Stavebné povolenie na stavbu – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov na pozemku C-KN 1112/2 k. ú. Pečovská Nová Ves pre stavebníka VVS a.s. Košice – verejná vyhláška

súbore pdf  stavebne_povolenie_skladka_strkov_drvy_a_piesku_hs_sabinov_vvs