Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 9.10.2020