Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 06.11.2018 o 10.00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_kaduk_jozef