Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – I/68 Sabinov, preložka cesty v k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – I/68 Sabinov, preložka cesty v k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Pečovská Nová Ves na realizáciu líniovej stavby I/68 – Sabinov, preložka cesty, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 20.11.2019 o 9.30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade Pečovská Nová Ves

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_ssc_ke