Územné rozhodnutie – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia pre stavbu – Skládka štrkov, drvy a piesku – HS Sabinov na pozemku C-KN 1112/2 k. ú. Pečovská Nová Ves na základe návrhu VVS a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_skladka_strkov_drvy_piesku_hs_sabinov_vvs