Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 15.02.2018 (štvrtok) o 09.30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi

oznamenie_o_zacati_konania_vyrub_tuje_cintorin