Výstavba denného stacionára ASEN v roku 2019 realitou

Výstavba denného stacionára ASEN v roku 2019 realitou

Obec Pečovská Nová Ves si plne uvedomuje potrebu vytvárania podmienok pre náležitú existenciu a život jej vekovo staršej časti obyvateľstva a trvale zabezpečuje vhodné podmienky pre ich dôstojnú jeseň života. Popri vytváraniu podmienok pre trávenie voľnočasových aktivít v rámci spoločenských organizácií pôsobiacich v našej obci a poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby sme pre seniorov už pred pár rokmi pripravili projekt výstavby denného stacionára ASEN v priestoroch bývalej obradnej siene za zdravotným strediskom na ul. Hlavnej. Žiaľ havarijný stav dlhodobo neužívanej budovy neumožňoval iba jej drobné stavebné úpravy pre zmenu účelu jej využitia, ale vyžiadal si rozsiahlu sanáciu objektu a komplexné riešenie zakladania pripravovanej stavby v rozsahu predpísaných noriem a stanovených podmienok.

Obec Pečovská Nová Ves opakovane podala žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov na výstavbu denného stacionára ASEN. S tou prvou sme neuspeli, ale nevzdávali sme. Hoci s meškaním, ale náš sľub občanom sme chceli dodržať a tak sme hľadali inú cestu a podali novú žiadosť. Čakanie na konečný verdikt o jej schválení sa Vám isto javilo dlhé a nekonečné, ale my sme nezaháľali a aktívne sme pracovali na projekte. V decembri 2018 sa predsa len ľady pohli a my sme urobili míľový krok vpred k naplneniu nášho cieľa. Naša žiadosť bola podporená a z Úradu vlády SR Bratislava sme na daný účel získali nenávratný finančný príspevok vo výške 165 000.- Eur, čo prestavuje cca. 80 % investičných nákladov. Zvyšnú časť nákladov uhradí obec z vlastných usporených zdrojov. Na dvakrát, ale o to s väčším efektom úspory vlastných zdrojov sme úspešne zrealizovali verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a v posledný deň roku 2018 sme podpísali zmluvu o dielo s víťazom verejnej elektronickej súťaže. Víťazný účastník popri splnení všetkých podmienok verejnej súťaže sa zaviazal zrealizovať stavbu do piatich mesiacov od prevzatia staveniska.

Veríme, že v krátkom čase pribudne v našej obci ďalšia verejnoprospešná stavby, ktorá bude slúžiť potrebám jej občanom.