Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – MK k židovskému cintorínu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – MK k židovskému cintorínu

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi.

oznamenie_o_zacati_vyvlastnovacieho_konania_parcely_knc_331_10