Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti 

Predseda: Ing. Štefan Tall

Podpredseda: Ing. Gabriela Kochanová

Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková

Členovia komisie:  Ing. Beáta Pustayová, Jaroslav Želinský


Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

Predseda: Peter Novický

Podpredseda: Martin Šoltýs

Tajomník: Jarmila Dinisová

Členovia komisie: Ing. Michal Petrík, Jozef Koscelník


Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami 

Predseda: Ján Antol

Podpredseda: Júlia Čerkalová

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

Členovia komisie: Lýdia Karaffová, Mária Čekanová, Mgr. Antónia Kucháriková, Ing. Monika Mesarčová, Juraj Kochan


Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov

Predseda: Ing. Radoslav Lipjanec

Podpredseda: Mgr. Viera Horňáková

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

Členovia komisie:


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Bc. Mária Bečaverová

Podpredseda: Ján Antol

Člen komisie: Júlia Čerkalová


Komisia bytová

Predseda: Ing. Radoslav Lipjanec

Podpredseda: Bc. Mária Bečaverová

Tajomník: Mgr. Eva Kolcunová

Člen komisie: Ing. Gabriela Kochanová, Štefan Vaľuš


Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce

Predseda: Ing. Štefan Tall

Podpredseda: Ing. Radoslav Lipjanec

Tajomník: Mgr. Eva Kolcunová

Členovia komisie:  Ing. Gabriela Kochanová, Júlia Júlia Čerkalová, Martin Šoltýs