Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom parc. č. 1100/59 na pozemku parc. č. KN-C 1100/104; 1103/2; 1100/113 v k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_prelozka_stl_plynovodu_pnv_za_majerom_pc_1100_59