Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 462/1 na ul. Ľutinská

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 462/1 na ul. Ľutinská

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 04.02.2020 o 08.30 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_na_pozemku_462_1