Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

(Prieskum trhu) na predmet zákazky

Stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves

výzva na predkladanie ponúk v súbore pdf  04. Výzva – Stavebné práce PNV

príloha k výzve – projektová dokumentácia v súbore zip  0. PNV – PD

príloha k výzve – výkaz výmer v súbore zip  0. VV – PNV2