Oznámenie o začatí územného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláškaá

Oznámenie o začatí územného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – verejná vyhláškaá

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na pozemkoch parc. č. KN-C 1082/4; 780/38; 700/3; 482/1; 780/65; 780/68; KN-E 13/9 katastrálne územie Pečovská Nová Ves v rozsahu stavby: SO 02 – miestna komunikácia na ul. Mlynská, SO 03 – miestna komunikácia na ul. Jabloňová, SO 04 – miestna komunikácia na ul. Na Pečovec, SO 05 – miestna komunikácia na ul. Záhradná – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_mk_pnv_mlynska_jablonova_na_pecovec_zahradna