August 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
AUGUST 2019
28.08.2019 Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva č. 940/2019/ORR o poskytnutí dotácie – dofinancovanie projektu EuroVelo 11 22.08.2019 zmluva_940_2019_orr_dofinancovanie_eurovelo_psk
28.08.2019 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.7.2019 – Pohybom k radosti detí 19.08.2019 dodatok1_k_zod_detske_ihrisko_pnv_octago_corporation
28.08.2019 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o dielo – Plynofikácia kotolne MŠ na ul. Rómskej 821/45 v obci Pečovská Nová Ves 27.08.2019 zmluva_o_dielo_kotolna_ms_romska_termo
26.08.2019 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07005/002 – jarmok 2019 22.08.2019 hromadna_lincencna_zmluva_vp_19_07005_002_soza_jarmok
23.08.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 5 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 14.08.2019 dodatok5_k_zmluve_50_000105848po2015_vvs
22.08.2019 Ján Šveda, Ingrid Švedová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 1550/3 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 22.08.2019 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_vk_sveda_svedova
21.08.2019 Kandráčová Irena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 691 20.08.2019 zmluva_hrobove_miesto_691
21.08.2019 Kandráčová Irena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 218 20.08.2019 zmluva_hrobove_miesto_218
21.08.2019 Kandráčová Irena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208 20.08.2019 zmluva_hrobove_miesto_208
19.08.2019 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o nájme skladovacích priestorov 20.05.2019 zmluva_o_najme_skladovacich_priestorov_swietelsky_slovakia
19.08.2019 Ižariková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 359 19.08.2019 zmluva_hrobove_miesto_359
19.08.2019 Ižariková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 184 19.08.2019 zmluva_hrobove_miesto_184
13.08.2019 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Bratislava Nájomná zmluva o prenájme pozemku KN-C 332/8 06.08.2019 najomna_zmluva_pozemok_332_8_uzzno
05.08.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o dielo č. 2198/2019/A1K – komunitné centrum 05.08.2019 zmluva_21982019a1k
05.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice Zmluva č. WO/2019A8877-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 05.08.2019 zmluva_wo_2019a8877_1_osobnyudaj.sk
05.08.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 05.08.2019 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_05082019

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
AUGUST 2019
155/2019 vypracovanie PD dopravného riešenia napojenia MK na cyklotrasu EuroVelo 11 TIMOTI design, s.r.o. Prešov 26.08.2019
154/2019 vypracovanie PD skrine merania OPZ Plynofikácia MŠ na ul. Rómska 821/45 Ľubomíra Grošaftová, Trebišov 26.08.2019
153/2019 doprava DFS Hermanček – jarmok 2019 Adrian Bekeč, Uzovský Šalgov 19.08.2019
152/2019 inzercia v Prešovskom Korzári – jarmok 2019 Petit Press, a.s. Košice 19.08.2019
151/2019 sklenené trofeje – cena starostu obce 3b, s.r.o. Prešov 19.08.2019
150/2019 vystúpenie DFS Hermanček – jarmok 2019 Občianske združenie Hermanovčan, Hermanovce 19.08.2019
149/2019 mäsové výrobky – jarmok 2019 HURKA s.r.o., Prešov 19.08.2019
148/2019 doprava pre FS Vranovčan – jarmok 2019 Ján Vancák – Medzinárodná autobusová doprava, Hencovce 19.08.2019
147/2019 školenie – Stavebné úrady 2019 Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislava 19.08.2019
146/2019 ubytovanie poľskej delegácie počas jarmoku 2019 TORYSA plus, s.r.o. Sabinov 19.08.2019
145/2019 profesionálne ozvučenie koncertu hudobnej skupiny Kollárovci – jarmok 2020 v3sound s.r.o. Hrabušice 15.08.2019
144/2019 vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci – jarmok 2020 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši, Jakubany 15.08.2019
143/2019 tombolové lístky – jarmok 2019 MIHI.sk, s.r.o. Bratislava 12.08.2019
142/2019 LED svietidlá O.S.V.O. comp, a.s. Prešov 12.08.2019
141/2019 obrubníky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 12.08.2019
140/2019 prenájom reklamného baneru – jarmok 2019 Vladimír Gladiš – GLOBUS, Kamenica 06.08.2019
139/2019 výkopové práce – rozšírenie plynovodu k MŠ Rastislav Krajňák – RJ Zemné práce SB, Červenica pri Sab. 06.08.2019
