Oznámenie o začatí stavebného konania – I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy oznamuje začatie stavebného konania stavby “I/68 Sabinov, preložka cesty” – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_I_68_Sabinov_prelozka_cesty