Schválené VZN na rok 2018

Schválené VZN na rok 2018

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves na kalendárny rok 2018

vzn_32017_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_2018

VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018

vzn_42017_o_originalnych_dotaciach_2018