138/2019 ozvučenie kultúrneho programu počas jarmoku 2019 WM audio s.r.o. Pečovská Nová Ves 06.08.2019
137/2019 prenájom maskotov s animátorom počas jarmoku 2019 WM audio s.r.o. Pečovská Nová Ves 06.08.2019
136/2019 moderovanie vystúpenia FS Vranovčan, odovzdávania cien starostu – jarmok 2019 MEDIA 4YOU, s.r.o. Svidník 06.08.2019
135/2019 pracovné odevy, pracovná obuv RASKO Prešov, s.r.o. Prešov 05.08.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
AUGUST 2019
45019 201978 Adrian Bekeč, Uzovský Šalgov preprava DFS Hermanček – jarmok 2019 90,00 € 02.09.2019
44919 1943101002 Petit Press, a.s. Košice inzercia v Prešovskom Korzári – jarmok 2019 480,00 € 02.09.2019
44819 7190141 Sanita a technika, s.r.o. Sabinov prenájom mobilných WC – jarmok 2019 240,00 € 02.09.2019
44719 2125549527 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné 22.05.2019 – 19.08.2019 1 307,65 € 02.09.2019
44619 21/2019 WM audio s.r.o. Pečovská Nová Ves prenájom maskotov + animátori – jarmok 2019 306,00 € 02.09.2019
44519 20/2019 WM audio s.r.o. Pečovská Nová Ves ozvučenie a osvetlenie – jarmok 2019 944,00 € 02.09.2019
44419 FV190061 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves realizácia prác – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na p.č. KN-C 1471/22 v k.ú. Pečovská Nová Ves 19 139,27 € 27.08.2019
44319 21908130 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov LED svietidlá 2 292,00 € 27.08.2019
44219 OFA20191159 3b, s.r.o. Prešov sklenené trofeje – cena starostu obce 136,00 € 27.08.2019
44119 OF1-10-19-0049 Slovenská komora stavebných inžienierov, Bratislava účastnícky poplatok na konferencii Stavebné úrady 2019 98,00 € 23.08.2019
VPD5726 88/2019 Štefan Stavjarský – VaŠo, Prešov venovacie dosky – cena starostu obce 20,00 € 21.08.2019
VPD5714 10190872 MIHI.sk, s.r.o., Slovenská Ľupča tombolové lístky – jarmok 2019 16,60 € 15.08.2019
44019 FV193068 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – jarmok 2019 494,34 € 23.08.2019
43919 3171900518 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 08/2019 333,06 € 23.08.2019
43819 FVD/1908030 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 428,41 € 23.08.2019
43719 54190087 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 08/2019 851,90 € 23.08.2019
43619 29000468 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby – aktivity KC 179,59 € 23.08.2019
43519 7190404425 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom za pozemky za rok 2019 6,64 € 19.08.2019
43419 7190404424 Slovenský pozemkový fond, Bratislava nájom za pozemky za rok 2019 48,80 € 19.08.2019
43319 01506016 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Bratislava stavebné práce do 31.07.2019 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia 206 692,58 € 19.08.2019
43219 01506017 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Bratislava stavebné práce za júl 2019 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia 2 925,85 € 19.08.2019
43119 1019082135 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice jednorazový ročný poplatok – za výkon činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 156,00 € 19.08.2019
43019 7294054367 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – VO Za Majerom 36,20 € 19.08.2019
42919 7294054366 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 19.08.2019
42819 7294054365 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 441,47 € 19.08.2019
42719 7293611582 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – komunitné centrum 69,10 € 19.08.2019
42619 7292211750 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – prevádz. budova OcÚ – Na Pečovec 802 44,36 € 19.08.2019
42519 7292211749 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 224,72 € 19.08.2019
42419 7292211748 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.07.2019 – 31.07.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 125,82 € 19.08.2019
42319 2642019 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice obrubníky 552,00 € 19.08.2019
42219 201916 Rastislav Krajňák – RJ Zemné práce SB, Červenica pri Sabinove výkopové práce – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na ul. Rómska 1 320,00 € 19.08.2019
