2021

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

 

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
2021
29.12.2021 Mgr. Mária Majdáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 700/3 29.12.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_majdakova_maria_vp_kp_pp_nn
29.12.2021 Ing. Martin Novický, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 700/3 27.12.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_novicky_martin_vp_kp_pp_nn
29.12.2021 Ing. Marek Bečaver, Košice – Pereš Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 700/3 27.12.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_becaver_marek_vp_kp_pp_nn
29.12.2021 SYSTEM ALARM s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní technickej služby 28.12.2021 zmluva_o_poskytovani_technickej_sluzby_system_alarm
29.12.2021 Aladár Ferko, Angelika Ferková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 1494/13 uzavretej dňa 31.12.2001 29.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_pozemku_ferko_aladar_ferkova_angelika
27.12.2021 Štefan Červeňák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme unimobunky č. 2 na ul. Rómska 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_stefan_cervenak
27.12.2021 Irena Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme unimobunky č. 1 na ul. Rómska 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_irena_cervenakova
27.12.2021 Dávid Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu č. 11 na ul. Rómska 589/11 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_david_bily
27.12.2021 Anna Bilá, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu č. 7 na ul. Rómska 589/11 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_anna_bila
27.12.2021 Jaroslava Červeňáková,  Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu č. 3 na ul. Rómska 589/11 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_jaroslava_cervenakova
27.12.2021 Ladislav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 32/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_ladislav_bily
27.12.2021 Miroslav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 31/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_72
27.12.2021 Margita Husárová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 30/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_margita_husarova
27.12.2021 Pavol Gabčo, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 29/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_gabco
27.12.2021 Roman Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 28/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_roman_bily
27.12.2021 Gabriela Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 27/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_gabriela_cervenakova
27.12.2021 Libuša Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 26/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_libusa_cervenakova
27.12.2021 Róbert Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 25/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_robert_bily
27.12.2021 Zdenko Červeňák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 24/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_zdenko_cervenak
27.12.2021 Olina Červeňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 23/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_olina_cervenakova
27.12.2021 Miroslav Bilý, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Rómska 22/680 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_54
27.12.2021 Daniela Palenčárová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o nájme bytu na ul. Školská 12 20.12.2021 dodatok_12021_k_zmluve_o_najme_bytu_daniela_palencarova
27.12.2021 Jozef Dujava, Sabinov Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 406/2 27.12.2021 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_dujava_jozef_vp_kp
27.12.2021 Mgr. František Baňas, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 149/2 zo dňa 16.11.2021 23.12.2021 dodatok1_k_zmluve_o_zvb_banas_frantisek_vp
22.12.2021 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 22.12.2021 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_22122021
22.12.2021 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania zo dňa 1.8.2010 21.12.2021 dodatok1_k_zmluve_o_poskytovani_spolocneho_stravovania_martini
21.12.2021 Trávniková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 952 06.12.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_952
21.12.2021 Kaduk Matúš, Kapušany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 951 06.12.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_951
21.12.2021 Eva Batromijová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 65 01.12.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_65
21.12.2021 Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves Zmluva o zverení majetku Obce Pečovská Nová Ves do správy rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou 08.11.2021 zmluva_o_zverení_majetku_obce_do_spravy_zssms
21.12.2021 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 10887/2021 15.12.2021 zmluva_o_poskytovani_kvalifikovanych_doveryhodnych_sluzieb_nases
21.12.2021 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), Bratislava Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0448 05.11.2021 zmluva_o_prevode_vypoctovej_techniky_zlp_vt_2021_0448_deus
protokol_deus
21.12.2021 Filip Jančík, Cordobaplatz, Wien Zmluva o umeleckom výkone 15.11.2021 zmluva_o_umeleckom_vykone_filip_jancik
21.12.2021 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva č. E660 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu na projekt: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 15.12.2021 zmluva_e660_08u01_environmentalny_fond
v CRZ zverejnená: 16.12.2021, účinná: 17.12.2021
20.12.2021 GMT development, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi 20.12.2021 zmluva_o_dielo_zdrav_stredisko_pnv_gmt_development
priloha1_k_zod_gmt_development
priloha2_k_zod_gmt_development
priloha3_k_zod_gmt_development
15.12.2021 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o spolupráci CEZ ÚV SR: 1095/2021 pre národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza ITMS2014+:312051Y212  23.11.2021 zmluva_o_spolupraci_cez_uv_sr_1095_2021_np_ks_mrk_II
v CRZ zverejnená: 02.12.2021, účinná 01.01.2022
13.12.2021 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok č. 21bpK776007 07.12.2021 zmluva_o_zabezpeceni_benefitnych_poukazok_21bpk776007_doxx
09.12.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000261121 – k bytovým domom na ul. Kvetná  02.12.2021 zmluva_1000261121_o_podmienkach_rozsirenia_ds_spp
09.12.2021 FUN & PLAY s.r.o. Stropkov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 23.3.2021 – Revitalizácia športového areálu na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi  01.10.2021  dodatok1_k_zmluve_o_dielo_fun_play_stropkov
06.12.2021 M.A. Company, s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie ŽoNFP – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. 27.10.2021 zmluva_o_dielo_zonfp_rozsirenie_vodovodu_pnv_romska_ul_ma_company
30.11.2021 Štefan Tall, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 950 25.11.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_950
