v budove zdrav. strediska 200,00 € 09.02.2018
4418 8202026956 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 01/2018 69,71 € 09.02.2018
4318 3117180055 Marius Pedersen a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 01/2018 2 162,71 € 09.02.2018
4218 28000037 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby pre NP Komunitné centrá 30,00 € 09.02.2018
4118 03/2018 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 01/2018 403,92 € 09.02.2018
4018 5439694198 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – komunitná práca  16,00 €  09.02.2018
3918 5439688857 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 09.02.2018
3818 5439688407 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – technické oddelenie  25,00 €  09.02.2018
3718 5439695528 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – starosta 33,00 € 09.02.2018
3618 5439694050 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – organizačné oddelenie 15,00 € 09.02.2018
3518 5439693280 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – mobilný internet 14,99 € 09.02.2018
3418 5439693285 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – zástupca starostu 25,00 € 09.02.2018
3318 5439694852 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 02/2018 – prednosta OcÚ 25,00 € 09.02.2018
3218 7298917106 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.02.2018 – 28.02.2018 – tehelňa 47,00 € 09.02.2018
3118 7298917047 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.02.2018 – 28.02.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum  1 007,00 €  09.02.2018
3018 3018906300 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 02/2018 1 047,60 € 02.02.2018
2918 FV1800498 Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov čistiace a hygienické potreby 256,90 € 02.02.2018
2818 20180002 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov stavebné práce – Výstavba MŠ na parc. 1471/22, prevedené od 28.11.2017 do 30.01.2018 77 768,58 € 28.02.2018
2718 2018019 Peter Kandráč – PEKA, Lipany poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní obecného cintorína 350,00 €  30.01.2018
2618 20180063 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava nájom – kanál Bukovec za rok 2018 12,16 € 30.01.2018
2518 54180001 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za 01/2018 658,56 € 30.01.2018
2418 180101 ML GROUP, s.r.o. Ľutina catering – 20. výročie ZO Únie žien Slovenska 640,00 € 23.01.2018
2318 118000008 IS-LOM s.r.o. Maglovec, Košice kamenivo na zimnú údržbu MK 604,30 € 23.01.2018
2218 618002 MJM Group s.r.o. Kurov následná monitorovacia správa č. 4 projektu Obnova ZŠsMŠ 120,00 € 23.01.2018
2118 FAK1800009 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné odevy, pracovná obuv 83,89 € 23.01.2018
2018 7328654787 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.01.2018 – 31.01.2018 – tehelňa 47,00 € 23.01.2018
1918 7328654724 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.01.2018 – 31.01.2018 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel. centrum 1 023,00 € 23.01.2018
1818 2018005 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 4/2017 539,50 € 23.01.2018
1718 20180028 LIM PO, s.r.o. Prešov oprava menovky, poháre pre víťazov 129,20 € 23.01.2018
1618 5/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov – cyklochodník Ľutina 312,20 € 17.01.2018
1518 4/2018 Ing. Turoci Bartolomej, Krivany znalecký posudok pozemkov – protipovodňová ochrana Bukovec 140,00 € 17.01.2018
1418 2750017641 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.01.2018 – 31.03.2018 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 17.01.2018
1318 2750017571 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.01.2018 – 31.12.2018 – šatne TJ Unimo 207,00 € 17.01.2018
1218 1809000193 WI-NET SB s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 01/2018 – obecný úrad 30,00 € 08.01.2018
1118 3018900909 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 01/2018 1 153,00 € 03.01.2018
1018 5435242049 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – komunitná práca 16,12 € 08.01.2018
918 5435236821 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – terénna sociálna práca 32,80 € 08.01.2018
818 5435236749 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – technické oddelenie 25,18 € 08.01.2018
718 5435243882 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – starosta 33,00 € 08.01.2018
618 5435241275 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – organizačné oddelenie 15,00 € 08.01.2018
518 5435241129 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – mobilný internet 14,99 € 08.01.2018
418 5435241134 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – zástupca starostu 25,00 € 08.01.2018
318 5435241503 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – poplašné zariadenie 0,08 € 08.01.2018
218 5435242828 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 01/2018 – prednosta OcÚ 25,66 € 08.01.2018
118 183000174 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 01/2018 – komunitné centrum 12,50 € 08.01.2018