42119 FV190034 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska, II. etapa sociálneho zariadenia 3 688,40 € 14.08.2019
42019 FV190033 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska, II. etapa sociálneho zariadenia 20 248,20 € 14.08.2019
41919 FV190032 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska, II. etapa sociálneho zariadenia 31 088,08 € 14.08.2019
41819 63/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 07/2019 272,16 € 08.08.2019
41719 8238598778 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 07/2019 – obecný úrad 46,73 € 08.08.2019
41619 FVD/1907118 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 429,73 € 08.08.2019
41519 OFPO20190118 FLORIAN, s.r.o. Martin materiálno-technické vybavenie DHZ 1 497,00 € 08.08.2019
41419 OFPO20190117 FLORIAN, s.r.o. Martin vychádzkové uniformy DHZ 884,00 € 08.08.2019
41319 2019175 Vladimír Gladiš – GLOBUS, Kamenica reklamný baner, prenájom billboardu – jarmok 2019 240,00 € 08.08.2019
41219 FV191113 TVOJA DOBA, s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál 543,50 € 07.08.2019
41119 FV190033 RASKO Prešov, s.r.o. Prešov pracovná obuv, pracovné odevy 116,49 € 07.08.2019
41019 1900033335 WI-NET s.r.o, Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 08/2019 – obecný úrad 30,00 € 07.08.2019
40919 7449337260 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2019 – 31.08.2019 – tehelňa, admin. budova, garáže 164,00 € 07.08.2019
40819 7449337259 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2019 – 31.08.2019 – haly, zberný dvor, MI Roveň 83,00 € 07.08.2019
40719 7449337258 Východoslovenská energetika a.s., Košice elektrina 01.06.2019 – 31.08.2019 – budovy OcÚ, verejné osvetlenie 923,00 € 07.08.2019
40619 194245 euroAWK spol. s r.o. Bratislava reklamná kampaň na billboardoch – jarmok 2019 108,00 € 07.08.2019
40519 3117190941 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 07/2019 2 298,95 € 07.08.2019
40419 3091935862 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 08/2019 1 532,10 € 01.08.2019
40319 5521058244 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – stavebný úrad 23,80 € 07.08.2019
40219 5521053835 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – komunitná práca 16,00 € 07.08.2019
40119 5521048486 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 07.08.2019
40019 5521049281 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – technické oddelenie 32,50 € 07.08.2019
39919 5521054508 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – starosta 28,50 € 07.08.2019
39819 5521053798 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – mobilný internet 14,99 € 07.08.2019
39719 5521053432 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – zástupca starostu 25,00 € 07.08.2019
39619 5521053612 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 08/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 07.08.2019
39519 3171900446 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 07/2019 871,08 € 07.08.2019
39419 2019119 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 07/2019 582,50 € 07.08.2019
39319 8687333479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2019 – 31.08.2019 – tehelňa 77,00 € 07.08.2019
39219 8687333478 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2019 – 31.08.2019 – prevádzková budova OcÚ – Na Pečovec 802 103,00 € 07.08.2019
39119 8687333477 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2019 – 31.08.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum 110,00 € 07.08.2019
39019 8687333476 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2019 – 31.08.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 07.08.2019
38919 8687333475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.08.2019 – 31.08.2019 – obecný úrad 375,00 € 07.08.2019
38819 FV190453 MASTAF, s.r.o. Sabinov farba, penetračný náter 53,69 € 07.08.2019
38719 FV190285 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 381,28 € 07.08.2019
38619 FV191068 GLAstav s.r.o., Lipany elektroinštalačný materiál 239,53 € 07.08.2019
38519 180169608 PARTNER Retail s.r.o., Bratislava skartovačka FELLOWES 201,39 € 26.07.2019
38419 1019080306 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 08/2019 42,00 € 07.08.2019
38319 193002265 MM-Networks s.r.o., Lipany Internet 8/1 za mesiac 08/2019 – komunitné centrum 12,50 € 07.08.2019