30.11.2021 Emília Lacková, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 149 24.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_149
30.11.2021 Straka Jozef, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 559 16.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_559
30.11.2021 Anna Čačová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 51 10.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_51
30.11.2021 Miloslav Michalík, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 869 09.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_869
30.11.2021 Margita Novická, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 495 08.11.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_495
30.11.2021 Margita Novická, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 372 08.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_372
30.11.2021 Jana Červeňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme bytu č. 12 na ul. Rómska 589/11 29.11.2021 zmluva_o_najme_bytu_c_12_jana_cervenakova
30.11.2021 Emília Bilá, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme bytu č. 10 na ul. Rómska 589/11 29.11.2021 zmluva_o_najme_bytu_c_10_emilia_bila
30.11.2021 Ernest Červeňák, Pečovská Nová Ves Dohoda o zániku nájmu bytu č. 12 na ul. Rómska 589/11 29.11.2021 dohoda_o_zaniku_najmu_bytu_c_12_ernest_cervenak
30.11.2021 Pavol Bilý, Pečovská Nová Ves Dohoda o zániku nájmu bytu č. 10 na ul. Rómska 589/11 29.11.2021 dohoda_o_zaniku_najmu_bytu_c_10_pavol_bily
30.11.2021 ECCE MEDICA, s.r.o. Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.5.2020 30.09.2021 dodatok1_k_zmluve_o_najme_nebytovych_priestorov_ecce_medica
29.11.2021 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 29.11.2021 zmluva_o_dielo_dobudovanie_zti_mrk_pnv_swietelsky_slovakia
priloha1_k_zod_swietelsky_slovakia_rozpocet
priloha2_k_zod_swietelsky_slovakia_harmonogram
priloha3_k_zod_swietelsky_slovakia_podiel_subdodavok
23.11.2021 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/012/158 o pomoci v hmotnej núdzi – 03.01.2022 – 31.03.2023  22.11.2021 dohoda_21_37_012_158
22.11.2021 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-088 zo dňa 25.10.2019 pre NP TSP a TP II. 04.11.2021 dodatok1_k_zmluve_o_spolupraci_usvrk_oip_2019_001673_088
v CRZ zverejnený: 15.11.2021, účinný 16.11.2021
22.11.2021 Fond na podporu športu, Bratislava Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-85 15.11.2021 zmluva_z_2020_001_85_fond_na_podporu_sportu
v CRZ zverejnená: 15.11.2021, účinná: 16.11.2021
19.11.2021 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod – Južná ul. – Hlavná ul., SO 02 Vodovod – Poľský dvor – Hlavná ul. 19.11.2021 zmluva_o_dielo_vodovod_hlavna_termo
priloha1_k_zod_vodovod_hlavna_termo
16.11.2021 Mgr. František Baňas, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 149/2 16.11.2021 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_banas_frantisek_vp
16.11.2021 Slavomír Dvorožňák, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 15.11.2021 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_dvoroznak_slavomir_vp
11.11.2021 Mgr. Jozefína Andraščíková, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 08.11.2021 zmluva_spolocne_stravovanie_andrascikova_jozefina
11.11.2021 MVDr. Vladimír Andraščík, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 08.11.2021 zmluva_spolocne_stravovanie_andrascik_vladimir
10.11.2021 Marek Sirotňák – počítačové služby, Červenica pri Sabinove Zmluva o spolupráci 08.11.2021 08.11.2021 zmluva_o_spolupraci_marek_sirotnak
09.11.2021 TerMo, s.r.o. Pečovskáf Nová Ves Zmluva o dielo – Oprava verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec v Pečovskej Novej Vsi 09.11.2021 zmluva_o_dielo_oprava_kanalizacie_na_pecovec_termo
priloha1_k_zod_termo
08.11.2021 ENBRA s.r.o., Prešov Zmluva o dielo – Zdravotné stredisko Pečovská Nová Ves – búracie práce a recyklácia odpadov 08.11.2021 zmluva_o_dielo_enbra_presov
08.11.2021 Jacko Pavol, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 512 05.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_512
08.11.2021 Tallová Gabriela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 861 05.11.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_861
08.11.2021 Gabriela Tallová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 870 05.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_870
08.11.2021 Perháčová Monika, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 853 05.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_853
08.11.2021 Perháčová Monika, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 775 05.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_775
08.11.2021 Magdaléna Ižariková, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 9 05.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_9
08.11.2021 Figura František, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 469 03.11.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_469
08.11.2021 Alena Tomková, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 219 29.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_219
08.11.2021 Mária Kuchárová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 22 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_22
08.11.2021 Juraj Jaško, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 4 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_4
08.11.2021 Zborovská Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 949 28.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_949
08.11.2021 Žofia Hrabčáková, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 388 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_388
08.11.2021 Lekáreň Hlavná 79, s.r.o. Pečovská Nová Ves Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.9.2011 10.08.2021 dodatok3_k_najomnej_zmluve_lekaren_hlavna79
29.10.2021 Miroslav Seč, Martina Seč, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1082/4 25.10.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_sec_miroslav_a_martina_vp_kp_pp_nn
29.10.2021 Petrík Andrej, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 541 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_541
29.10.2021 Petrík Andrej, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 537 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_537
29.10.2021 Milina Peregrinová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 590 28.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_590
29.10.2021 Peregrinová Milina, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 485 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_485
29.10.2021 Peregrinová Milina, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 480 28.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_480
29.10.2021 Gabriela Želinská, Sabinov Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 309 27.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_309
29.10.2021 Pigula Ivan, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 484 27.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_484
29.10.2021 Zuzana Hrehová, Pečovská Noáv Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 428 27.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_428
