VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2018 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2018 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves na kalendárny rok 2019

v súbore pdf  vzn_022018_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch