Prvomájový beh zdravia 2022

Prvomájový beh zdravia 2022

XXVI. ročník Prvomájového behu zdravia

Pečovskonovoveský  šľapák

 

Usporiadateľ :   Obecný úrad Pečovská Nová Ves

Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves

Termín pretekov:  1. máj  2022

Kategórie a dĺžky tratí :

Hlavná kategória   –   Pečovskonovoveský šľapák – 18 km

Trasa vedie z námestia pred Kostolom sv. Ondreja v Pečovskej  Novej Vsi smer Olejníkov (nákupné stredisko) a späť:

A  Muži do 39 rokov    (nar. 1983 – 2004)

B  Muži 40 – 49 rokov  (nar. 1973 – 1982)

C  Muži 50 – 59 rokov  (nar. 1963 – 1972)

D  Muži 60 – 69 rokov  (nar. 1953 – 1962)

E  Muži nad 70 rokov  ( nar.1952 a skôr)

F   Ženy do 34 rokov     (nar. 1988 – 2004)

G  Ženy 35 – 49 rokov  (nar. 1987 – 1973 )

H  Ženy 50 -59 rokov   (nar. 1963 – 1972)

I    Ženy nad 60 rokov   ( nar. 1962 a skôr)

 

Beh o cenu starostu obce – 5 km

18-roční a starší občania obce Pečovská Nová Ves

 

Preteky detských kategórií:    na Kostolnej ulici

Deti 4–5 ročné (nar. 2018 – 2017)      –      50 m

Deti 6–7 ročné (nar. 2016 – 2015)        –    100 m

Žiaci/žiačky 8–9 roční (nar. 2014– 2013)     –    200 m

Žiaci/žiačky 10–11 roční (nar. 2012 – 2011)    –    300 m

Žiaci/žiačky 12–14 roční (nar. 2010 – 2008)    –    500 m

Juniori / juniorky  15–17 roční (nar. 2005 – 2007)   –  1500 m

 

Pretek rodičov s deťmi do 4 rokov

Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii si usporiadateľ vyhradzuje právo zlúčiť kategóriu s mladšou vekovou kategóriou.

 

Prihlášky a informácie:

Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves

tel.: 051/4583 177        e-mail: obec@pecovska.sk

Kontaktná osoba :  Ing. Alena Nalevanková, e-mail :  urad@pecovska.sk

 

Č a s o v ý    h a r m o n o g r a m :

 12,00 – 13,30 hod.    registrácia účastníkov pretekov v budove ZŠ v Pečovskej

Novej Vsi,  ul. Školská 12

13,50 hod.                      otvorenie preteku Prvomájového behu zdravia

14,00 hod.                      štart hlavnej kategórie Pečovskonovoveského šľapáku

14,10 – 15,00 hod.    preteky detských kategórií

14,30 hod.                      štart behu o cenu starostu obce

16,30 hod.                      vyhlásenie výsledkov XXVI. ročníka Prvomájového behu

zdravia  v priestoroch amfiteátra

 

Občerstvenie:        na trati voda, v cieli teplý čaj, pivo, guláš

Štartovné:    5,-  EUR  iba účastníci Pečovskonovoveského šľapáku

 

Ceny:   Prví traja z každej kategórie hlavného behu získajú finančné odmeny.

Beh o cenu starostu obce – prví traja finančné odmeny.

V juniorských a detských kategóriách – prví traja vecné odmeny.

 

Štartovné podmienky:

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a musia mať preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky. Pretekári sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu hlavného rozhodcu.