Oznámenie o začatí stavebného konania – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov na pozemku C-KN 1112/2 k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti stavebníka VVS a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_skladka_strkov_drvy_piesku_hs_sabinov_vvs