Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na základe žiadosti Barbory Dzurendovej, Kvetná 715/36, Pečovská Nová Ves – v súbore pdf na stiahnutie

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_dzurendova_barbora