Dedičstvo starých mám bez hraníc

“Dedičstvo starých mám bez hraníc”

logo-psk_01 intereg

Projekt s názvom:                         Dedičstvo starých mám bez hraníc

Číslo projektu:                               INT/EK/PO/1/II/A/0118      
Vedúci partner:                              Obec Pečovská Nová Ves (www.pecovska.sk)

Projektový partner:                       Miasto i Gmina Sieniawa (www.sieniawa.pl)

Začiatok projektu:                         07/2018
Ukončenie projektu:                     06/2019
Prioritná os:                                    Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho

dedičstva cezhraničného územia

Program:                                         INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Celková hodnota projektu:        30 296,38 €

Výška NFP:                                     28 781,55 €

Spolufinancovanie:                      1 514,83 €

 

Opis projektu: Projekt “Dedičstvo starých mám bez hraníc” vychádza z témy, ktorou je historické, kultúrne a prírodné dedičstvo slovensko-poľského pohraničia a teda aj dvoch partnerov: obce Pečovská Nová Ves a Miasta i Gminy Sieniawa. Potrebou, ktorá sa má prostredníctvom jednotlivých projektových aktivít naplniť  je spoznávanie jednotlivých aspektov dedičstva, prostredníctvom kreatívnych a zážitkových aktivít, ktoré majú za cieľ zaujať cieľovú skupinu projektu, ktorej pozornosť sa v terajšom období zameriava na iný typ informácií ako sú tradície a história vlastného územia. Projekt má ambíciu vzbudiť zvedavosť a záujem obyvateľov o historický i kultúrny kontext miesta kde žijú, objavovať jeho hodnoty, osobitosti a silné stránky, ktoré pridávajú územiu určitú pridanú hodnotu.

 

Ciele projektu:

Hlavný cieľ mikroprojektu je: “Objavovať, poznávať a propagovať osobité historické, kultúrne a prírodné dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Uvedený cieľ prispieva k špecifickému cieľu programu predovšetkým svojou udržateľnosťou a následným možným dlhodobým využívaním výsledkov projektu, pričom sa predpokladajú následné aktivity a vytvorenie zázemia pre opakované podujatia osvedčené v rámci mikroprojektu.

Jednotlivé úlohy budú realizované obyvateľmi slovenského a poľského partnera, avšak následne budú prezentované širokej verejnosti a návštevníkom obcí.

 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

 

Pozvánka: Úvodný interaktívny workshop v Pečovskej Novej Vsi_25.8.2018

Informačný článok -Úvodný interaktívny workshop PNV

foto z workshopu: http://pecovska.sk/?galleries=uvodny-interaktivny-workshop-pecovskej-novej-vsi

 

Pozvánka: Interaktívny workshop v Sieniawe_15.9.2018

Informačný článok – Interaktívny workshop Sieniawa

foto z workshopu: http://pecovska.sk/?galleries=interaktivny-workshop-sieniawe

 

Pozvánka: Záverečná konferencia_08.06.2019

Informačný článok -Záverečná konferencia_ PNV

Publikácia: Dedičstvo starých mam bez hraníc_SK_PL

Informačný článok -publikácia

foto z workshopu: http://pecovska.sk/?galleries=zaverecna-konferencia

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Základné údaje o erb partnerskej samosprávy

sieniawa -erb

názov: Sieniawa

štát: Poľsko

vojvodstvo: Podkarpatské

okres: Powiat przeworski

súradnice: 50°10′41″S 22°36′38″V

 

 

Obec Pečovská Nová Ves si uvedomuje význam cezhraničnej spolupráce založenej na myšlienky zjednotenej Európy,  rovnosti a vzájomnej pomoci. Od roku 2010 prehlbujeme spoluprácu s partnerskou samosprávou v Poľsku ktorým je obec Sieniawa. Sieniawa sa nachádza v Podkarpatskom vojvodstve a od Pečovskej Novej Vsi je vzdialená približne 230 km.  Mesto je strediskom (gminou) pre viac ako 7000 obyvateľov okolitých menších miest a obcí.

Predstavitelia oboch samospráv sa stretávajú počas ruka pri kultúrnych podujatiach ako sú Dožinky, Dni mesta Sieniawa alebo Pečovskonovoveský jarmok.  Futbalové kluby TJ Slovan Pečovská Nová Ves a MKS Sokól Sieniawa si zmerali sily v priateľskom zápase. Zároveň sú tieto stretnutia príležitosťou na rokovania o ďalšom smerovaní spolupráce, ktorá sa týka predovšetkým participácie  na spoločných projektoch a nadväzovanie spolupráce nie len na úrovni obcí, ale aj na úrovní základných škôl, spoločenských a záujmových organizácií.

     zmluva o vzájomnej spolupráci, obec Sieniawa a obec Pečovská N. Ves

 

 

[/spb_text_block] [/spb_column]