Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Pečovská Nová Ves na p.č. 1544/13; 1544/12

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Pečovská Nová Ves na p.č. 1544/13; 1544/12

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 28.04.2020 o 09.00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_na_pozemku_1544_13_1544_12