Október 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
OKTÓBER
2019
31.10.2019 Anna Lazoríková, Pečovská Nová Ves; Pavel Želinský, Pečovská Nová Ves; Ing. Júlia Jánošová, Kútniky; Martin Kurimský, Sabinov; Johana Tallová, Pečovská Nová Ves; Mária Bečaverová, Pečovská Nová Ves; Mgr. Dávid Jaško, Košice; Miroslav Kochan, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-E 307/3, KN-E 307/7, KN-E 307/8, KN-E 307/9, KN-E 307/11, na ktorých je zhotovená stavba: Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi 31.10.2019 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_pozemky_plyn_k_ms
30.10.2019 Lechstav, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – realizácia diela Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku 30.10.2019 zmluva_o_dielo_lechstav_pb_sp
priloha1_k_zod_lechstav_pb_sp
30.10.2019 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany Mandátna zmluva – výkon stavebného dozoru – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku 29.10.2019 mandatna_zmluva_stavpet_pb_sp
30.10.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte – dotácia z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu prevádzkovej budovy sociálneho podniku 29.10.2019 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_29102019
29.10.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/50J/NS/79 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 29.10.2019 dohoda_19_37_50j_ns_79
29.10.2019 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/051/360 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 23.10.2019 dohoda_19_37_051_360
priloha1_k_dohode_19_37_051_360
28.10.2019 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.08.2017 28.10.2019 dodatok1_k_najomnej_zmluve_z_15082017_ekosvip
28.10.2019 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb 18.10.2019 zmluva_o_poskytovaní_pravnych_sluzieb_2019_sotolar
25.10.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-088 pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. 25.10.2019 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2019_001673_088
23.10.2019 Paulína Marcinová – PAMAR, Červenica pri Sabinove Dodatok č. 5 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 23.10.2019 dodatok5_k_zmluve_o_prenajme_nebyt_priestorov_pamar
22.10.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001664-041 pre národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza 21.10.2019 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2019_001664_041
21.10.2019 Slavo Šeminský, Červenica pri Sabinove Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 780/38 18.10.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_seminsky_nn_a_vodovodna_pripojka
21.10.2019 Martina Hermanovská, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 780/65 18.10.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_hermanovska_nn_pripojka
17.10.2019 Ing. Ľuboš Mesarč, Ing. Monika Mesarčová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 780/65 17.10.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_kanalizacna_pripojka_mesarc_mesarcova
17.10.2019 Albert Zdenek, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 226 17.10.2019 zmluva_hrobove_miesto_226
17.10.2019 Albert Zdenek, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 189 17.10.2019 zmluva_hrobove_miesto_189
16.10.2019 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku 482/1 16.10.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_plynova_pripojka_beton_garone
15.10.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-037 zo dňa 27.03.2018 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2018 18.09.2019 dodatok2_k_zmluve_usvrk_oip_2018_000768_037
zverejnený v CRZ: 30.09.2019, účinný: 01.10.2019
15.10.2019 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/000579-004 – NP PRIM 26.08.2019 zmluva_o_postupeni_prav_a_povinnosti_np_prim_zssms_pnv
15.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8204612 13.10.2019 dodatok_k_zmluve_a8204612_orange_slovensko
dodatok1_k_dodatku_k_zmluve_a8204612_orange
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8204612_orange_bonusy
15.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8204479 13.10.2019 dodatok_k_zmluve_a8204479_orange_slovensko
dodatok1_k_dodatku_k_zmluve_a8204479_orange
dohoda_o_splatkach_a8204479_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8204479_orange_bonusy
09.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1647/64/2005/závod PO 24.09.2019 dodatok4_k_zmluve_1647_64_2005_zavod_po_vvs
03.10.2019 Občianske združenie Slíže pre radosť, Lehota Zmluva o organizačnom zabezpečení hudobnej produkcie skupiny Horkýže Slíže – jarmok 2020 27.09.2019 zmluva_horkyze_slize
02.10.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte – dotácia z výzvy RVPK na rok 2019 – V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší – I. etapa 02.10.2019 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_02102019

