Zberný dvor a kompostáreň

zberný dvorPrevádzková doba zberného dvora, areál bývalej Tehelne

streda: 9.00 – 14.00       14.30 – 17.00 hod.

piatok: 9.00 – 14.00       14.30 – 17.00 hod.

sobota: 9.00 – 12.00      12.30 – 15.00 hod.

 

Na obecnom kompostovisku sa bude sprracovávať výlučne odpad zo záhrad, z parkov, údržbe verejnej zelene a cintorína.  Nesmú sa uskladňovať odpady živočíšneho pôvodu, odpady z COV, žúmp a septikov!!!

Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v prevádzke Autoservis Verešpej na Ľutinskej ulici 732, Pečovská Nová Ves. 

Druhy odpadu úložného na zberný dvor: 

PAPIER: tetrapakové obaly, obaly z lepenky, kartóny zviazané na čo najmenší objem, noviny, časopisy, reklamné plagáty

PLASTY: pet fľaše,obaly z aviváží, šampónov, kozmetických výrobkov, prepravky z tvrdených plastov, záhradný plastový nábytok, hračky z plastu,  bandasky, penový polystyrén, fólie

SKLO: biele tabuľové sklo, okenné sklo bez rámov, sklenená fľaše (biele a farebné sklo).

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD:  nábytok: dreva, sedací čalúnený nábytok.

KOVY:

TEXTÍLIE: šatstvo

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD:

Uloženie takéhoto odpadu je spoplatnené v súlade s VZN o nakladaní s odpadom v obci, t.j. 0,02 eur/kg. Nakoľko sa na zbernom dvore nenachádza zariadenie na meranie hmotnosti, budeme vychádzať z prepočtu, že jeden kilogram zodpovedá objemu jedného litra. Pri uložení drobného stavebného odpadu je potrebné uhradiť priamo na mieste poplatok za uskladnenie zodpovednému pracovníkovi – správcovi zberného dvora. Odpad na zberný dvor možno uložiť po preukázaní sa dokladom o uhradení. Po zvážení všetkých okolnosti obec Pečovská Nová Ves pristúpila k tomu, že za drobný stavebný odpad bude považovať drobný stavebný odpad rovnajúci sa objemu jedného prívesného vozíka. Symbolicky je spoplatnený iba drobný stavebný odpad, nakoľko to ukladá zákon.

Na dočasnom úložisku drobného stavebného odpadu možno uložiť odpad :

– zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných občanom s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves, nie podnikateľským subjektom

– odpad môže pochádzať zo stavebných úprav nevyžadujúcich si stavebné povolenie ani oznamovaciu povinnosť pri rešpektovaní stavebného zákona

– takýto odpad tvoria najmä tehly, dlaždice, sadrová a piesková omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová drť alebo kamenivo, ktorej jednotlivé kusy nesmú presiahnuť
15 kg, resp. rozmerov strany do 200 mm, betónová drť nesmie obsahovať armovacie železo resp. iný kov

– v zbernom dvore nesmie byť uložený nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, dechtová krytina a podobne

– množstvo vytriedených odpadov podľa jednotlivých druhov sleduje poverený pracovník obecného úradu, ktorý zabezpečuje manipuláciu s ním a uloženie resp. spracovanie ako druhotnej suroviny odbornou firmou
– o pohybe a  množstve odpadu vedie evidenciu poverený pracovník obce, ktorý zabezpečuje aj komunikáciu so spracovateľskými firmami a recyklačným fondom.

Likvidáciu väčšieho množstva stavebného odpadu t.j. nad rámec drobného stavebného odpadu, v našom prípade viac ako objem jedného prívesného vozíka, je povinný si občan zabezpečiť na vlastné náklady cestou oprávnenej spoločnosti. O uložení odpadu na skládku je povinný mať doklad, ktorým sa preukáže na požiadanie. Obec a iné orgány sú oprávnené kontrolovať spôsob naloženia s odpadmi.

Založenie akejkoľvek nepovolenej skládky odpadu mimo miesta určeného obcou je porušením zákona a zakladá minimálne skutkovú podstatu priestupku na úseku ochrany životného prostredia!!! 

Prevádzkový poriadok zberného dvora Pečovská Nová Ves

Ako sme triedili odpad v roku 2019

Ako sme triedili odpad v roku 2020

Ako sme triedili odpad v roku 2021

Množstvo vytriedeného odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Ako sme triedili odpad v roku 2022

Množstvo vytriedeného odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Ako sme triedili odpad v roku 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023