Aktivita 4: Legálne bývanie / Acitivty 4: Legal housing

Legálne bývanie – Odborná asistencia

V mesiac december 2023 sme začali v rámci realizácie projektovej aktivity č. 4 ” Legálne bývanie – Odborná asistencia” s realizáciu dvoch čiastkových aktivít. V rámci verejného obstarávania bol vybraný poskytovateľ služieb, ktorý personálne zabezpečuje:

1 – výkon činnosti pracovníka pre projektovú prípravu – jeho úlohou bude konzultovať možnosti legalizácie ilegálnych stavieb z hľadiska technického. Vytvorí vzorové projektové dokumentácie pre napojenie sa na verejný vodovod, či  kanalizáciu. Konzultačne sa bude podieľať pri záujme o individuálnu bytovú výstavbu.

2 – výkon činnosti odborného pracovníka v oblasti stavebného konania a legislatívnych veciach súvisiacich s výkonom stavebného zákona. Jeho úlohou bude konzultovať s prílušníkmi MRK proces legalizácie ilegálnych stavieb a taktiež sa podieľať na procese povoľovania nových stavieb (rodinných domov) najmä pre príslušníkov MRK.

Výsledkom činnosti odborných pracovníkov budú okrem iného aj spracované dokumenty ako “Manuál pre legalizáciu ilegálnych stavieb” a jednoduché vzorové projektové dokumentácie.