29.10.2021 Anna Kaminská, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52 27.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_52
29.10.2021 Pulščáková Eva, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 857 27.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_857
29.10.2021 Cecília Hromadová, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 713 26.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_713
29.10.2021 Marta Bérešová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 386 26.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_386
29.10.2021 Peter Vaľuš, Lipany Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 391 26.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_391a
29.10.2021 Malatincová Emília, Detva Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 756 25.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_756
29.10.2021 Štefan Pivovarník, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104 25.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_104
29.10.2021 Tökölyová Juliana, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 778 22.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_778
29.10.2021 Mgr. Valentína Krajňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 553 21.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_553
29.10.2021 Paulína Antolová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 174 21.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_174
29.10.2021 Kožušková Daniela, Sabinov Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 601 21.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_601
29.10.2021 Emília Fedorčáková, Červená Voda Zmluva o nájme hrobového miesta č. 866 20.10.2021 zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_866
27.10.2021 KONNEX s.r.o., Trnava Kúpna zmluva č. Z202120198_Z – zametacia sada nadstavba 26.10.2021 kupna_zmluva_z202120198_z_konnex_trnava
v CRZ zverejnená: 26.10.2021, účinná: 27.10.2021
26.10.2021 POVMART, s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/2021 19.10.2021 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_222021_audit_uz_kuz_povmart
25.10.2021 Matúš Skočej, Ing. Miroslava Skočejová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 780/38 25.10.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_skocej_skocejova_pp
21.10.2021 Kandráčová Marta, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 555 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_555
21.10.2021 Hudák Jozef, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 551 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_551
 21.10.2021 Jozef Hudák, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 868  20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_868
21.10.2021 Gernátová Margita, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 530 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_530
21.10.2021 Gernátová Margita, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 644 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_644
21.10.2021 Margita Gernátová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 363 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_363
21.10.2021 Margita Gernátová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 245 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_245
21.10.2021 Margita Gernátová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 178 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_178
21.10.2021 Miroslav Kochan, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 391 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_391
21.10.2021 Monika Semanová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 389 20.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_389
21.10.2021 Ridillová Anna, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva  o nájme hrobového miesta č. 699 19.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_699
21.10.2021 Dávid Bilý, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 920 19.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_920
21.10.2021 Anna Dvorščáková, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 114 19.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_114
21.10.2021 Viera Matisovská, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 13 19.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_13
21.10.2021 Mária Dolinská, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 829 18.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_829
21.10.2021 Podlipová Anna, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 459 15.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_459
21.10.2021 Agnesa Rozkošová, Pečovská Nová Ves Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 425 14.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_425
21.10.2021 Emília Krajňáková, Šarišské Michaľany Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 706 04.10.2021 najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_706
20.10.2021 Ing. Ľuboš Mesarč, Ing. Monika Mesarčová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 780/65 19.10.2021 zmuva_o_bz_o_zvb_mesarc_mesarcova_vp_kp_pp
19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2716179 14.10.2021 dodatok_k_zmluve_a2716179_orange_slovensko
priloha1_dodatku_k_zmluve_a2716179_orange_slovensko
dohoda_o_splatkach_a2716179_orange_slovensko
18.10.2021 Ján Adamko, Prešov Kúpna zmluva – osobné motorové vozidlo Peugeot 407 ST Komfort 15.10.2021 kupna_zmluva_peugeot
15.10.2021 Mária Žilková, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 15.10.2021 zmluva_spolocne_stravovanie_zilkova_maria
13.10.2021 Packeta Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu 13.10.2021 zmluva_pre_umiestnenie_z_boxu_packeta_slovakia
13.10.2021 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 pre projekt: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom JPÚ 05.10.2021 zmluva_zm_sep_imrk3_2021_004237
v CRZ  zverejnená: 12.10.2021, účinná: 13.10.2021
12.10.2021 František Blizman, Zuzana Blizmanová, František Ring, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemky KN-C 278/31, KN-C 278/32 12.10.2021 kupna_zmluva_pozemky_278_31_278_32_blizman_blizmanova_ring
08.10.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000801613S 08.10.2021 zmluva_o_pripojeni_24zvs0000801613s_vsd
08.10.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000801612U 08.10.2021 zmluva_o_pripojeni_24zvs0000801612u_vsd
08.10.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000801647B 08.10.2021 zmluva_o_pripojeni_24zvs0000801647b_vsd
01.10.2021 EUROVIA SK, a.s. Košice Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 04.06.2021 – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 30.09.2021 dodatok2_k_zmluve_o_dielo_dobudovanie_zti_mrk_pnv_eurovia
30.09.2021 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8534062 29.09.2021 dodatok_k_zmluve_a8534062_orange_slovensko
dohoda_o_splatkach_a8534062_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8534062_orange_slovensko
30.09.2021 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2314437 29.09.2021 dodatok_k_zmluve_a2314437_orange_slovensko
dohoda_o_splatkach_a2314437_orange_slovensko
priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a2314437_orange_slovensko
29.09.2021 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/054/412 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP CnTP 3 – Opatrenie č. 1 – 1.10.2021 – 30.09.2022 29.09.2021 dohoda_21_37_054_412
28.09.2021 BPA INVEST s.r.o., Bardejov Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora na stavbe – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 28.09.2021 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_sd_zti_mrk_bpa_invest_bardejov
22.09.2021 Lukáš Tomko, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 780/38, 780/65, 780/68 22.09.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_tomko_lukas_vp_kp_pp_nn
21.09.2021 MHAKO s.r.o. , Prešov Zmluva o dielo – Pečovská Nová Ves – rozšírenie distribučnej siete, ul. Na Pečovec 21.09.2021 zmluva_o_dielo_plyn_na_pecovec_mhako
priloha1_k_zod_mhako_plyn_na_pecovec
20.09.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie UoZ č. 5190056271 – 01.09.2021 – 31.08.2022 31.08.2021 urazove_poistenie_uoz_5190056271_komunalna_poistovna
17.09.2021 BPA INVEST s.r.o., Bardejov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb stavebného dozora zo dňa 30.6.2021 – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 17.09.2021 dodatok1_k_zmluve_o_poskytnuti_sluzieb_bpa_invest_bardejov
10.09.2021 Jozef Gernát, Lipany Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1082/4 10.09.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_gernat_jozef_vp_kp_pp_nn
09.09.2021 Pustayová Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 331 09.09.2021 zmluva_hrobove_miesto_331
09.09.2021 Seniorvital, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2021 08.09.2021 zmluva_o_poskytovani_fin_prostr_na_prev_soc_sluzby_2021_seniorvital
06.09.2021 Bc. Marta Voľanská, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1082/4 06.09.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_volanska_vp_kp_pp_nn
06.09.2021 Pustayová Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 938 06.09.2021 zmluva_hrobove_miesto_938
03.09.2021 Jozef Perháč, Červená Voda Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 780/38 03.09.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_perhac_vp_kp_pp_nn
03.09.2021 Patrik Tomko, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 780/38 27.08.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_tomko_patrik_vp_kp_pp_nn
03.09.2021 Jaroslav Viktor, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 920 26.08.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_viktor_pp
02.09.2021 Tokoly Jozef, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 948 02.09.2021 zmluva_hrobove_miesto_948
31.08.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00000466957 31.08.2021 zmluva_o_pripojeni_24zvs00000466957_vsd
27.08.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 0109000553 – kamerový systém 26.08.2021 dodatok9_k_poistnej_zmluve_0109000553
27.08.2021 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/054/336 – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – 01.09.2021 – 28.02.2022 24.08.2021 dohoda_21_37_054_336
v CRZ zverejnená: 25.08.2021, účinná: 26.08.2021
25.08.2021 Ján Šveda, Ingrid Švedová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 9.6.2021 24.08.2021 dodatok1_k_zmluve_o_zriadeni_vec_bremena_plyn_sveda_svedova
18.08.2021 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/010/15  – podľa § 10 zákona o pomoci v HN – 01.09.2021 – 31.08.2022 11.08.2021 dohoda_21_37_010_15
v CRZ zverejnená: 12.08.2021, účinná: 13.08.2021
18.08.2021 MHAKO s.r.o., Prešov Zmluva o nájme priestoru pre umiestnenie bannera – jarmok 2021 17.08.2021 zmluva_o_najme_banner_jarmok_mhako
18.08.2021 LiveNET Services s.r.o., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme priestoru pre umiestnenie bannera – jarmok 2021 17.08.2021 zmluva_o_najme_banner_jarmok_livenet_services
18.08.2021 Metrostav DS a.s. Bratislava Zmluva o nájme priestoru pre umiestnenie bannera – jarmok 2021 16.08.2021 zmluva_o_najme_banner_jarmok_metrostav_ds
18.08.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 17.08.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_17082021
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 23/2021/RCV – ul. Ľutinská 10.08.2021 zmluva_zouao_23_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 23/2021/RCV – ul. Ľutinská 09.08.2021 zmluva_o_najme_nz1€_23_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 22/2021/RCV – ul. Záhradná 10.08.2021 zmluva_zouao_22_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 22/2021/RCV – ul. Záhradná 09.08.2021 zmluva_o_najme_nz1€_22_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 21/2021/RCV – ul. Mlynská 10.08.2021 zmluva_zouao_21_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 21/2021/RCV – ul. Mlynská 09.08.2021 zmluva_o_najme_nz1€_21_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 20/2021/RCV – ul. Jabloňová 10.08.2021 zmluva_zouao_20_2021_rcv_spp
16.08.2021 SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 20/2021/RCV – ul. Jabloňová 09.08.2021 zmluva_o_najme_nz1€_20_2021_rcv_spp
12.08.2021 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva č. 845 876 005-1-2021-ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN, NN, TS 02.08.2021 zmluva_845_876_005_1_2021_zobzvb
v CRZ zverejnená: 04.08.2021, účinná: 05.08.2021
11.08.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratistlava Úrazové poistenie UoZ č. 5190056270  – dobrovoľnícka činnosť 01.08.2021 – 31.01.2022 31.07.2021 urazove_poistenie_uoz_5190056270_komunalna_poistovna
10.08.2021 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva č. VP/21/07005/001 – Pečovskonovoveský jarmok 2021 10.08.2021 hromadna_licencna_zmluva_vp_21_07005_001_soza
06.08.2021 Ján Cvanciger, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 214 06.08.2021 zmluva_hrobove_miesto_214
06.08.2021 Ján Cvanciger, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201 06.08.2021 zmluva_hrobove_miesto_201
06.08.2021 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov Zmluva o nájme č. 3A-RP-0070721 02.08.2021 zmluva_o_najme_3a_rp_0070721_osvo_comp
03.08.2021 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany Zmluva o dielo – vypracovanie PD pre zmenu stavby Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi 02.08.2021 zmluva_o_dielo_pd_zs_stav_pet
03.08.2021 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o manažmente projektu zo dňa 06.08.2020 – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia 02.08.2021 dodatok1_k_zmluve_o_manazmente_projektu_mp_profit_pb
02.08.2021 Skupina historického šermu COHORS Prešov, Prešov Zmluva o vystúpení dňa 21.8.2021 počas Pečovskonovoveského jarmoku 02.08.2021 zmluva_o_vystupeni_cohors_presov_jarmok_2021
28.07.2021 EUROVIA SK, a.s. Košice Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 04.06.2021 – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 21.07.2021 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_dobudovanie_zti_mrk_pnv_eurovia
priloha3_k_dodatku1_k_zod_eurovia
27.07.2021 Anna Trávniková, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 27.07.2021 zmluva_spolocne_stravovanie_travnikova_anna
