Zverejnenie zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce

Zverejnenie zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – parcely registra KN-C 1544/32, KN-C 1544/33, KN-C 1544/34 k. ú. Pečovská Nová Ves za účelom uskutočnenia stavby: Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard

v súbore pdf  zamer_prenajmu_pozemkov_1544_32_1544_33_1544_34