Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD, ul. Na Pečovec – NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD, ul. Na Pečovec – NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD, ul. Na Pečovec, NN vedenie, na pozemku parc. č. KN-C 700/3; 670/13 a KN-E 13/9; 12/6 k. ú. Pečovská Nová Ves na základe návrhu stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_pecovska_nova_ves_ibv_7rd_na_pecovec_nn