26.07.2021 Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva č. 880/2021/OPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK 15.07.2021 zmluva_880_2021_opr_psk
v CRZ Ú PSK zverejnená: 22.07.2021,
účinná: 23.07.2021
 22.07.2021  ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/054/265 o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP “Cesta na trh práce 3” – Opatrenia č. 2 22.07.2021 dohoda_21_37_054_265
19.07.2021 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/054/234 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 16.07.2021 dohoda_21_37_054_234
v CRZ zverejnená: 16.07.2021, účinná: 17.07.2021
16.07.2021 MUDr. Július Svätojánsky, Prešov, Mgr. Eva Karpjaková, Červená Voda, Marek Leščák, Sabinov, Angela Šárošiová, Prešov, MgA. Ladislav Babuščák, Veľký Šariš, Mgr. Anna Kožlejová, Prešov – Nižná Šebastová, Pavol Leščák, Sabinov Kúpna zmluva – pozemky KN-C 330/5, KN-C 330/8 pre obec 16.07.2021 kupna_zmluva_pozemky_330_5_330_8_pre obec
12.07.2021 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 12.07.2021 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_12072021
30.06.2021 BPA INVEST s.r.o., Bardejov Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 30.06.2021 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_bpa_invest_bardejov
30.06.2021 František Kaleja, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/49 30.06.2021 zmluva_o_najme_pozemku_1494_49_kaleja_frantisek
22.06.2021 Anna Hadzimová, Jakovany, Ing. Martin Miščík, Jakovany, Anna Kupčíková, Jakovany, Štefan Fekete, Sabinov Kúpna zmluva – podiely pozemkov KN-E 485/1, 485/3, 486/1, 486/3, 486/4, 491, 420, KN-C 922/3, 922/4, 922/5, 923/2, 1471/24, 1488/7, 1539/3, 1550/1, 1550/2, 1550/10, 1550/12 pre obec 22.06.2021 kupna_zmluva_hadzimova_miscik_kupcikova_fekete_pre_obec
22.06.2021 Šechný Pavol s manž., Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 940 22.06.2021 zmluva_hrobove_miesto_940
22.06.2021 Krajňáková Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 939 21.06.2021 zmluva_hrobove_miesto_939
22.06.2021 Ján Leššo, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 947 19.05.2021 zmluva_hrobove_miesto_947
22.06.2021 Daňková Marianna, Košice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 780 11.05.2021 zmluva_hrobove_miesto_780
22.06.2021 Bc. Mária Bečaverová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 487 11.05.2021 zmluva_hrobove_miesto_487
22.06.2021 Zborovská Jaroslava, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 945 03.05.2021 zmluva_hrobove_miesto_945
21.06.2021 Róbert Červeňák, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/52 21.06.2021 zmluva_o_najme_pozemku_1494_52_cervenak_robert
18.06.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 17.06.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_17062021
18.06.2021 Marek Šoltés, Jana Šoltésová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 780/38 17.06.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_soltes_marek_soltesova_jana_vp_kp_pp_nn
18.06.2021 Martin Kurimský, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 17.06.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_kurimsky_martin_vp_kp
18.06.2021 Valéria Džubáková, Prešov Kúpna zmluva -parcela 57/2 pre obec 17.06.2021 kupna_zmluva_parcela_57_2_dzubakova_valeria_pre_obec
15.06.2021 Metrostav DS a.s., Bratislava Zmluva o dielo – Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi 15.06.2021 zmluva_o_dielo_metrostav_ds
priloha_k_zod_metrostav_ds
15.06.2021 Dávid Bilý, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme bytu č. 11 na ul. Rómskej 589/11 14.06.2021 zmluva_o_najme_bytu_c_11_david_bily
15.06.2021 Anna Bilá, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme bytu č. 7 na ul. Rómskej 589/11 14.06.2021 zmluva_o_najme_bytu_c_7_anna_bila
15.06.2021 Štefan Červeňák, Pečovská Nová Ves Dohoda o zániku nájmu bytu č. 11 na ul. Rómskej 589/11 14.06.2021 dohoda_o_zaniku_najmu_bytu_c_11_stefan_cervenak
15.06.2021 Ivan Červeňák, Pečovská Nová Ves Dohoda o zániku nájmu bytu č. 7 na ul. Rómskej 589/11 14.06.2021 dohoda_o_zaniku_najmu_bytu_c_7_ivan_cervenak
11.06.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 03.06.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_03062021_2
10.06.2021 Anna Verbovská, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok C KN 96/2 pre obec 10.06.2021 kupna_zmluva_pozemok_96_2_verbovska_anna_pre_obec
10.06.2021 Ján Šveda, Ingrid Švedová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1550/3 09.06.2021 zmluva_o_zriadeni_vec_bremena_plyn_sveda_svedova
10.06.2021 Urbárska spoločnosť Jakovany Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-C 1550/1, 1550/10, 1550/12 08.06.2021 zmluva_o_zriadeni_vec_bremena_plyn_urbarska_spolocnost_jakovany
09.06.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava Návrh poistnej zmluvy – Kolesový traktor HOLDER 08.06.2021 navrh_poistnej_zmluvy_kolesovy_traktor_generali
09.06.2021 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy – Kolesový traktor HOLDER 08.06.2021 navrh_poistnej_zmluvy_kolesovy_traktor_allianz
09.06.2021 ČSOB Leasing, a.s. Bratislava Leasingová zmluva č. LZF/21/53558 – Kolesový traktor HOLDER C 55 4X4 s príslušenstvom 08.06.2021 leasingova_zmluva_lzf_21_53558_csob_leasing
zaznam_pred_uzatvorenim_poistnej_zmluvy
09.06.2021 KONNEX s.r.o., Trnava Kúpna zmluva č. Z202110966_Z – Kolesový traktor – nosič náradia 01.06.2021 kupna_zmluva_z202110966_z_konnex_trnava
v CRZ zverejnená: 01.06.2021, účinná: 02.06.2021
04.06.2021 EUROVIA SK, a.s. Košice Zmluva o dielo – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 04.06.2021 zmluva_o_dielo_dobudovanie_zti_mrk_pnv_eurovia
rozpocet_dobudovanie_zti_mrk_pnv
harmonogram_dobudovanie_zti_mrk_pnv
zoznam_subdodavatelov_dobudovanie_zti_mrk_pnv
účinnosť zmluvy: po schválení dokumentácie VO
04.06.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 03.06.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_03062021
03.06.2021 Adriana Červeňáková, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – Škoda Fabia Combi 03.06.2021 kupna_zmluva_skoda_fabia_combi
02.06.2021 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0040521 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves – južná časť – 2. etapa 01.06.2021 zmluva_o_dielo_3a_zod_0040521_osvo_comp
priloha_k_zod_osvo_comp
28.05.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 27.05.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_27052021
26.05.2021 Hempea s.r.o., Bardejov Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 26.05.2021 zmluva_o_poskytovani_poradenskych_sluzieb_hempea
26.05.2021 Mgr. František Baňas, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 149/2 25.05.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_banas_frantisek_vp
26.05.2021 Irena Gajdošová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 924/1 25.05.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_gajdosova_irena_kp
26.05.2021 Melichar Gajdoš, Mária Gajdošová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 924/1 25.05.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_gajdos_melichar_maria_kp
24.5.2021 Lýdia Karaffová, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C 274/11 pre obec 24.05.2021 kupna_zmluva_pozemok_274_11_karaffova_lydia_pre_obec
