Zápisnica z hlasovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 18.11.2020