Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy na predmet nájmu: pozemok registra KN-C č. 1544/32, pozemok registra KN-C č. 1544/33, pozemok registra KN-C č. 1544/34 v katastrálnom území Pečovská Nová Ves.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_ovs_pnv_najom_pozemku_pod_byt_domami

Príloha k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže v súbore doc na stiahnutie  vzor_pisomneho_potvrdenia