24.5.2021 Lýdia Karaffová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1082/4 24.05.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_karaffova_vp_kp_pp_nn
21.05.2021 OZ FS Jablonečka, Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 20.05.2021 zmluva_dotacia_oz_fs_jablonecka_2021
18.05.2021 Mesto Lipany Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 1/2021 19.03.2021 zmluva_o_vytvoreni_spolocneho_skolskeho_uradu_12021_mesto_lipany
17.05.2021 Katarína Mihoková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku E KN 785/1 17.05.2021 zmluva_o_zvb_mihokova_vodovod_kp
14.05.2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 321 0927 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 14.05.2021 zmluva_3210927_dpo_sr
14.05.2021 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350 06.05.2021 dodatok3_k_zmluve_kzp_po4_sc431_2017_19_i350_mzp
v CRZ zverejnený: 11.05.2021, účinný: 12.05.2021
 

07.05.2021

OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 06.05.2021 zmluva_dotacia_tj_orol_2021
07.05.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 04.05.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_04052021
05.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17229059 05.05.2021 zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_a17229059_orange_slovensko
05.05.2021 Milan Červeňák, Alžbeta Feriová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/17 30.04.2021 zmluva_o_najme_pozemku_1494_17_milan_cervenak_alzbeta_feriova
03.05.2021 Telovýchovná jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 30.04.2021 zmluva_dotacia_tj_slovan_2021
30.04.2021 Jozef Havrila MARTINI BAR, Ľubotice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 29.04.2021 zmluva_o_poskytovani_stravovacich_sluzieb_jozef_havrila_martini
30.04.2021 Poliklinika Sabinov,  n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 29.04.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_29042021
29.04.2021 Ladislav Lacko, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/3 a KN-C 332/10 28.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_lacko_ladislav_vp_kp
28.04.2021 Škop Milan, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 942 27.04.2021 zmluva_hrobove_miesto_942
28.04.2021 Škop Milan, Prešov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 941 27.04.2021 zmluva_hrobove_miesto_941
28.04.2021 Michalík Martin, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 937 15.04.2021 zmluva_hrobove_miesto_937
28.04.2021 Gabriel Funtaľ, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 368 12.04.2021 zmluva_hrobove_miesto_368
28.04.2021 Baňasová Magdaléna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 936 06.04.2021 zmluva_hrobove_miesto_936
28.04.2021 Tanková Mária, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 797 23.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_797
27.04.2021 LEKÁREŇ Hlavná 79, s.r.o. Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.9.2011 27.04.2021 dodatok2_k_najomnej_zmluve_lekaren_hlavna79
23.04.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 20.04.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_20042021
19.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na pozemku p.č. 780/38 – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN 14.04.2021 zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy_o_zvb_pnv_ts6_vsd
19.04.2021 Milan Petrík, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku E KN 199 16.04.2021 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_petrik_milan_kp
16.04.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 15.04.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_15042021
16.04.2021 Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SITB-oo2-2020/001905-001 19.01.2021 zmluva_sitb_oo2_2020_001905_001_mv_sr
12.04.2021 Mgr. Gabriela Ižaríková PhD., Košice Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 12.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_izarikova_gabriela_vp_kp_pp_nn
12.04.2021 František Lacko, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/8 12.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_lacko_frantisek_vp_kp
09.04.2021 Milan Červeňák, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/9 08.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_cervenak_milan_vp
09.04.2021 Pavol Červeňák, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/9 08.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_cervenak_pavol_vp
09.04.2021 Šarlota Lacková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/7 08.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_lackova_sarlota_vp
09.04.2021 Daniel Feri, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/7 08.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_feri_daniel_vp_kp
09.04.2021 Martin Feri, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 331/3 a KN-C 332/10 08.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_feri_martin_vp_kp
09.04.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 07.04.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_07042021
09.04.2021 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-0010421 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves – južná časť – Etapa 1 07.04.2021 zmluva_o_dielo_3a_zod_0010421_osvo_comp
07.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov – Zmena stavebníka č. ZoP/2021/136-PP – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j., bežný štandard 01.04.2021 zmluva_o_postupeni_prav_zop_2021_136_pp_vsd
07.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. ZoP/2021/136  – Pečovská Nová Ves 2×12 BJ – NN 01.04.2021 zmluva_o_pripojeni_zop_2021_136_vsd
06.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na pozemkoch KN C 1544/26 a KN C 1542/76 – Pečovská Nová Ves, 2×12 BJ – NN 31.03.2021 zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy_o_zvb_vsd
06.04.2021 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 06.04.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_beton_garone_kp
01.04.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 31.03.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_31032021
30.03.2021 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica Zmluva o manažmente projektu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2020/001 z Fondu na podporu športu 25.03.2021 zmluva_o_manazmente_projektu_mp_profit_pb_sport
30.03.2021 CBR s.r.o., Sabinov Zmluva o dielo – Úprava povrchu spevnenej plochy pred prevádzkovou budovou sociálneho podniku ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves 23.03.2021 zmluva_o_dielo_cbr_sabinov_23032021
26.03.2021 Zahrajme sa s.r.o., Stropkov Zmluva o dielo – Revitalizácia športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi 23.03.2021 zmluva_o_dielo_zahrajme_sa_stropkov
priloha_zod_zahrajme_sa_stropkov
26.03.2021 Obec Jakubova Voľa Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť CVČ na rok 2021 22.03.2021 zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_cvc_jakubova_vola_2021
26.03.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Bratislava Návrh poistnej zmluvy 3619348781 na diaľku 25.03.2021 navrh_poistnej_zmluvy_3619348781_kooperativa