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
OKTÓBER 2019
196/2019 kamenivo EKOPRIM, s.r.o. Prešov 30.10.2019
195/2019 náhradné diely, prezutie pneumatík – obecné auto Fabia Verešpej servis s.r.o. Pečovksá Nová Ves 30.10.2019
194/2019 výroba a dodanie betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 30.10.2019
193/2019 dlažba na exteriérové úpravy denného stacionára INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 30.10.2019
192/2019 plastové rúrky na ochranu stromov na obecnom cintoríne INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 30.10.2019
191/2019 vytýčenie hranice pozemku 762/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves GEODUS s.r.o. Sabinov 30.10.2019
190/2019 prenájom reklamných panelov – jarmok 2020 euroAWK, s.r.o. Bratislava 30.10.2019
189/2019 vypracovanie podkladov pre podanie žiadosti o dotáciu na Envirofond na rok 2020 – Dobudovanie vodovodu MJM Group, s.r.o. Kurov 21.10.2019
188/2019 čistiace a hygienické prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov 21.10.2019
187/2019 vankúše, kuchynské chňapky Richard Šimon, Jakubovany 11.10.2019
186/2019 nákup kníh do obecnej knižnice KNIHA PLUS s.r.o. Prešov 11.10.2019
185/2019 výroba tabule na propagáciu projektu – EuroVelo 11 melon media s.r.o. Stará Ľubovňa 08.10.2019
184/2019 vypracovanie geometrického plánu – EuroVelo 11 Ing. František Haník – GEOKART Prešov 08.10.2019
183/2019 hranoly, krokvy, laty PILSTAV a.s. Sabinov 07.10.2019
182/2019 elektroinštalačný a stavebný materiál ELEKTRA reklama s.r.o. Prešov 07.10.2019
181/2019 znalecký posudok na ocenenie hodnoty vecného bremena – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na p.č. KN-C 1471/22 Ing. Jozef Majtner, Lipany 04.10.2019
180/2019 mäso na prípravu gulášu – Jablučkové slávnosti 2019 HURKA, s.r.o. Prešov 03.10.2019
179/2019 vystúpenie ĽH Zamiškovci – Jablučkové slávnosti 2019 OZ FS Javorina, Kolačkov 02.10.2019
178/2019 zmena PD – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie, SO 01 Vodovod Ing. Vladimír Zvada, Prešov 02.10.2019
177/2019 predplatné Poradca 2020 PORADCA, s.r.o. Žilina 02.10.2019
176/2019 tlačivá na priznanie k miestnym daniam Alfa print, s.r.o. Martin 02.10.2019
175/2019 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb, Bratislava 02.10.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
OKTÓBER
 2019
VPD 5866 20192819 ZORA – MIMEX servis, s.r.o. Brzotín náhradné diely na príves PRONAR 86,00 € 24.10.2019
VPD 5834 62360110007 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica poplatok za poštový priečinok 11,70 € 04.10.2019
VPD 5831 20192753 ZORA – MIMEX servis, s.r.o. Brzotín náhradné diely na príves PRONAR 146,00 € 02.10.2019
57919 2019145 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany dodanie diela – Pohybom k radosti detí – detské ihrisko Za Ľutinkou 10 450,80 € 06.11.2019
57819 FV191105 GLAstav s.r.o., Lipany elektroinštalačný materiál 64,31 € 06.11.2019
57719 2019172 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 10/2019 453,80 € 31.10.2019
57619 190130 PILSTAV SK s.r.o., Sabinov rezivo na opravu strechy šatní TJ Slovan 2 247,68 € 31.10.2019
57519 2019 10 61 Richard Šimon, Jakubovany vankúše, kuchynské chňapky 1 090,80 € 29.10.2019
57419 619053 MJM Group s.r.o. Kurov príprava projektového spisu pre dotáciu z Envirofondu na rok 2020 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod 540,00 € 29.10.2019
57319 191511 HT SH s.r.o., Sabinov kamenivo 133,14 € 29.10.2019
57219 54190111 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 10/2019 900,58 € 29.10.2019
57119 FV1906420 Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov čistiace prostriedky 242,28 € 29.10.2019
57019 210740 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov laboratórny rozbor 5 vzoriek pitnej vody 196,70 € 23.10.2019
56919 VPF26 KNIHA PLUS, s.r.o. Prešov knižné tituly do obecnej knižnice 311,00 € 23.10.2019
56819 3171900717 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 10/2019 141,52 € 21.10.2019
56719 2750019690 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava nájom pozemkov 01.10.2019 – 31.12.2019 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,16 € 21.10.2019
56619 2019/088 Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Sabinov grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 3/2019 694,20 € 21.10.2019
56519 FV190037 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný materiál 116,76 € 16.10.2019
56419 191490 HT SH s.r.o., Sabinov kamenivo 251,75 € 16.10.2019
56319 7294414906 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019 -VO Za Majerom 44,34 € 16.10.2019
56219 7294414905 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 16.10.2019
56119 7294414904 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019  – VO Hlavná 130, Na Dujave  618,29 € 16.10.2019
