Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C 1542/25 v k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C 1542/25 v k.ú. Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 06.11.2019 o 13.30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade Pečovská Nová Ves

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_na pozemku_1542_25