Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti navrhovateľa – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja oznamuje začatie konania vo veci vydania stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu “Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 (Pečovská Nová Ves – Ľutina)” na parcelách č. KN-C 1471/17, 1471/18 a KN-E 816, 435, 419 kat. územie Pečovská Nová Ves.

Oznámenie o začatí stavebného konania v súbore pdf    verejna_vyhlaska_odstranenie_havarijneho_stavu_priepustu