Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 2.10.2020