Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. KN-C 1471/22

Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. KN-C 1471/22

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p. č.  KN-C 1471/22 v k. ú. Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_rozsirenie_distribucnej_siete_k_ms