56019 7293561867 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019 – komunitné centrum 94,74 € 16.10.2019
55919 7292214826 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019 – prev. budova OcÚ- Na Pečovec 802 42,23 € 16.10.2019
55819 7292214825 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 255,58 € 16.10.2019
55719 7292214824 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.09.2019 – 30.09.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 136,88 € 16.10.2019
55619 1560006472 Centrum polygrafických služieb, Bratislava matričné tlačivá 19,82 € 16.10.2019
55519 2019399 FORDAT, s.r.o. Prešov optický valec do tlačiarne Brother 85,92 € 16.10.2019
55419 2019123 melon media s.r.o., Stará Ľubovňa grafické práce, tlač tabule – dotácia PSK – EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves  55,20 €  09.10.2019
55319 8242913611 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 09/2019 – obecný úrad 46,73 € 09.10.2019
55219 2019156 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 09/2019 395,50 € 09.10.2019
55119 12/2019 Pavol Sedlák – GEOID, Prešov vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na pozemku 1484/4 v k.ú. Pečovská Nová Ves 400,00 € 09.10.2019
55019 OF191048 ELEKTRA reklama s.r.o., Prešov stavebný materiál – terasa denný stacionár 548,11 € 09.10.2019
54919 FV1920971 STAV – MAJO s.r.o., Lipany stavebný materiál 102,56 € 09.10.2019
54819 FV190672 MASTAF, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 51,77 € 09.10.2019
54719 2019/18 OZ FS Javorina, Kolačkov vystúpenie ĽH Zamiškovci – Jablučkové slávnosti 05.10.2019 550,00 € 07.10.2019
54619 3117191257 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 09/2019 2 045,11 € 09.10.2019
54519 FV193731 HURKA s.r.o., Prešov mäso na prípravu gulášu – Jablučkové slávnosti 05.10.2019 80,37 € 04.10.2019
54419 FVN-128/19 Alfa print, s.r.o. Martin tlačivá – priznanie k miestnym daniam a poplatkom 25,67 € 04.10.2019
54319 3171900683 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesjiac 09/2019 151,28 € 04.10.2019
54219 201919 Ing. Vladimír Zvada, Prešov zmena PD – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 287,50 € 04.10.2019
54119 5530325636 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – stavebný úrad 23,50 € 04.10.2019
54019 5530320870 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – komunitná práca 16,00 € 04.10.2019
53919 5530316028 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – terénna sociálna práca 33,13 € 04.10.2019
53819 5530316322 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – technické oddelenie 32,50 € 04.10.2019
53719 5530322405 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – starosta 25,50 € 04.10.2019
53619 5530320958 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – mobilný internet 17,99 € 04.10.2019
53519 5530321459 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – zástupca starostu 25,00 € 04.10.2019
53419 5530320771 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 10/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 04.10.2019
53319 3091945693 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 10/2019 1 645,20 € 01.10.2019
53219 FV190413 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement, obrubníky 232,79 € 04.10.2019
53119 F 190016 Ľubomíra Grošaftová, Trebišov projektová dokumentácia – plynofikácia MŠ na p.č. 1471/2 960,00 € 04.10.2019
53019 1900041562 WI-NET s.r.o., Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 10/2019 – obecný úrad 30,00 € 04.10.2019
52919 80/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 09/2019 317,52 € 04.10.2019
52819 193002861 MM-Networks s.r.o., Lipany Internet 8/1 za 10/2019 – komunitné centrum 12,50 € 04.10.2019
52719 8658353293 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2019 – 31.10.2019 – tehelňa 77,00 € 04.10.2019
52619 8658353292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2019 – 31.10.2019 – prev.budova OcÚ – Na Pečovec 802 103,00 € 04.10.2019
52519 8658353291 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2019 – 31.10.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum  110,00 € 04.10.2019
52419 8658353290 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2019 – 31.10.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 04.10.2019
52319 8658353289 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.10.2019 – 31.10.2019 – obecný úrad 375,00 € 04.10.2019
52219 190580 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 3. Q 2019 240,00 € 04.10.2019
52119 FV191094 GLAstav s.r.o., Lipany elektroinštalačný materiál 41,90 € 04.10.2019
52019 FV191093 GLAstav s.r.o., Lipany elektroinštalačný materiál – VO Jabloňová, Záhradná 93,00 € 04.10.2019
51919 1019100315 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2019  42,00 €  04.10.2019