Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • parcely registra KN-C 902/5, druh pozemku záhrady o výmere 19 m2, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 902/1, k.ú. Pečovská Nová Ves,
  • parcely registra KN-C 899 , druh pozemku zastavaná plocha o výmere 135 m2, k.ú. Pečovská Nová Ves

v súbore pdf   zamer_predaja_pozemkov_902_5_a_899_osobitny_zretel