26.03.2021 AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. Bratislava Kúpna zmluva – automobil Škoda Roomster 22.03.2021 kupna_zmluva_autocentrum_aaa_auto
priloha1_ku_kupnej_zmluve_autocentrum_aaa_auto
zmluva_carlife_assistance_autocentrum_aaa_auto
potvrdenie_defend_allsafe_deassk_007251_autocentrum_aaa_auto
26.03.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 24.03.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_24032021
24.03.2021 Pavol Cicman, Eva Cicmanová, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C 1542/75 23.03.2021 kupna_zmluva_pozemok_1542_75_cicman_pavol_cicmanova_eva
24.03.2021 Ján Verbovský, Anna Verbovská, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 24.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_verbovsky_verbovska_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Jozef Hraško, Lipany Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1082/4 23.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_hrasko_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 RM GROUP SK s.r.o., Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 1152/2 a 1101/29 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_rm_group_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Ing. Dominik Adamko, Lipany, RNDr. Petra Adamková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_adamko_adamkova_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Jozef Kolcun, Anna Kolcunová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_kolcun_kolcunova_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Jaroslav Straka, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_straka_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Jarmila Dinisová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_dinisova_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Jozef Kravec, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_kravec_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Helena Dujavová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 482/1 22.03.2021 zmluva_o_bz_o_zvb_dujavova_vp_kp_pp_nn
23.03.2021 Peter Novický, Mgr. Simona Novická, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C 884/10 22.03.2021 kupna_zmluva_pozemok_884_10_peter_novicky_mgr_simona_novicka
23.03.2021 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Kúpna zmluva č. 05098/2020-PKZ-K40449/20.00 22.02.2021 kupna_zmluva_05098_2020_pkz_K40449_20_00_spf
v CRZ zverejnená: 23.02.2021, účinná: 24.02.2021
19.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice Zmluva č. KB/ZO/2021KB8877-2 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 17.03.2021 zmluva_kb_zo_2021kb8877_2_osobnyudaj_sk
18.03.2021 EuroGeo-CADaster s.r.o., Košice Zmluva o konzultačnej činnosti – vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves 09.03.2021 zmluva_o_konzultacnej_cinnosti_eurogeo_cadaster
17.03.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 17.03.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_17032021
17.03.2021 Potravinová banka Slovenska, Košice Zmluva o spolupráci 15.03.2021 zmluva_o_spolupraci_potravinova_banka_slovenska
17.03.2021 Nováková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 768 15.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_768
17.03.2021 Nováková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 659 15.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_659
17.03.2021 Nováková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 658 15.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_658
17.03.2021 Nováková Margita, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 574 15.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_574
17.03.2021 Nehilová Gabriela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 588 08.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_588
17.03.2021 Nehilová Gabriela, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 156 08.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_156
17.03.2021 Falatová Alžbeta, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 935 08.03.2021 zmluva_hrobove_miesto_935
17.03.2021 Jarabová Emília, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 933 28.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_933
16.03.2021 Slovenská republika – Štatistický úrad SR, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 09.12.2020 15.03.2021 dodatok1_k_zmluve_o_vypozicke_tablety_sodb_2021
12.03.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Dodatok č. 6 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1646/63/2005/Závod PO 15.02.2021 dodatok6_k_zmluve_1646_63_2005_zavod_po_vvs
prilohy_k_dodatku6_k_zmluve_1646_63_2005_zavod_po
11.03.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 10.03.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_10032021
11.03.2021 Mária Sirotňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 10.03.2021 dodatok_22021_spolocne_stravovanie_sirotnakova_maria
11.03.2021 Ivana Vaľušová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 10.03.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_valusova_ivana
05.03.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 03.03.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_03032021
04.03.2021 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 04.03.2021 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_04032021
02.03.2021 HELP CAR s.r.o., Dolný Kubín Zmluva o poskytnutí náhradného vozidla 19.02.2021 zmluva_o_poskytnuti_nahradneho_vozidla_help_car
02.03.2021 Ľubomír Imrich – IMRICH CAR, Šarišské Lúky Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí 15.02.2021 zmluva_o_podnikatelskom_najme_hnutelnych_veci_imrich_car
26.02.2021 Novický Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 456 26.02.2021 zmluva_hrobove_miesto_456
26.02.2021 Novický Štefan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 49 26.02.2021 zmluva_hrobove_miesto_49
26.02.2021 Antol Milan, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 101 26.02.2021 zmluva_hrobove_miesto_101
26.02.2021 Milan Antol, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198 26.02.2021 zmluva_hrobove_miesto_198
25.02.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 25.02.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_25022021
19.02.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 0109000553 17.02.2021 dodatok8_k_poistnej_zmluve_0109000553
18.02.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 17.02.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_17022021
18.02.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby č. 1207/2021-M_ODFSS 29.01.2021 zmluva_1207_2021_m_odfss_mpsvr_sr
priloha1_k_zmluve_1207_2021_m_odfss_mpsvr_sr
v CRZ zverejnená: 03.02.2021, účinná: 04.02.2021
17.02.2021 Prešovský samosprávny kraj Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR “Šariš” 28.12.2020 pristupenie_k_memorandu_saris
16.02.2021 Margita Leščáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 16.02.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_lescakova_margita
16.02.2021 Štefan Leščák, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 16.02.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_lescak_stefan
16.02.2021 Jozef Kočiščák, Mária Kočiščáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 16.02.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_kociscak_jozef_a_maria
