Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti stavebníka – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja povoľuje inžiniersku stavbu “Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 (Pečovská Nová Ves – Ľutina)” na parcelách č. KN-C 1471/17, 1471/18 a KN-E 816, 435, 419, katastrálne územie Pečovská Nová Ves.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie v súbore pdf   stavebne_povolenie_odstranenie_havarijneho_stavu_priepustu