Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 27.11.2017 o 9.30 hod. so stretnutím Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi

oznamenie_o_zacati_konania_vyrub_drevin_pri_ceste_III_3183