Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pečovská Nová Ves, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na XXVIII. zasadnutí dňa 14.7.2017

v súbore pdf   vzn_vyhlasenie_zavaznej_casti_upno_zmeny_a_doplnky_1

Záväzná časť ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1  c.zavaznacast.2017

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb  9.Schema