Apríl 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
APRÍL 2019
30.04.2019 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany Zmluva o dielo – vypracovanie PD pre obnovu obecného priemyselného parku v Peč. Novej Vsi 30.04.2019 zmluva_o_dielo_pd_priemyselny_park_stavpet
29.04.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/010/29 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11  a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 29.04.2019 dohoda_19_37_010_29
26.04.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/054/101 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP CnTP 2 – Opatrenie č. 2 26.04.2019 dohoda_19_37_054_101
17.04.2019 Obec Jakubova Voľa Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť CVČ 15.04.2019 zmluva_cvc_jakubova_vola
15.04.2019 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia 15.04.2019 zmluva_o_dielo_splaskova_kanalizacia_swietelsky
priloha1_k_zod_swietelsky
12.04.2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 v znení dodatku č. 1 01.04.2019 dodatok2_k_zmluve_o_poskytnuti_rp_873_2017
10.04.2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1149/2018 01.04.2019 dodatok1_k_zmluve_o_poskyt_rp_1149_2018
09.04.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov – Zmena stavebníka č. ZoP/2019/184-PP – NN vedenie ul. Jabloňová 08.04.2019 zmluva_zop_2019_184_pp_vsd
09.04.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. ZoP/2019/184 – ul. Jabloňová 08.04.2019 zmluva_o_pripojeni_zop_2019_184_vsd
05.04.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov – Zmena stavebníka č. ZoP/2019/179-PP – NN vedenie ul. Záhradná 05.04.2019 zmluva_zop_2019_179_pp_vsd
05.04.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. ZoP/2019/179 – ul. Záhradná 05.04.2019 zmluva_o_pripojeni_zop_2019_179_vsd
04.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 0109000553 28.03.2019 dodatok5_k_poistnej_zmluve_0109000553
02.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie UoZ počas vykonávania menších obecných služieb č. 5190047108 – 01.04.2019 – 31.03.2020 29.03.2019 urazove_poistenie_uoz_5190047108
02.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190047107 – 01.04.2019 – 30.09.2019 29.03.2019 urazove_poistenie_uoz_5190047107

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
APRÍL 2019
83/2019 froté osušky Mária Šimonová, Jakubovany 30.04.2019
82/2019 funkčné čelenky MPaV s.r.o. Dechtice 30.04.2019
81/2019 oceľové kužeľové žiarovo zinkované stĺpy TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice 30.04.2019
80/2019 materiál na rekonštrukciu verej. osvetlenia TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice 30.04.2019
79/2019 LED svietidlá pre rekonštrukciu VO O.S.V.O. comp, a.s. Prešov 30.04.2019
78/2019 pracovné odevy, pracovná obuv Tomáš Marchevka – TOSO BABY, Rožkovany 26.04.2019
77/2019 funkčné čelenky MPaV s.r.o. Dechtice 23.04.2019
76/2019 aktualizácia znaleckého posudku č. 37/2017 Ing. Jozef Majtner, Lipany 23.04.2019
75/2019 aktualizácia znaleckého posudku č. 37/2017 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 23.04.2019
74/2019 znalecký posudok pozemkov 1544/21; 1544/41; 1545/4; 1545/6 Ing. Jozef Majtner, Sabinov 18.04.2019
73/2019 potvrdenie pre projekt: Rekonštrukcia prev. budovy sociál. podniku Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 18.04.2019
72/2019 divadelné predstavenie “Snehulienka” o.z. NA DOSKE, Kapušany 18.04.2019
71/2019 materiál na opravu odkvapov SECHTER, s.r.o. Ražňany 15.04.2019
70/2019 prenájom debnenia INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 11.04.2019
69/2019 pracovné odevy RASKO Prešov s.r.o. Prešov 11.04.2019
68/2019 pracovné odevy, pracovná obuv RASKO Prešov s.r.o. Prešov 11.04.2019
67/2019 vypracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu 2019: Rekonštrukcia prev. budovy sociál. podniku M.A. Company s.r.o. Kurov 11.04.2019
66/2019 vývoz komunálneho odpadu VKK od ZŠ Marius Pedersen a.s. Trenčín 10.04.2019
65/2019 medaily na Prvomájový beh zdravia 2019 VIVA TRADE s.r.o. Košice 10.04.2019
64/2019 verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby Dobudovanie vodovodu a kanalizácie TENDERTEAM, s.r.o. Prešov 08.04.2019
63/2019 cement PIL-STAV, s.r.o. Sabinov 05.04.2019
62/2019 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb, Bratislava 05.04.2019
61/2019 čistiace a dezinfekčné prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov 01.04.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
APRÍL 2019
VPD5355 0191552 VIVA TRADE, s.r.o. Košice medaily – Prvomájový beh zdravia 60,60 € 25.04.2019
VPD5315 9000320648 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava vyjadrenie k PD – MK k židovskému cintorínu 24,00 € 09.04.2019
VPD5311 6611907924 Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – Rekonštrukcia prev.budovy soc.podniku 16,99 € 03.04.2019
20119 FVP190018 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál pre zdravotné stredisko 56,71 € 06.05.2019
20019 01 Tomáš Marchevka – TOSO BABY, Rožkovany pracovné odevy, pracovná obuv 160,00 € 30.04.2019
19919 6190029 M.A. Company s.r.o. Kurov vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2019 – Rekonštrukcia prevádz. budovy sociálneho podniku, Hlavná 2 500,00 € 30.04.2019
19819 20190030 MPaV s.r.o. Dechtice funkčné čelenky – Prvomájový beh zdravia 299,00 € 30.04.2019
19719 20195 Ing. Vladimír ZVADA, Prešov vypracovanie PD – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 975,00 € 30.04.2019
19619 2019031 TIMOTI design s.r.o. Prešov vypracovanie PD – Prestavba MK na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi 660,00 €  30.04.2019
19519 7111921005 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pripojovací poplatok – ul. Jabloňová 1 940,04 € 12.04.2019
19419 54190038 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 04/2019 1 070,96 € 24.04.2019
19319 0622019 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice prenájom debnenia 240,00 € 24.04.2019
19219 20190202 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica potvrdenie pre projekt – Rekonštrukcia prev.budovy soc.podniku 100,00 € 24.04.2019
19119 2019005 SECHTER, s.r.o. Ražňany materiál na opravu odkvapov 296,18 € 24.04.2019
19019 FV190012 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný materiál 122,89 € 24.04.2019
18919 2019/037 Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Sabinov grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 1/2019 592,80 € 17.04.2019
18819 19100012 TENDERTEAM, s.r.o. Prešov verejné obstarávanie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 150,00 € 17.04.2019
18719 1560005797 Centrum polygrafických služieb, Bratislava matričné tlačivá – žiadosť o uzavretie manželstva 11,02 € 17.04.2019
18619 FV190019 RASKO Prešov, s.r.o. Prešov pracovné odevy, pracovná obuv 69,05 € 17.04.2019
18519 FV190018 RASKO Prešov, s.r.o. Prešov pracovné odevy 47,35 € 17.04.2019
18419 2019150 FORDAT, s.r.o. Prešov tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja 1 844,40 € 17.04.2019
18319 7293605117 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 35,21 € 17.04.2019
18219 7293605116 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 -Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch

