Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a predĺžení lehoty na dokončenie stavby – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov na základe žiadosti stavebníka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_konania_o_predlzeni_platnosti_sp_skladka_strkov_drvy_piesku_hs_sabinov_vvs