Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 30.9.2020