265,25 €

17.04.2019
18119 7293605115 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 181,66 € 17.04.2019
18019 7292510953 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – komunitné centrum 193,62 € 17.04.2019
17919 7292420763 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – verejné osvetlenie Za Majerom 111,74 € 17.04.2019
17819 7292420762 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 17.04.2019
17719 7292420761 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 746,81 € 17.04.2019
17619 2019/02 Verejnoprospešné služby, s.r.o. Pečovská Nová Ves práce pri čistení a údržbe kanálov a kanalizačných potrubí – zdrav.stred. 60,00 € 11.04.2019
17519 2750019341 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.04.2019 – 30.06.2019 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 11.04.2019
17419 8230174883 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 03/2019 – obecný úrad 46,91 € 11.04.2019
17319 2019029 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 03/2019 353,80 € 11.04.2019
17219 FV2019065 Slavko JURKO – JS Agrotechnika, Medzany motorový olej do traktora Kubota 59,94 € 11.04.2019
17119 FV1902064 Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov čistiace a dezinfekčné prostriedky 330,71 €  11.04.2019
17019 21/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 03/2019 328,32 € 04.04.2019
16919 3171900129 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 03/2019 467,26 € 04.04.2019
16819 5502652718 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – stavebný úrad  23,68 €  04.04.2019
16719 5502647189 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – komunitná práca  16,00 € 04.04.2019
16619 5502641692 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – terénna sociálna práca  32,80 €  04.04.2019
16519 5502643112 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – technické oddelenie  25,00 €  04.04.2019
16419 5502648859 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – starosta 25,50 € 04.04.2019
16319 5502647151 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – mobilný internet 14,99 € 04.04.2019
16219 5502646781 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – zástupca starostu 25,00 € 04.04.2019
16119 5502648332 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 04/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 04.04.2019
16019 6190016 M.A. Company s.r.o. Kurov externý projektový manažment za 03/2019 – Zníženie energetickej náročnosti Prevádzkovo vzdelávacieho centra 470,00 € 04.04.2019
15919 2380361265 Lyreco CE, SE, Pezinok kancelársky papier 432,00 € 04.04.2019
15819 392019 Územný spolok SČK, Prešov kurz Prvej pomoci pre 12 osôb 180,00 € 04.04.2019
15719 3117190349 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 03/2019 2 965,83 € 04.04.2019
15619 3091915591 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 04/2019 1 566,00 € 01.04.2019
15519 1900015247 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 04/2019 – obecný úrad 30,00 € 04.04.2019
15419 8658201090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.04.2019 – 30.04.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 158,00 € 04.04.2019
15319 8658200711 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.04.2019 – 30.04.2019 – tehelňa 64,00 € 04.04.2019
15219 8658200523 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.04.2019 – 30.04.2019 – obecný úrad, zdrav.stred., prev.vzd.centrum 705,00 € 04.04.2019
15119 193001064 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 04/2019 – komunitné centrum 12,50 € 04.04.2019
15019 1019040290 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 04/2019 42,00 € 04.04.2019
14919 190191 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 1.Q 2019, kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, označenie regálov 340,80 € 04.04.2019
14819 FV191024 GLAstav s.r.o. Lipany ističe 44,40 € 04.04.2019
14719 1950172 PUMPEG, s.r.o. Prešov oprava čerpadla GSS 99,07 € 04.04.2019
14619 2019059 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Piešťany dodanie a montáž detských hracích prvkov – Pre radosť detí z pohybu 10 884,00 € 04.04.2019