12.02.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 09.02.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_09022021
12.02.2021 MHAKO s.r.o. Prešov Zmluva o dielo – Pečovská Nová Ves – rozšírenie distribučnej siete 12.02.2021 zmluva_o_dielo_mhako
priloha1_k_zod_mhako
11.02.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č.  IROP-Z-302021I727-222-13 zo dňa 16.09.2019  – ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 10.02.2021 dodatok4_k_zmluve_irop_z_302021i727_222_13
09.02.2021 Fecko Viliam, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 660 02.02.2021 zmluva_hrobove_miesto_660
09.02.2021 Kelemen Imrich, Rožkovany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 51 14.01.2021 zmluva_hrobove_miesto_51
09.02.2021 Kelemen Imrich, Rožkovany Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3 14.01.2021 zmluva_hrobove_miesto_3
09.02.2021 Macura Ján, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 58 21.12.2020 zmluva_hrobove_miesto_58
04.02.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 04.02.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov_04022021
04.02.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.01.2021 03.02.2021 dodatok1_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov
01.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A16620595 30.01.2021 zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_a16620595_orange
dohoda_o_splatkach_a16620595_orange_slovensko
dodatok_k_zmluve_a16620595_orange_slovensko
osobitna_dohoda_k_zmluve_a16620595_orange_slovensko
priloha1_dodatku_k_zmluve_a16620595_orange_slovensko
01.02.2021 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004024 pre projekt: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 27.01.2021 zmluva_zm_sep_imrk2_2020_004024_mv_sr
28.01.2021 Terézia Šechná, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 28.01.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_sechna_terezia
27.01.2021 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350 26.11.2020 dodatok2_k_zmluve_kzp_po4_sc431_2017_19_i350_mzp
zverejnený v CRZ: 01.12.2020, účinný 02.12.2020
21.01.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Sabinov Zmluva o poskytovaní služieb 21.01.2021 zmluva_o_poskytovani_sluzieb_poliklinika_sabinov
20.01.2021 STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 4×12 B.J. – Bežný štandard 20.01.2021 zmluva_o_dielo_pd_4x12bj_stavoprojekt
19.01.2021 Lýdia Cicmanová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 19.01.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_cicmanova_lydia
18.01.2021 Agnesa Rozkošová, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 18.01.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_rozkosova_agnesa
18.01.2021 Mária Sirotňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 15.01.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_sirotnakova_maria
15.01.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 0109000553 13.01.2021 dodatok7_k_poistnej_zmluve_0109000553
14.01.2021 Martin Michalik, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 13.01.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_michalik_martin
14.01.2021 Mária Kvašňáková, Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania 13.01.2021 dodatok_12021_spolocne_stravovanie_kvasnakova_maria
07.01.2021 Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-097/2020 26.11.2020 zmluva_o_vypozicke_krhz_po_vo_442_097_2020_mv_sr

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo objednávky
Akcia Dátum zverejnenia
312/2021 – 313/2021 objednavky_2712_27122021 13.01.2022
303/2021 – 311/2021 objednavky_1612_17122021 29.12.2021
286/2021 – 302/2021 objednavky_0212_16122021 20.12.2021
275/2021 – 285/2021 objednavky_2011_24112021 13.12.2021
 260/2021 – 274/2021 objednavky_0811_19112021 29.11.2021
249/2021 – 259/2021 objednavky_2610_29102021 10.11.2021
239/2021 – 248/2021 objednavky_1110_26102021 28.10.2021
234/2021 – 238/2021 objednavky_0110_05102021 20.10.2021
231/2021 – 233/2021 objednavky_2409_24092021 20.10.2021
223/2021 – 230/2021 objednavky_1309_13092021 08.10.2021
208/2021 – 222/2021 objednavky_0209_02092021 21.09.2021
206/2021 – 207/2021 objednavky_3008_30082021 08.09.2021
190/2021 – 205/2021 objednavky_1608_30082021 02.09.2021
180/2021 – 189/2021 objednavky_0408_11082021 23.08.2021
156/2021 – 179/2021 objednavky_1207_28072021 17.08.2021
149/2021 – 155/2021 objednavky_0607_06072021 19.07.2021
144/2021 – 148/2021 objednavky_3006_30062021 19.07.2021
135/2021 – 143/2021 objednavky_1506_30062021 02.07.2021
122/2021 – 134/2021 objednavky_0206_14062021 22.06.2021
118/2021 – 121/2021 objednavky_2605_02062021 11.06.2021
108/2021 – 117/2021 objednavky_0305_12052021 28.05.2021
90/2021 – 107/2021 objednavky_2004_26042021 10.05.2021
71/2021 – 89/2021 objednavky_0604_19042021 22.04.2021
65/2021 – 70/2021 objednavky_2203_30032021 09.04.2021
59/2021 – 64/2021 objednavky_0803_15032021 26.03.2021
50/2021 – 58/2021 objednavky_0103_04032021 15.03.2021
33/2021 – 49/2021 objednavky_1202_26022021 04.03.2021
26/2021 – 32/2021 objednavky_0802_08022021 17.02.2021
14/2021 – 25/2021 objednavky_2201_25012021 09.02.2021
1/2021 – 13/2021 objednavky_1101_22012021 29.01.2021

 

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Číslo faktúry
Akcia Dátum zverejnenia
789/21 – 817/21 faktury_31122021_19012022 28.01.2022
VPD 6007 faktury_0812_08122021_v_hotovosti 18.01.2022
757/21 – 788/21 faktury_1312_29122021 13.01.2022
709/21 – 756/21 faktury_0112_10122021 11.01.2022
689/21 – 708/21 faktury_1511_30112021 14.12.2021
634/21 – 688/21 faktury_0211_12112021 23.11.2021
619/21 – 633/21 faktury_1910_29102021 10.11.2021
573/21 – 618/21 faktury_0110_15102021 29.10.2021
557/21 – 572/21 faktury_2009_30092021 14.10.2021
VPD 5700 faktury_0209_02092021_v_hotovosti 14.10.2021
VPD 5686, 5692 faktury_2508_30082021_v_hotovosti 04.10.2021
509/21 – 556/21 faktury_0209_14092021 28.09.2021
471/21 – 508/21 faktury_1108_31082021 16.09.2021
428/21 – 470/21 faktury_0208_10082021 02.09.2021
399/21 – 427/21 faktury_1607_29072021 18.08.2021
352/21 – 398/21 faktury_0107_15072021 27.07.2021
VPD 5419, 5433, 5474, 5479, 5482, 5496 faktury_0706_30062021_v_hotovosti 20.07.2021
339/21 – 351/21 faktury_1406_30062021 14.07.2021
297/21 – 338/21 faktury_0106_11062021 01.07.2021
VPD 5328 faktury_1005_10052021_v_hotovosti 22.06.2021
283/21 – 296/21 faktury_1405_28052021 11.06.2021
250/21 – 282/21 faktury_0405_13052021 28.05.2021
228/21 – 249/21 faktury_0305_03052021 17.05.2021
217/21 – 227/21 faktury_1904_30042021 17.05.2021
192/21 – 216/21 faktury_1204_19042021 10.05.2021
163/21 – 191/21 faktury_0104_09042021 07.05.2021
VPD 5170, 5172, 5186 faktury_0803_16032021_v_hotovosti 15.04.2021
156/21 -162/21 faktury_0104_01042021 13.04.2021
119/21 – 155/21 faktury_0403_31032021 12.04.2021
VPD 5082, 5084, 5092, 5093, 5101, 5131, 5132 faktury_0302_25022021_v_hotovosti 22.03.2021
87/21 – 118/21 faktury_0103_04032021 17.03.2021
82/21 – 86/21 faktury_2202_24022021 17.03.2021
VPD 5018, 5041, 5044, 5052, 5053 faktury_1501_29012021_v_hotovosti 05.03.2021
59/21 – 81/21 faktury_0502_18022021 24.02.2021
34/21 – 58/21 faktury_0102_04022021 15.02.2021
1/21 – 33/21 faktury_0401_29012021 12.02.2021