Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 1548/5 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 1548/5 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 1548/5 kat. územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_rd_na_pozemku_1548_5_pnv